Geschil over het verstrekken van gratis koffie en thee aan bezoekers 

 

In het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop bevindt zich een bedrijfsruimte die bestemd is om te gebruiken als ziekenhuiswinkel annex coffee-corner.

 

Sinds 2000 wordt de ziekenhuiswinkel annex coffee-corner geëxploiteerd door Annamaas.

 

In de loop van 2009 heeft Annamaas investeringen gedaan om de dagwinkel en coffee-corner te verplaatsen, welke investeringen volgens Annamaas in totaal € 141.329,00 bedragen.

 

Na het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst is tussen Annamaas en het ziekenhuis een geschil ontstaan over de mogelijkheid voor het ziekenhuis om zelf (gratis) koffie of thee aan te bieden binnen het ziekenhuis, in het bijzonder aan de bezoekers van de poliklinieken.

 

In de uitgave van het personeelsblad van het ziekenhuis blijkt dat het personeel van het ziekenhuis op de tweede etage van het ziekenhuis broodjes en frisdrank kan afhalen. Toen Annamaas bleek dat ook niet-personeelsleden van deze dienst gebruik maakten, heeft zij het ziekenhuis hierop aangesproken en is de verkoop aan derden gestopt.


Beoordeling door de voorzieningenrechter

 

Dit kort geding draait om de vraag of het ziekenhuis in strijd handelt met de bepalingen in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst (door gratis koffie en thee aan te bieden op de poli’s op de eerste verdieping van het ziekenhuis).

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet die vraag bevestigend worden beantwoord.

 

Niet in geschil is dat het aanbieden van koffie onderdeel uitmaakt van de exploitatie van de coffee-corner van Annamaas. Daarmee kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het (gratis) aanbieden van koffie en thee door het ziekenhuis valt onder het concurrentieverbod zoals opgenomen in de de huurovereenkomst.

 

Het verweer van het ziekenhuis dat uit de huurovereenkomst kan worden afgeleid dat het gratis schenken van koffie, voor zover dit niet op de begane grond gebeurt, is toegestaan, slaagt niet. Anders dan het ziekenhuis kennelijk veronderstelt brengt het feit dat in de huurovereenkomst staat dat met name op de begane grond geen gratis koffie zal worden verstrekt nog niet mee dat het dan elders automatisch wel is toegestaan. Uitgangspunt is immers het concurrentieverbod zoals dat is opgenomen in de huurovereenkomst. Zoals reeds eerder is overwogen is het gratis aanbieden van koffie en thee aan te merken als een activiteit die valt onder het concurrentieverbod in de huurovereenkomst. Daarmee is de grondslag voor de gevraagde voorziening gegeven.

 

Het verweer van het ziekenhuis dat het voor haar van groot belang is dat zij in het kader van haar gastvrijheidsbeleid de service van het gratis verstrekken van koffie en thee kan aanbieden, wil de voorzieningenrechter wel aannemen, maar dit laat onverlet dat het ziekenhuis in 2010 een huurovereenkomst heeft gesloten met Annamaas voor de duur van 10 jaar, onder de daarin opgenomen voorwaarden.

 

Tenslotte heeft het ziekenhuis zich op het standpunt gesteld dat Annamaas de door haar gestelde schade op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt. Sterker nog, uit de overgelegde cijfers moet volgens het ziekenhuis worden afgeleid dat van een omzetdaling aan de zijde van Annamaas helemaal geen sprake is, zodat zij geen belang heeft bij de door haar ingestelde voorziening. Ook dit verweer faalt. Zoals hiervoor is overwogen, moet het verstrekken van gratis koffie door het ziekenhuis in strijd worden geacht met het concurrentieverbod zoals opgenomen in de huurovereenkomst.

 

Het staat Annamaas, nog afgezien van de vraag in hoeverre Annamaas op dit moment reeds daadwerkelijk schade heeft geleden, geheel vrij nakoming te vragen van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst en het daarin opgenomen concurrentieverbod. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Annamaas bij een dergelijke voorziening in kort geding ook voldoende belang. Vast staat dat het ziekenhuis op dit moment nog slechts op beperkte schaal gratis koffie en thee aanbiedt. Uit de door Annamaas overgelegde producties kan genoegzaam worden afgeleid dat het ziekenhuis tenminste het voornemen heeft om het gratis verstrekken van koffie en thee in het kader van het beleid “Aangenaam Wachten” verder uit te breiden. Het ziekenhuis stekt wel dat op dit moment nog geen besluit is genomen op dit punt, maar uitdrukkelijk wordt niet gesteld dat zij van haar voornemen zal afzien. Nu zeer aannemelijk is dat Annamaas schade zal lijden bij verdere uitbreiding van het gratis verstrekken van koffie en thee door het ziekenhuis bestaat voldoende aanleiding voor toewijzing van de thans gevraagde voorziening. Dat Annamaas, die een coffee-corner runt, minder inkomsten kan verwachten indien het ziekenhuis op grote schaal gratis koffie en thee zal gaan verstrekken ligt immers voor de hand.

 

Het voorgaande brengt mee dat de vordering zal worden toegewezen als na te melden. Daarbij zal een uitzondering worden gemaakt voor het schenken van koffie en thee op de spoedeisende hulp, nu daartegen kennelijk van de zijde van Annamaas geen bezwaar bestaat.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:1758

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.