Inbreuk op auteursrecht

 

Paul is een gerenommeerd fotograaf en auteursrechthebbende op de foto van ‘de inbreker’ (hierna De Foto). De Foto is op 1 april 2011 gepubliceerd op de website van een krant, met daarbij de naam van Paul als maker.

 

ABC heeft het artikel inclusief De Foto ook gepubliceerd op haar website. De naam van Paul als maker staat daarbij niet vermeld. ABC heeft De Foto, na sommatie door Paul, verwijderd van haar website.

De vordering 

 

Paul vordert dat ABC wordt veroordeeld tot een schadevergoeding van € 650,00. Ter onderbouwing van zijn vordering stelt Paul dat ABC inbreuk heeft gepleegd op zijn auteursrecht en persoonlijkheidsrecht, door zonder zijn toestemming en naamsvermelding De Foto te publiceren op haar website. Daardoor heeft Paul schade geleden.

 

Beoordeling

 

Tussen partijen is niet in geschil dat Paul een auteursrecht heeft op de door ABC gepubliceerde foto. De Foto is auteursrechtelijk beschermd, het staat ABC daarom niet vrij om onderhavige foto openbaar te maken zonder toestemming van Paul.

 

Het verweer van ABC dat De Foto slechts op haar blog is geplaatst maakt voorgaande niet anders. Immers, niet gesteld of gebleken is dat het blog niet toegankelijk is voor derden, waardoor van enige openbaarmaking geen sprake zou zijn.

 

Nu vast staat dat ABC zonder toestemming van de auteursrechthebbende Paul de foto heeft gepubliceerd is de rechter van oordeel dat ABC onrechtmatig heeft gehandeld jegens Paul.

 

Daarbij heeft Paul op grond van de Auteurswet recht op vermelding van de auteursnaam bij de foto. Vast staat dat een dergelijke vermelding ontbreekt. Om die reden oordeelt de rechter dat ABC ook op dit punt onrechtmatig heeft gehandeld.

 

Als gevolg van het onrechtmatig handelen heeft Paul naar het oordeel van de rechter in beginsel recht op vergoeding van de daardoor geleden schade.

De mogelijke omstandigheid dat ABC ten tijde van de publicatie niet wist wie de maker was van De Foto maakt dat niet anders en acht de rechter bovendien onwaarschijnlijk. Paul heeft namelijk gesteld dat De Foto eerder openbaar is gemaakt in de krant mét vermelding van zijn naam als maker. Vast staat dat ABC de foto uit de krant heeft gekopieerd. Om die reden had zij naar het oordeel van de rechter kunnen weten wie de maker was van de foto.

 

Voor wat betreft de gevorderde schadevergoeding voor het onrechtmatig publiceren van de foto overweegt de rechter als volgt.

 

Omdat vast staat dat Paul enige schade heeft geleden ziet de rechter aanleiding om de schade te begroten op grond van artikel 6:97 BW. Daarbij ziet de rechter, aanleiding om aan te sluiten bij de door Paul gestelde licentievergoeding van € 255,00 voor publicatie van De Foto. Daarom zal in ieder geval een bedrag van € 255,00 worden toegewezen. Immers, vast staat dat ABC de licentievergoeding ook verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand aan de publicatie toestemming aan Paul had gevraagd.

 

Voor het ontbreken van een naamsvermelding zal de rechter eenzelfde bedrag toekennen. Dit bedrag ziet de rechter als een verhoging van de waarde van (gebruikelijke) licentievergoeding. Het staat ABC namelijk niet vrij om pas achteraf, na publicatie, toestemming te kopen.

 

Voorgaande betekent dat een totaalbedrag van € 510,00 aan schadevergoeding zal worden toegewezen.

  

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2012:BV7587

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.