Geschil over betaling factuur advocatenkantoor

 

E-legal vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van € 1.846,23.

 

Gedaagde betwist de vordering.

 

Hij voert aan dat hij reeds een bedrag van € 750,- ex btw heeft betaald. E-legal heeft daar bijna niks voor gedaan. Hij voelt zich bedrogen.

 

E-legal communiceert onduidelijk, als hij had zien aankomen dat het zoveel geld zou kosten had hij dit niet gedaan. Het moet niet alleen in voorwaarden staan maar goed overlegd en duidelijk gecommuniceerd worden met de opdrachtgever. Mensen krijgen alleen maar meer problemen met dit soort incassobureaus (advocatenkantoor, red). E-legal maakt beloftes die niet nagekomen worden. Het rechtssysteem in Nederland moet dit voorkomen.

 

Daarnaast heeft e-legal niet de werkzaamheden uitgevoerd die gedaagde mocht verwachten. Gedaagde heeft alleen een schriftelijk advies gekregen van e-legal en e-legal heeft gedaagde niet ondersteund tijdens de rechtszaak van gedaagde tegen zijn schuldenaar.

 

Tot slot vindt gedaagde de kosten die e-legal in rekening brengt veel te hoog voor het werk dat verricht is.

 

Gedaagde vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter e-legal veroordeelt tot betaling van € 954,-. Hij legt aan de tegenvordering ten grondslag dat hij dit bedrag onverschuldigd heeft betaald aan e-legal.

 

Oordeel kantonrechter

 

Beoordeeld moet worden of gedaagde moet betalen voor de (incasso)werkzaamheden die e-legal voor gedaagde heeft verricht.

 

Het valt de kantonrechter op dat e-legal in de dagvaarding zes pagina’s tekst nodig heeft om duidelijk te maken hoe de prijs die zij in rekening brengt wordt vastgesteld. Zij verwijst daarbij naar de opdrachtbevestiging en voorwaarden die gedaagde heeft gekregen. De opdrachtbevestiging bestaat uit twee pagina’s tekst die verwijzen naar negen pagina’s incassovoorwaarden die nog worden aangevuld met twee pagina’s algemene voorwaarden. En waar in de opdrachtbevestiging wordt verwezen naar artikel 3 uit de incassovoorwaarden waar de prijs te vinden moet zijn, klopt deze verwijzing niet. Wat de kosten zijn, is daar niet te vinden. 

 

Uit deze veelheid van informatie moet gedaagde opmaken wat hij gaat betalen en wat e-legal daarvoor doet.

 

De kantonrechter begrijpt niet dat e-legal niet in staat is in de opdrachtbevestiging precies aan te geven welk tarief in de eerste fase geldt voor de zaak die de betreffende klant bij haar aanbrengt. Zij heeft op dat moment immers alle informatie om dat duidelijk aan te geven. 

 

Gedaagde heeft onbetwist gesteld dat e-legal zich op haar website profileert met de slogan ‘No Cure No Pay’. 

 

E-legal stelt dat zij niet altijd werkt op basis van no cure no pay. Dit geldt onder meer bij particuliere debiteuren, door e-legalomschreven als iemand die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf. E-legal heeft zich in deze procedure op het standpunt gesteld dat daar in de onderhavige kwestie sprake van is. 

 

Gedaagde heeft aangevoerd dat hij samen met zijn debiteur een onderneming voerde. Tegen die achtergrond is niet begrijpelijk dat e-legal van oordeel is dat zij in deze zaak niet op basis van no cure no pay hoefde te werken. Dat betekent dat e-legal niet het recht had voor de eerste fase van het incassotraject kosten te rekenen.

 

Bovendien blijkt dat e-legal ook niet de werkzaamheden heeft verricht die zij belooft in deze fase te verrichten. E-legal noemt in haar opdrachtbevestiging de volgende werkzaamheden: meermaals benaderen van de debiteur, opstellen van een dagvaarding of faillissementsaanvraag. 

 

In de onderhavige zaak is uitsluitend één sommatiebrief gestuurd. En op diverse verzoeken van de debiteur om daar een toelichting op te geven is niet gereageerd. Er bestaat aldus geen grondslag op basis waarvan e-legal voor de eerste fase kosten in rekening kan brengen bij gedaagde . 

