Inschrijving als woningzoekende bij woningcoöperatie levert geen recht op toewijzing woning

 

[A] heeft in de periode van 5 december 1994 tot 13 augustus 2008 een woning gehuurd van SWA. [A] staat sedert 21 maart 2005 als woningzoekende in de gemeente Achtkarspelen ingeschreven bij SWA. [A] huurt thans niet een aan SWA toebehorende woning.

 

Het standpunt van [A]

 

[A] vordert bij de kantonrechter veroordeling van SWA om aan [A] op grond van haar inschrijving als woningzoekende bij SWA huurwoningen aan te bieden welke voldoen aan de specifieke wensen van [A].

 

[A] baseert haar vordering op haar stelling dat SWA ten onrechte weigert aan [A] huurwoningen aan te bieden. Volgens [A] heeft SWA op basis van haar langjarige inschrijving recht op een woning van SWA en heeft SWA de plicht haar woningen aan te bieden op basis van haar specifieke wensen. Zij wijst er op dat SWA haar inschrijving als woningzoekende niet heeft geweigerd en ook geen bezwaar heeft gemaakt tegen de verlengingen van haar inschrijving.

 

Het standpunt van SWA

 

SWA heeft de vordering betwist, daartoe aanvoerende dat er sprake is van contractsvrijheid en dat zij geen verplichting heeft om alleen op basis van een (langjarige) inschrijving aan [A] huurwoningen voor bewoning aan te bieden. Zij wijst er op dat iedereen zich als woningzoekende mag inschrijven en dat er bij haar ruim 1400 gegadigden staan ingeschreven voor een woning. Toewijzing van een woning vindt plaats door een toewijzingscommissie, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal criteria, waaronder het (huur)verleden van de gegadigde.

 

Indien er aan een woningzoekende een woning wordt aangeboden, komt de huurovereenkomst tot stand na aanvaarding door de woningzoekende van het aanbod.

 

SWA wenst geen huurovereenkomst met [A] meer aan te gaan, nu zij in het verleden slechte ervaringen heeft opgedaan met de wijze waarop [A] haar woningen achterliet. Van haar kan niet worden gevergd om tegen haar wil een contract aan te gaan met [A]. Dat zij al jaren staat ingeschreven als woningzoekende geeft haar geen recht op toewijzing van een woning.

 

Geheel onverplicht verklaart SWA zich bereid om voor [A] te bemiddelen bij een of meer andere aanbieders van huurwoningen.

 

Beoordeling van het geschil

 

Naar het oordeel van de kantonrechter levert de enkele inschrijving van een woningzoekende bij een woningcorporatie geen verplichting van die woningcorporatie op tot het aanbieden van huurwoningen aan de betreffende woningzoekende. Voorop staat immers de contractsvrijheid van partijen. Dat kan anders zijn indien SWA zich daartoe zelf heeft verplicht, bijvoorbeeld door een wachtlijstreglement voor de ingeschreven woningzoekende te hanteren. Daarvan is in het onderhavige geval niet gebleken.

 

Ook kunnen er bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan van een woningcorporatie gevergd kan worden iedere of bepaalde woningzoekende(n) te accepteren, bijvoorbeeld wanneer zij in een bepaalde regio als monopolist op de huurmarkt actief is. Ook daarvan is in het onderhavige geval niet gebleken. In tegendeel, SWA heeft onweersproken aangevoerd dat er naast haar meerdere aanbieders van huurwoningen actief zijn in haar werkgebied.

 

Ten slotte overweegt de kantonrechter dat [A] geen specifieke omstandigheden heeft aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat zij uitsluitend op de woningvoorraad van SWA is aangewezen of andere omstandigheden krachtens welke SWA een (maatschappelijke) zorgplicht zou hebben tot het aanbieden van woningen aan [A].

 

De door [A] in haar vordering genoemde specifieke eisen zien vooral op haar voorkeur voor bepaalde straten of wijken, maar zijn niet nader door [A] onderbouwd. De stelling van [A] waarop haar vordering is gebaseerd mist daarom rechtsgrond zodat haar vordering als ongegrond zal worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2014:170

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.