Reparatiekosten auto


Niels koopt een Skoda van Peter. Kort na de aankoop zijn er problemen met de auto. Niels laat door derden reparaties verrichten aan de auto en vordert betaling van de kosten van Peter.

 

Vraag: dient Peter die kosten aan Niels te betalen?

 

Oordeel kantonrechter

 

In de eerste plaats moet worden beoordeeld of de auto beantwoordt aan de overeenkomst tussen partijen. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Bij de beoordeling daarvan zijn alle omstandigheden van het geval van belang. 

 

Naar het oordeel van de rechter mocht Niels, gelet op het bouwjaar van de auto en de koopprijs, in redelijkheid verwachten dat het roetfilter goed zou functioneren. Daarbij is ook van belang dat de reparatiekosten van het roetfilter aanzienlijk zijn gebleken en dat niet is betwist de stelling van Niels dat normaal gebruik van de auto vanwege het defecte roetfilter niet mogelijk was. Ter zitting heeft Peter ook erkend dat Niels er vanuit mocht gaan dat het roetfilter goed werkte. De auto beantwoordt vanwege het defecte roetfilter dus niet aan de overeenkomst. 

 

Het verweer van Peter dat het gebrek aan het roetfilter ten tijde van de koop nog niet bestond, wordt verworpen. Partijen zijn het erover eens dat sprake is van een consumentenkoop. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart.

 

De stelling van Peter dat Niels heeft afgezien van garantie, en dat het gebrek aan de auto dus voor rekening van Niels komt, gaat niet op. Op zichzelf zijn partijen het erover eens dat geen garantie is overeengekomen. Echter bij een consumentenkoop is er sprake van dwingend recht, hetgeen wil zeggen dat daarvan niet ten nadele van Niels kan worden afgeweken. Dus wanneer er geen garantie is afgesproken kan Niels er dus aanspraak op maken dat de auto de eigenschappen heeft die hij mocht verwachten. Dat geen garantie is overeengekomen, brengt daarom niet mee dat het gebrek aan het roetfilter voor rekening van Niels komt. 

 

Peter heeft verder naar voren gebracht dat hij niet verplicht is om de reparatiekosten te betalen, omdat Niels hem in kennis had moeten stellen van het gebrek en hem in staat had moeten stellen dat gebrek zelf te repareren. 

 

Daarover overweegt de rechter het volgende. Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd, nadat hij daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichtingen tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en mag hij de kosten daarvan op de verkoper verhalen.

 

Vast staat dat Niels Peter voor het eerst bij brief van 18 september 2011 heeft aangemaand de auto te herstellen. Niels heeft de reparaties echter voorafgaand aan die datum laten verrichten zonder Peter de gelegenheid tot herstel te hebben gegeven.

 

Dat betekent dat Niels de kosten van reparaties niet kan verhalen op Peter.

  

Vordering afgewezen

 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.