Er bestaat niet zoiets als een recht van uitzicht.

 

Jet en Joost, en Sjoerd en Anja bewonen sinds de nazomer van 2013 ieder een gedeelte van een 2-onder-1 kap villa. De woningen zijn gelegen in het park, een rustieke en groene wijk. Een gedeelte van de achtererven van beide percelen zijn vergunningsvrij bebouwbaar.

De grens tussen de achtererven wordt gevormd door een (thans nog jonge) beukenhaag van circa 1 m hoog.

 

Rond september/oktober 2013 hebben Sjoerd en Anja aan Jet en Joost aangegeven dat zij voornemens zijn een schuur op hun perceel te plaatsen. Partijen hebben vervolgens enkele malen overleg gehad over de plaats van de schuur.

 

Op 27 augustus 2014 hebben Sjoerd en Anja de schuur geplaatst aan de linkerkant van het achtererf ter hoogte van het midden grenzend aan het perceel van Jet en Joost.

 

De vordering

 

Jet en Joost vorderen Sjoerd en Anja  te veroordelen om de langs de erfgrens geplaatste schuur te verwijderen.

 

Beoordeling door de rechtbank

 

De rechtbank heeft ter plaatse vastgesteld dat Jet en Joost  als gevolg van de plaatsing van de schuur door Sjoerd en Anja  vrijwel direct tegen de erfgrens met Jet en Joost  aan minder lichtinval en minder uitzicht (zullen) hebben dan voor de plaatsing van de schuur. Het is begrijpelijk dat Jet en Joost  als gevolg daarvan enige mate van hinder ervaren. Niet iedere vorm van hinder is evenwel onrechtmatig.

 

Vaststaat dat Sjoerd en Anja  eerst na overleg met Jet en Joost over de locatie en onderzoek van de door Jet en Joost aangedragen alternatieve locaties tot plaatsing van de schuur zijn overgegaan. De schuur is geplaatst op het vergunningsvrije achtererfgebied. Ter plaatse is niet gebleken dat de plaatsing van de schuur onevenredige gevolgen heeft voor het uitzicht en de lichtinval van Jet en Joost.


Recht van uitzicht


Daarbij speelt mede een rol dat er niet zoiets bestaat als een recht van uitzicht op en/of over aangrenzende erven. Jet en Joost  hebben bovendien ook langs de schuur, zowel langs de voorzijde van de schuur, als langs de achterzijde van de schuur, alsmede vanuit de zijkant en de voorkant van hun woning, uitzicht op het park.

 

Dat aan de andere zijde van het perceel van Jet en Joost nog een appartementencomplex zal worden gebouwd kan Sjoerd en Anja  niet worden verweten. Bovendien is Jet en Joost  hiervan reeds lange tijd op de hoogte. Voor wat betreft de lichtinval geldt dat de lichtinval veel meer beperkt wordt door de hoge bomen in het park dan door de plaatsing van de schuur. De schuur is (slechts) 2,5 m hoog.

 

Jet en Joost stellen dat de schuur feitelijk als schutting fungeert en de plaatsing van de schuur aldus in strijd is met de bepaling in de koopovereenkomst waarin als erfafscheiding een haag is opgenomen.

 

Ter plaatse is immers waargenomen dat de schuur achter de haag –op het terrein van Sjoerd en Anja - is gesitueerd, zodat de beukenhaag overeenkomstig de koopovereenkomst als erfafscheiding dient. Weliswaar is de beukenhaag nog jong en niet dicht, zodat ook het onderste gedeelte van de zijkant van de schuur dat zich achter de beukenhaag bevindt – vanaf de grond tot circa 1.20 m- goed zichtbaar is, maar dat zal, gelet op de (mooie dichte) beukenhagen die de rechtbank elders in het park heeft waargenomen - in de toekomst ongetwijfeld anders zijn. Aldus mist de stelling van Jet en Joost  dat de schuur de facto als schutting fungeert feitelijke grondslag.

 

Gelet op het voorgaande levert de plaatsing van de schuur geen onrechtmatige hinder op.

 

De vordering zal mitsdien worden afgewezen.

 

Extra overweging rechtbank

 

Ten overvloede overweegt de rechtbank nog het volgende. Jet en Joost hebben betoogd dat zij overleg hebben gehad met de (nieuwe) burgemeester en dat het er naar uitziet dat de regels in het park wellicht zullen worden gewijzigd, zodat een vergunning kan worden verkregen om de schuur van Sjoerd en Anja  te plaatsen op de locatie rechtsachter in de tuin.

 

De rechtbank geeft Sjoerd en Anja in overweging, mochten de inzichten van Jet en Joost  zich verwezenlijken, de schuur (alsnog) te verplaatsen naar die plek, te meer nu Jet en Joost  zich bij voorbaat bereid hebben verklaard (een gedeelte) van de daarmee gepaard gaande kosten op zich te nemen, een en ander indachtig het motto “een goede buur is beter dan een verre vriend”.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:   

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:5446

 

 

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.