Afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling


Ria heeft bij de rechtbank een verzoek tot een schuldsaneringsregeling ingediend.

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt slechts toegewezen als voldoende aannemelijk is dat Ria ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van haar schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te goeder trouw is geweest.

 

Goede trouw

 

De goede trouw is een gedragsmaatstaf waaraan een verzoeker dient te voldoen. Bij de beoordeling daarvan kan de rechter rekening houden met alle omstandigheden.


Overbesteding

 

Ria heeft schulden gemaakt die duiden op overbesteding. Daaronder verstaat de rechtbank schulden waarvan het aangaan niet strikt noodzakelijk was en waarvan Ria op het moment van aangaan wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat zij niet in staat zou zijn om deze te financieren.

 

Het betreft hier een schuld aan H&M van € 115,71 ontstaan op 26-09-2014, een schuld aan Christine le Duc van € 158,57 ontstaan op 03-11-2014 en een schuld aan International Card Services van € 2.757,72 ontstaan op 24-02-2012.

 

Ook heeft Ria in 2014 een vakantie op haar naam geboekt voor zichzelf en enkele familieleden ter waarde van € 4.850,00 terwijl zij wist of had moeten weten dat zij dit bedrag niet kon voldoen. Deze schulden zijn niet te goeder trouw ontstaan en staan aan toelating in de weg.

 

Voorts heeft de rechtbank op basis van de door Ria overgelegde schuldenlijst geconstateerd dat zeven van de tien schulden zijn ontstaan in 2014. Dit zijn alle zeer recente schulden die erop duiden dat Ria haar bestedingspatroon nog niet onder controle heeft. Geen nieuwe schulden maken behoort tot de kernverplichtingen van de schuldsaneringsregeling. Gelet op het voorgaande bestaat bij de rechtbank de gegronde vrees dat Ria deze verplichting nog niet naar behoren zal kunnen nakomen.

 

Psychosociale problematiek

 

Gedurende de schuldsaneringsregeling rusten op een schuldenaar voortdurend zware verplichtingen en van hem worden in deze periode forse inspanningen gevergd. Met deze verplichtingen en beperkingen verdraagt zich niet dat een schuldenaar psychosociale problemen heeft, of deze zeer onlangs heeft overwonnen terwijl een reële kans bestaat op een terugval.

 

Ria heeft verklaard dat zij nog altijd depressief is en heeft te kampen met psychosociale problematiek. Mede vanwege haar psychische problematiek is zij nu nog niet op zoek naar betaald werk. Gezien het voorgaande is de rechtbank er niet van overtuigd dat de persoonlijke situatie van Ria voldoende stabiel is om de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren te kunnen nakomen, zeker gezien het feit dat Ria niet of nauwelijks psychologische hulp ontvangt.

 

Feiten en omstandigheden die – ondanks het ontbreken van de goede trouw – toelating rechtvaardigen zijn niet voldoende aannemelijk geworden.

 

Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling zal daarom worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Ria is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:4762

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.