Vordering verwijdering BKR afgewezen

 

Henk is tussen 1 maart 2008 en 1 juni 2009 drie kredietovereenkomsten aangegaan. Henk was in deze periode student HBO bouwkunde. 

 

Hoist heeft de vorderingen van de aanvankelijke kredietverstrekkers overgenomen.

 

Henk had in zijn studententijd en vlak daarna diverse schulden, waaronder achterstanden in de terugbetaling van voornoemde kredieten. De schuldeisers hebben destijds daarvoor incassobureaus en deurwaarders ingeschakeld. Uiteindelijk heeft Henk zijn schulden afbetaald. De door Hoist overgenomen vorderingen zijn op 3 april 2018 (de eerste) en op 10 april 2019 volledig (inclusief kosten) voldaan. 

 

Hoist heeft voor de leningen van Henk drie maal een zogenoemde A2 codering – dat houdt in dat betalingsachterstanden bestonden en de vorderingen zijn opgeëist – doen registreren bij het BKR, met als einddata 3 april 2018 en 10 april 2019. In het register staat dat de codes verwijderd zullen worden in april 2023 respectievelijk april 2024

 

Henk is sinds september 2020 in dienst bij een bedrijf op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zijn basisloon bedraagt € 5.500,- bruto per maand. 

 

Henk woont met zijn partner en hun kind van vijftien maanden, in een huurappartement. De maandelijkse huur bedraagt € 1.200,-.

 

Dynamiet Nederland B.V. heeft namens Henk aan Hoist verzocht zijn BKR registratie te verwijderen. In de brief wordt onder meer gesteld dat het handhaven van de registraties disproportioneel is, omdat sinds 2014 geen verdere achterstanden zijn ontstaan en Henk al langer dan vier jaren financieel stabiel is, maar door de BKR registratie wordt belemmerd bij de aankoop van een woning.  

 

Hoist heeft het verzoek afgewezen, omdat volgens Hoist de belangen van Henk in dit geval niet zwaarder wegen dan het belang van Hoist bij handhaven van de registratie. Hoist is in de brief onder meer ingegaan op de achtergrond van de betalingsachterstanden en op de actuele financiële situatie van Henk. Ook is in de brief vermeld dat de verwerking van de gegevens van Henk in het BKR register gebaseerd is op een wettelijke verplichting.  

 

(Henk is het daar niet mee eens, en in een poging de codering te laten verwijderen, besluit Hoist in kort geding te dagvaarden voor de rechtbank, red.)

 

Wat oordeelt de voorzieningenrechter?

 

Het doel van de kredietregistratie is tweeledig: enerzijds het beschermen van consumenten tegen overkreditering, anderzijds het beschermen van aanbieders van krediet tegen kredietnemers van wie is gebleken dat zij hun lening niet (kunnen) aflossen. Betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan tijdens de looptijd van een kredietovereenkomst, worden in het CKI vermeld met bijzonderheidscoderingen, in het geval van Henk dus de coderingen A (achterstand) en 2 (vordering opgeëist).

 

Verwijdering is in dat geval niet aan de orde, indien de gerechtvaardigde belangen (het tweeledige doel van de kredietregistratie) van de verwerkingsverantwoordelijke (Hoist) in dit specifieke geval zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene. 

 

Deze afweging van belangen moet worden gemaakt aan de hand van de op het moment van de afweging bekende feiten en omstandigheden. 

 

Specifiek geval

 

Geoordeeld wordt dat in dit specifieke geval de belangen van Hoist – tegen de achtergrond van voornoemde doelstellingen – bij handhaving van de registratie zwaarder wegen dan de belangen van Henk bij de verwijdering ervan. Daarbij zijn de volgende omstandigheden in aanmerking genomen:

 

- de betalingsachterstanden waren substantieel en het heeft geruime tijd geduurd voordat betalingsregelingen goed zijn nagekomen; ook had Henk nog meer schulden dan hij in de dagvaarding heeft vermeld en heeft hij evenmin vermeld dat zijn studieschuld nog steeds bestaat;

- Henk en zijn gezin beschikken over een huurwoning en onvoldoende aannemelijk is dat zij in de gewenste nieuwe woonplaats niet een vergelijkbare, of mogelijk zelfs grotere, woning zouden kunnen huren;

- de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarmee Henk een bruto-inkomen van € 5500,- per maand heeft is tamelijk recent en het inkomen van zijn vriendin is niet duidelijk/flexibel;

- de afbetaling van de laatste schuld waarvoor de registratie heeft plaatsgevonden dateert van april 2019, dus van minder dan twee jaar terug; Henk heeft niet aangetoond hoe het vanaf 2014/2015 met de afbetalingen is gegaan en dus ook niet dat er in die periode geen enkele aanmaning of actie van een schuldeiser/incassobureau meer nodig is geweest om de schulden te innen;

- er zijn geen klemmende redenen op grond waarvan Henk niet zou kunnen wachten met het kopen van een huis tot de vijfjaarstermijn is verstreken; weliswaar is begrijpelijk dat hij in verband met de wens tot gezinsuitbreiding naar een grotere woning wil verhuizen, maar voorshands is onvoldoende aannemelijk dat daardoor een acute dringende noodzaak bestaat tot het kopen van een woning; Henk heeft de woning gekocht op een moment dat hij wist dat het verkrijgen van een hypothecaire lening een probleem zou kunnen zijn en zich dus zelf in deze situatie gebracht, dat levert geen klemmende reden op; 

- op basis van de in het geding gebrachte gegevens is onvoldoende aannemelijk dat Henk de gewenste hypothecaire lening zonder meer zou kunnen krijgen als de BKR registratie verwijderd zou zijn;

- er is voor mogelijke kredietverstrekkers geen redelijk alternatief om het betalingsgedrag van mensen die een lening aanvragen te checken dan raadpleging van het BKR register. 

 

De omstandigheid dat Henk bij een aankoop van een woning in de toekomst niet meer in aanmerking zal kunnen komen voor de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting is van onvoldoende gewicht om tot een ander oordeel te komen. 

 

Al het voorgaande leidt ertoe dat de gevraagde voorziening zal worden geweigerd.

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. Omwille van de leesbaarheid is de naam Henk gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:405&showbutton=true

  

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.