Niet voldoen aan de eis om 10 minuten voor aanvang werkzaamheden aanwezig te zijn geen reden voor ontslag op staande voet.

 

Annie is op 9 april 2020 bij Dimass in dienst getreden.

 

Op 2 september 2020 is Annie op staande voet ontslagen.

 

Het geschil

 

Annie verzoekt de kantonrechter het ontslag op staande voet nietig te verklaren.

Beoordeling door de kantonrechter

 

Ieder van partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op grond van een dringende reden op te zeggen, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.

 

Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang in aanmerking worden genomen.

 

Tot deze omstandigheden behoren onder meer de persoonlijke omstandigheden van Annie, zoals haar leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet.

 

Ook indien de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.

 

De dringende reden is blijkens de ontslagbrief van 2 september 2020 dat Annie regelmatig te laat – dat wil zeggen later dan 10 minuten voor aanvang van haar dienst – aanwezig was op de werkplek. Zij was daarvoor reeds gewaarschuwd. 

De reactie van Annie “well then fire me” heeft in de afweging om over te gaan tot onmiddellijk ontslag blijkens de brief meegespeeld.

 

10 minuten voor aanvang dienst aanwezig

 

Annie ontkent niet dat zij regelmatig later dan 10 minuten voor aanvang van haar dienst aanwezig was.

 

Volgens Annie kan Dimass dit niet van haar werknemers verlangen, omdat deze eis van Dimass geen onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Annie vindt het ook onredelijk om dit van werknemers te verlangen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Overigens was Annie wel altijd op haar werkplek aanwezig op het moment dat haar dienst volgens contract aanving.

 

Dimass heeft gesteld dat het in dit geval gaat om een geval van structureel te laat komen.

 

Volgens Dimass staat in de huisregels, die voorafgaande aan het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst aan Annie zijn overhandigd, dat medewerkers zich 10 minuten voor aanvang van hun dienst moeten melden bij hun leidinggevende. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst is Annie akkoord gegaan met de huisregels. 

 

Voor Dimass is van belang dat medewerkers voorafgaande aan hun dienst een instructie ontvangen van hun leidinggevende en dat vervolgens de dienst naadloos aansluit op de voorgaande dienst.

 

 

Naar het oordeel van de kantonrechter levert het complex van voornoemde feiten en omstandigheden onvoldoende grond op voor een ontslag op staande voet. De vraag of wel of niet bij overeenkomst is afgesproken dat Annie zich 10 minuten voor aanvang van haar dienst moest melden bij haar leidinggevende kan in het midden blijven. Immers, ook als het wel is overeengekomen, dan kan worden vastgesteld dat Annie stipt op het aanvangstijdstip van haar dienst aanwezig is en hooguit enkele minuten van de tijd dat zij voor aanvang van de werkzaamheden bij haar leidinggevende aanwezig moest zijn, heeft gemist.

 

Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat als Dimass werkelijk van mening is dat aanwezigheid van het personeel 10 minuten voor aanvang van de werkzaamheden essentieel is voor het correct uitvoeren van die werkzaamheden, dat ook tot uitdrukking zou moeten komen in het betalen van die tijd aan de werknemers. Het betreft dan reguliere werktijd. Kennelijk acht Dimass dat echter niet nodig.

 

Dit leidt naar het oordeel van de kantonrechter tot de conclusies dat het met het belang van eerder aanwezig zijn kennelijk wel meevalt en dat dus niet van een zodanig ernstig handelen sprake is dat het geven van een ontslag op staande voet (de ultieme sanctie in het arbeidsrecht) gerechtvaardigd is. 

 

Gelet op het vorenstaande zal de kantonrechter voor recht verklaren dat er geen sprake is van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet.

 

 De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. Om de casus leesbaar te houden, is de naam Annie gefingeerd  De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:8802&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.