Werknemer vordert loonbetaling tijdens ziekte. 

 

[eiser] is vanaf 1 mei 1999 in dienstbetrekking werkzaam geweest bij Alverna.

 

[eiser] verrichtte zijn werkzaamheden gedurende 35 uur per week in de functie van medewerker afwaskeuken tegen een salaris van € 1.663,28 bruto per maand.

 

Op 29 augustus 2011 heeft [eiser] zich vanaf zijn vakantieadres in Marokko bij Alverna ziek gemeld.

 

Algemeen Manager bij Alverna heeft op 30 augustus 2011 bij aangetekende brief -onder meer- het volgende aan [eiser] bericht:

 

“Omdat dit al de derde keer is dat u zich vanuit uw vakantieadres ziek meldt, zullen wij bij terugkomst op de werkplek een gesprek arrangeren. De strekking van het gesprek zal zijn wat een goed werknemer betaamt te doen en bij het ontbreken ervan dit consequenties zou kunnen hebben op de continuering van uw dienstverband.”

 

Op 14 september 2011 hebben partijen met elkaar gesproken. In het daarvan opgemaakte gespreksverslag is het volgende opgenomen met betrekking tot te ondernemen acties:

“[eiser] zal dmv een brief worden geïnformeerd dat er over de periode van 29 augustus tot en met 9 september geen salaris betaling zal plaatsvinden wegens ongeoorloofde afwezigheid.

Onderhavige verslag zal aan de bedrijfsarts worden voorgelegd, met het verzoek deze bij het spreekuur onderzoek te willen betrekken.”

 

Op 22 september 2011 heeft Algemeen Manager bij Alverna het volgende aan [eiser] geschreven:

“Wij kunnen u passende werkzaamheden aanbieden waarbij rekening wordt gehouden met uw belastbaarheid. Wij hadden met u afgesproken dat u op maandag 19 september naar de werkplek zal komen om samen met uw direct leidinggevende de mogelijkheden door te spreken. U heeft in eerste instantie aangegeven niet te kunnen komen omdat u de nacht voor maandag 19 september slecht geslapen heeft. Vervolgens zijn er afspraken met u gemaakt o.a. dat u contact met voornoemde zal opnemen. Tot op heden is dit uitgebleven.

Het verbaast ons in hoge mate dat aan gemaakte afspraken geen gevolg geeft.

(…)

Wij stellen u in de gelegenheid om in een persoonlijk gesprek op maandag 26 september om 09.00u van uw kant de toedracht van uw handelwijze te onderbouwen.

(…)”

 

De arbeidsovereenkomst tussen partijen is tegen 1 maart 2013, na verkregen toestemming van het UWV, door Alverna opgezegd.

 

De vordering


[eiser] vordert dat de kantonrechter Alverna zal veroordelen om aan [eiser] te betalen € 17.464,44 vermeerderd met de vertragingsrente ten belope van 50% van € 17.464,44 = € 8.732,22 en voorts vermeerderd met de wettelijke rente over het totaalbedrag van € 26.196,66 vanaf 1 maart 2013 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Alverna in de proceskosten.

 

[eiser] heeft het volgende aan de vordering ten grondslag gelegd:

 

De voor [eiser] passende werkzaamheden zijn hem nooit opgedragen. Hem is daarentegen opgedragen weer de spoelwerkzaamheden in de keuken te verrichten. Deze werkzaamheden waren voor hem te zwaar.

 

Beoordeling door de kantonrechter

1.

Het verweer van Alverna treft doel. De kantonrechter overweegt daartoe het volgende.

2.

Het gaat in deze zaak om betaling van loon tijdens ziekte.

3.

[eiser] dient daarom een verklaring van een deskundige over te leggen.

4.

[eiser] heeft verzuimd de verklaring over te leggen.

5.

Ter zitting nader gevraagd kon [eiser] bovendien zijn stelling dat hem nooit passende werkzaamheden waren opgedragen niet met enig stuk onderbouwen.

6.

Mede gelet op die onder 5 bedoelde verklaring van [eiser] kan de kantonrechter niet anders concluderen dan dat het overleggen van de verklaring van de deskundige in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

7.

Op grond van het vorenstaande zal de vordering reeds moeten worden afgewezen.

8.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:11887

 

 

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.