Burenruzie

 

[gedaagde 1] en [gedaagde 2] zijn buren van [eiseres]. Na een aantal incidenten over en weer besluiten de buren over en weer vorderingen bij de voorzieningenrechter (rechter in kort geding) in te dienen.

 

[eiseres] vordert [gedaagde 1] te verbieden om:

 

I. te gluren naar [eiseres], hun kinderen of hun bezoekers;

II. lasterlijk te parkeren voor de woning van [eiseres];

III. te schelden naar [eiseres], hun kinderen of hun bezoekers;

IV. hun buitenlamp meer licht te laten verspreiden dan 700 Lumen;

V. op hinderlijke wijze de straat en de auto’s van [eiseres] en / of hun bezoekers nat te spuiten;

 

[gedaagde 1] vordert op zijn beurt [eiseres] te verbieden om:

 

 

I. de uitrit van het perceel van [gedaagde 1] te blokkeren of die uitrit naar de openbare weg te bemoeilijken;

II. het perceel van [gedaagde 1] te betreden;

III. zich binnen een straal van twee meter van [gedaagde 1] te begeven en om zich op enigerlei wijze tot [gedaagde 1] te richten;

IV. zich binnen een straal van 500 meter vanaf de woning van [gedaagde 1] op enigerlei wijze jegens buurtbewoners onheus, discriminerend, onredelijk, grievend, onjuist, beledigend, smadelijk of anderszins onrechtmatig over [gedaagde 1] uit te laten;

V. het perceel van [gedaagde 1] te vervuilen of te beschadigen;

 

Beoordeling 

 

Allereerst verdient opmerking dat de bron van alle thans bestaande onmin tussen partijen gelegen is in gebeurtenissen in 2010. Rond de jaarwisseling 2009-2010 hebben [gedaagde 1] aanstoot genomen aan vuurwerkrestanten die in hun tuin en bij hun voordeur terecht zijn gekomen. Naar aanleiding daarvan zijn spanningen tussen partijen ontstaan, hetgeen met name medio 2010 heeft geresulteerd in een aantal incidenten. In de nasleep van deze incidenten vorderen partijen thans (2013) over en weer dat de wederpartij zich van bepaalde gedragingen onthoudt.

 

Blik richten

 

De vordering om [gedaagde 1] te verbieden om vanuit hun woning de blik te richten op [eiseres], hun kinderen of hun bezoekers kan niet worden toegewezen omdat dit handelen als zodanig in beginsel niet onrechtmatig is. [eiseres] hebben geen omstandigheden aangevoerd die in het onderhavige geval tot een ander oordeel kunnen leiden. Het enkele feit dat zij de blikken van [gedaagde 1] als hinderlijk ervaren is daartoe onvoldoende.

 

Parkeren

 

De vordering om [gedaagde 1] te verbieden om hun voertuigen lasterlijk te parkeren voor de woning van [eiseres] is te onbepaald om voor toewijzing in aanmerking te komen. Dat [gedaagde 1] geregeld hun voertuigen daar hebben geparkeerd kan door [eiseres] als hinderlijk worden ervaren, maar is - nu daar geen sprake is van een parkeerverbod - als zodanig niet onrechtmatig. Dat geldt ook voor het geval [eiseres] hun bezwaren baseren op de voor bouwafval bedoelde container die [gedaagde 1] medio juni 2010 voor een beperkte periode op de bedoelde parkeerplaats hebben gestald. Uit de stukken blijkt immers dat [gedaagde 1] daartoe van de gemeente een vergunning hebben gekregen.

 

Schelden

 

Ter onderbouwing van de vordering om [gedaagde 1] te verbieden om naar [eiseres], hun kinderen of hun bezoekers te schelden, hebben [eiseres] onvoldoende aangevoerd om deze vordering voor toewijzing in aanmerking te laten komen. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting komt niet naar voren dat de gestelde onheuse bejegening van de kant van [gedaagde 1] meer dan incidenteel is.

 

Buitenlamp

 

Ook met betrekking tot de vordering om [gedaagde 1] te verbieden om de aan de gevel van hun woning geplaatste buitenlamp meer dan 700 Lumen aan licht te laten verspreiden hebben [eiseres] onvoldoende gesteld voor toewijzing van de vordering. Het enkele feit dat de lichtsterkte van deze lamp door [eiseres] als overmatig wordt ervaren en het gegeven dat er voor [gedaagde 1] effectievere middelen zijn om ongewenst nachtelijk bezoek te voorkomen zijn daartoe althans onvoldoende.

