Gedwongen meewerken aan schuldregeling

 

Floor heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), die weigert mee te werken aan een door Floor aangeboden schuldregeling, te bevelen in te stemmen met deze schuldregeling.

 

Het verzoek van Floor

 

Floor heeft volgens het ingediende verzoekschrift tweeëntwintig schuldeisers. Deze schuldeisers hebben in totaal een bedrag van € 57.628,99 van Floor te vorderen.

 

Floor heeft bij brief een schuldregeling aangeboden aan haar schuldeisers, inhoudende een betaling van 3,78 % aan de preferente schuldeisers en 1,89 % aan de concurrente schuldeisers tegen finale kwijting.

 

Eenentwintig schuldeisers stemmen met de aangeboden schuldregeling in. CJIB stemt hier niet mee in. Zij heeft een vordering van € 321,89 op Floor.

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Uitgangspunt is dat het iedere schuldeiser in beginsel vrij staat om te verlangen dat 100% van zijn vordering wordt voldaan. Nu de aangeboden regeling voorziet in een lagere uitkering dan de volledige vordering, staat het belang van CJIB bij haar weigering vast.

 

De rechtbank ziet zich gesteld voor het beantwoorden van de vraag of CJIB in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat zij heeft bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van Floor of de overige schuldeisers die door de weigering worden geschaad.

 

De rechtbank stelt allereerst vast dat de vordering van CJIB slechts een klein aandeel vormt in de totale schuldenlast (te weten 0,56 % daarvan). Een ruime meerderheid van de schuldeisers, namelijk eenentwintig van de twintig schuldeisers, is met de aangeboden regeling akkoord gegaan.

 

De rechtbank stelt vast dat het voorstel is getoetst door een deskundige en onafhankelijke partij, te weten Van der Linden cs. Voorts is het voorstel naar het oordeel van de rechtbank goed en controleerbaar gedocumenteerd. Voldoende aannemelijk is dat het voorstel het uiterste is waartoe Floor in staat moet worden geacht.

 

Door schuldhulpverlening is ter zitting verklaard dat er is voldaan aan alle waarborgen, die ervoor moeten zorgen dat Floor het maximale ten behoeve van haar schuldeisers zal afdragen. Floor staat onder beschermingsbewind. Het ontstaan van nieuwe schulden ligt niet in de rede. Schuldhulpverlening zal toezien op nakoming van de arbeids/sollicitatieplicht.

 

Schuldsaneringsregeling


Naar verwachting zal de uitwerking van het voorstel een gunstiger resultaat hebben voor de schuldeisers dan in de situatie dat de schuldsaneringsregeling op Floor van toepassing zou zijn, zoals subsidiair verzocht. De toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen, bestaande in salaris voor de bewindvoerder en griffierecht, welke in mindering komen op hetgeen Floor zou kunnen afdragen in de schuldsaneringsregeling. Dat betekent dat toepassing van de schuldsaneringsregeling de schuldeisers minder zou opleveren dan bij het akkoord wordt aangeboden.

Daar komt nog bij dat een eventuele bate voor de schuldeisers pas aan het einde van de schuldsaneringsregeling wordt uitgekeerd, terwijl de aangeboden regeling erin voorziet dat het aangeboden bedrag in jaarlijkse termijnen betaalbaar wordt gesteld.

 

Op grond van het voorgaande komt de rechtbank dan ook tot het oordeel dat de belangen van Floor die vanuit een stabiele situatie haar schuldenproblematiek wil oplossen en van de overige schuldeisers die hebben ingestemd met het aanbod, zwaarder wegen dan die van CJIB, die geweigerd heeft in te stemmen.

 

Het verzoek om CJIB te bevelen in te stemmen met de schuldregeling wordt daarom toegewezen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De naam Floor is in verband met de leesbaarheid van de uitspraak gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:2342

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.