Kort geding huurachterstand.

 

Eiseressen verhuren aan [gedaagden] c.s. een bedrijfsruimte. De huidige huur bedraagt € 2.807,20 per maand.

 

Bij e-mail van 11 oktober 2013 hebben eiseressen aan [gedaagden] c.s. onder meer meegedeeld: “De totale achterstand bedraagt momenteel dan ook € 16.951,41.

 

Wel is hierin meegenomen de aanpassing van de huur voor 2012 en de voorlopige aanpassing van de huur voor 2013. Duidelijk is, dat het hier om een enorme achterstand gaat.

 

Begin volgende week ontving ik dan ook graag zoals afgesproken een voorstel hoe je deze achterstand denkt in te lopen. Mocht ik dit voorstel niet ontvangen of mocht het voorstel niet geaccordeerd worden door ABC dan zie ik geen andere mogelijkheid dan de bankgarantie te innen en het restant van de vordering uit handen te geven, alsmede nakoming en ontruiming te vorderen.”

 

Bij e-mail van 16 oktober 2013 hebben [gedaagden] c.s. op voormelde e-mail gereageerd. Daarbij is onder meer meegedeeld:

 

“Met de huidige omzetten in ABC zie ik geen mogelijkheid een betalingsregeling te treffen hoezeer me dat ook spijt.”

 

Het geschil

 

Eiseressen vorderen in kort geding ontruiming van de bedrijfsruimte.

 

Eiseressen stellen dat zij voldoende spoedeisend belang hebben bij toewijzing van het gevorderde, maar dat zij, mede gelet op de lange relatie met [gedaagden] c.s. en de onderlinge goede verstandhouding zullen proberen in goed overleg het vonnis ten uitvoer te (doen) leggen.

 

[gedaagden] c.s. hebben erkend dat er sprake is van een aanzienlijke huurachterstand en stellen dat zij deze huurachterstand niet meer kunnen voldoen. Ook het volledig voldoen van de lopende huurtermijnen zal volgens [gedaagden] c.s. een probleem zijn, nu er te weinig omzet gerealiseerd wordt wegens een structureel gebrek aan winkelend publiek in het winkelcentrum. Er wordt getracht de zaak aan een derde over te doen, waarna de huurschuld aan eiseressen kan worden voldaan. Eiseressen hebben in ieder geval ook nog de beschikking over een bankgarantie van € 10.000,--.

 

[gedaagden] c.s. gaan ervan uit dat de door eiseressen gestelde huurachterstand van € 19.758,61 juist is, maar vragen zich af of de door eiseressen gestelde huurachterstand niet € 1.400,-- te hoog is.

 

De beoordeling

  

De door eiseressen ingestelde vordering tot ontruiming is toewijsbaar, indien met voldoende mate van zekerheid te verwachten is dat de bodemrechter - later oordelende - de huurovereenkomst zal ontbinden en de ontruiming van de bedrijfsruimte zal bevelen. Tevens moet blijken van een voldoende spoedeisend belang van eiseressen bij toewijzing van de thans gevorderde ontruiming.

 

In dit kort geding kan ervan uit te worden gegaan dat er sinds december 2013 een huurachterstand is van minimaal € 18.358,61, zijnde de door eiseressen gestelde huurachterstand van € 19.758,61 minus het door [gedaagden] c.s. gestelde verschil in de facturen van € 1.400,00.

 

Voorts kan er van uit worden gegaan dat de huurachterstand in 2014 alleen maar zal toenemen, nu [gedaagden] c.s. stellen bij gebrek aan voldoende omzet de lopende huurtermijnen niet (stipt en volledig) te kunnen voldoen. Ook hebben zij gemeld geen toekomst meer te zien in het zelf exploiteren van het bedrijf.

 

Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden is het voldoende aannemelijk dat een bodemrechter de huurovereenkomst zal ontbinden.

 

Eiseressen hebben voorts voldoende spoedeisend belang bij toekenning van de gevorderde ontruiming, nu er geen concrete afspraken gemaakt kunnen worden over het inlopen van de huurachterstand en ook verwacht mag worden dat toekomstige huurtermijnen niet stipt zullen worden voldaan. Onder deze omstandigheden kan van eiseressen niet verlangd worden dat zij een (langdurige) bodemprocedure moeten volgen om de beschikking over het gehuurde te verkrijgen, terwijl de huur(schuld) niet voldaan wordt. Een en ander geldt te meer, nu eiseressen ter zitting hebben meegedeeld niet per direct tot ontruiming te zullen overgaan maar eerst de tijd te zullen nemen om met [gedaagden] c.s. te onderhandelen over een regeling.

 

De beslissing

 

De kantonrechter: veroordeelt [gedaagden] c.s. om de bedrijfsruimte binnen 1 maand na de betekening van dit vonnis te ontruimen.

   

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:396

  

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.