 

Nat spuiten

 

De vordering om [gedaagde 1] te verbieden om de tussen partijen gelegen straat nat te spuiten komt eveneens niet voor toewijzing in aanmerking. Daartoe hebben [eiseres] onvoldoende gesteld. Het al dan niet geregeld en al dan niet langdurig bespuiten van de straat is als zodanig niet onrechtmatig. [eiseres] stellen aan hun voertuigen schade te hebben ondervonden als gevolg van de steenslag die door het spuiten wordt veroorzaakt, evenwel zonder dit verwijt te concretiseren op een bepaalde datum of te onderbouwen met (bijvoorbeeld) een aangifte bij de politie of een schademelding bij een verzekeraar. De overgelegde foto’s kunnen daartoe in ieder geval niet dienen, nu daaruit niets is op te maken over de reikwijdte en de frequentie - wat daar ook van zij - van het spuitgedrag van [gedaagde 1]. Dat bezoekers van [eiseres] door [gedaagde 1] zijn natgespoten is niet gesteld of gebleken.

 

Uitrit

 

[gedaagde 1] stellen dat de bij hun woning behorende uitrit “veelal” wordt geblokkeerd door auto’s van [eiseres]. Van die zijde wordt dit gemotiveerd betwist met de veronderstelling dat de vordering om hen te verbieden de uitrit te blokkeren te maken heeft met een voorval waarin drie voertuigen van [gedaagde 1] voor de woning van [eiseres] stonden geparkeerd, als gevolg waarvan [eiseres] hun auto bij de uitrit [gedaagde 1] hebben geparkeerd. Nu [gedaagde 1] op dit punt voor het overige niets hebben aangevoerd, moet worden aangenomen dat die blokkade incidenteel is geweest. De vordering van [gedaagde 1] daarom wegens gebrek aan onderbouwing niet voor toewijzing in aanmerking.

 

Betreden perceel

 

Ook de vordering om [eiseres] te verbieden om het perceel van [gedaagde 1] te betreden is onvoldoende onderbouwd. Behalve het incident aan de voordeur medio 2010 maken [gedaagde 1] geen melding van andere gevallen waarin [eiseres] zonder toestemming hun perceel hebben betreden. Mede gelet op de stelling van [eiseres] dat zij geen behoefte hebben om dit perceel te betreden bestaat daarom onvoldoende aanleiding het bedoelde verbod uit te spreken.

 

Locatie- en contactverbod

 

Voor een locatie- en contactverbod zoals door [gedaagde 1] is gevorderd is, gelet op het ingrijpende karakter daarvan, slechts plaats wanneer de veiligstelling van hun persoonlijke vrijheid tegen inbreuken daarop door [eiseres] op geen andere wijze te bereiken is. Mede gelet op de melding van [eiseres] dat zij geen enkele behoefte hebben aan contact met [gedaagde 1] is daarvan in het onderhavige geval geen sprake. Er bestaat daarom geen grond voor toewijzing van deze vordering.

 

Uitlatingen

 

De vordering om [eiseres] te verbieden om zich binnen een straal van 500 meter vanaf de woning van [gedaagde 1] over [gedaagde 1] uit te laten is te onbepaald (onder meer: “onheus”, “onredelijk” en “onjuist”) en zonder nadere toelichting van de vordering, die ontbreekt, tegelijkertijd te verstrekkend en ingrijpend om voor toewijzing in aanmerking te komen.

 

Beschadigen

 

De vordering [eiseres] te verbieden om het perceel van [gedaagde 1] te beschadigen is niet onderbouwd en ontbeert daarom grondslag. Als onderbouwing van de vordering [eiseres] te verbieden om dit perceel te vervuilen wordt aangegeven dat [eiseres] meerdere keren vuurwerk hebben afgestoken op het perceel van [gedaagde 1]. Deze vordering houdt klaarblijkelijk verband met de oudejaarsavond van 2009. Nadien opgetreden vervuiling door vuurwerk van [eiseres] is niet door [gedaagde 1] gesteld. In zoverre lijkt ook op dit punt slechts sprake te zijn geweest van een incident en bestaat geen aanleiding om bedoeld verbod uit te spreken.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:192

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.