 

Ten aanzien van de tweede fase van het incassotraject geldt het volgende. E-legal voert aan dat wanneer de debiteur verweer voert tegen de vordering zij maatwerk gaat verrichten. Zij stelt in de incassovoorwaarden dat zij in dat geval vrijblijvend een prijsopgave doet, waarbij zij een vaste prijs aanbiedt en ervoor zorgt dat de opdrachtgever achteraf niet voor verrassingen komt te staan. 

 

Gedaagde betoogt nu juist dat dit hele gebeuren voor hem vooral nare verrassingen heeft opgeleverd. Voor hem is onbegrijpelijk dat hij voor het korte juridisch advies dat hij in deze fase kreeg bijna 1.500 euro moet betalen. Wat het verweer van de debiteur is geweest blijft onduidelijk en de verzoeken van de debiteur zelf aan e-legal om opheldering over hun incasso-brief zijn niet beantwoord.

 

In haar brief van 15 april noemt e-legal alleen een uurtarief. De kantonrechter is van oordeel dat ook op dit punt e-legal zich niet aan haar eigen voorwaarden houdt. Zij heeft gedaagde immers niet een vaste prijs opgegeven of een inschatting vooraf gegeven van de te verwachten kosten. 

 

De kantonrechter is van oordeel dat e-legal hiermee in strijd handelt met artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat e-legal zich als een goed opdrachtnemer moet gedragen. Van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht dat hij duidelijk en op begrijpelijke wijze aangeeft wat de prijs is voor de opgedragen werkzaamheden of hoe deze wordt berekend. 

 

Het feit dat e-legal de opdrachtgever in het ongewisse laat over de prijs die deze moet betalen is naar het oordeel van de kantonrechter in strijd met de overeenkomst die e-legal met gedaagde heeft gesloten, met de verwachtingen die zij wekt door te adverteren met no cure no pay en ook in strijd met genoemde bepaling uit de wet.

 

Gedaagde heeft met zijn e-mail van 20 april 2020 uitsluitend aangegeven dat hij akkoord gaat met het uurtarief dat geldt in de tweede fase. Gezien zijn gemotiveerde betwisting van de factuur en van het feit dat hier werkzaamheden voor zijn verricht, lag het op de weg van e-legal gedetailleerd en gespecificeerd aan te geven welke werkzaamheden zij heeft verricht, hoeveel tijd dat heeft gekost en hoe het bedrag van € 1.453,14 tot stand is gekomen. Dat heeft zij nagelaten. 

 

E-Legal heeft weliswaar verwezen naar een uitdraai uit haar interne systeem, maar dat is onvoldoende. De uitdraai telt 24 pagina’s en e-legal geeft niet aan op welke pagina werkzaamheden ten behoeve van de incasso van de vordering zijn genoemd. 

 

De conclusie is dat e-legal haar stelling dat gedaagde het gevorderde bedrag moet betalen omdat zij daarvoor werkzaamheden in zijn opdracht heeft verricht, onvoldoende heeft onderbouwd, zodat ook dit gedeelte van de vordering zal worden afgewezen. 

 

De conclusie is dat gedaagde geen betalingen verschuldigd is aan e-legal, niet voor de eerste fase en ook niet voor de tweede fase.

 

De vorderingen van e-legal worden daarom afgewezen

 

Tegenvordering

 

Gelet op hetgeen is geoordeeld in de zaak van de vordering, bestaat er geen rechtsgrond voor de door gedaagde gedane betalingen. Het door hem betaalde bedrag van € 954,- (inclusief btw) dat hij terugvordert, is dus onverschuldigd betaald. 

 

Het feit dat gedaagde e-legal niet in gebreke heeft gesteld doet aan het voorgaande niet af. De vorderingen worden immers niet afgewezen omdat e-legal haar werkzaamheden niet goed heeft verricht, maar omdat zij in de eerste fase haar eigen voorwaarden onjuist heeft toegepast en de vordering voor de tweede fase niet heeft onderbouwd. Ook de vraag of gedaagde al dan niet tijdig geklaagd heeft, is niet relevant alleen al omdat e-legal niet aangeeft in welk belang zij daardoor geschaad is. 

 

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van gedaagde (€ 954,- inclusief btw) zal toewijzen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:3573&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.