Inbreuk auteursrecht door plaatsen foto op internet.


Paul is een professioneel fotograaf. Hij maakt onder meer reclamecampagnes voor bedrijven.

 

Garage Nederland is een autoservicebedrijf, voor de in en verkoop van en reparaties aan auto’s en het verrichten van APK keuringen.

 

Paul heeft een campagne voor Profile Tyre Center gemaakt. Paul heeft daartoe een serie foto’s gemaakt en deze in exclusieve licentie gegeven aan Profile Tyre Center voor de promotie van winterbanden.

 

Begin 2014 heeft Paul vastgesteld dat Garage Nederland een van die foto’s ongeautoriseerd op haar website had afgebeeld.

 

Paul heeft Garage Nederland gewezen op de inbreuk en gesommeerd daaraan onmiddellijk een einde te maken.

 

Garage Nederland heeft alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.  


Het geschil


Paul heeft gevorderd te verklaren voor recht dat Garage Nederland inbreuk heeft gemaakt op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten.  

 

En Paul heeft gevorderd om Garage Nederland te veroordelen tot vergoeding van de door Paul geleden schade als gevolg van de in deze dagvaarding omschreven inbreuk op de auteursrechten, licentierechten en persoonlijkheidsrechten.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Ter beoordeling ligt allereerst nog voor de vraag of Garage Nederland deze inbreuk kan worden toegerekend en dus of zij aansprakelijk gehouden kan worden voor de door Paul geleden schade.

er beoordeling ligt allereerst nog voor de vraag of Garage Nederland deze inbreuk kan worden toegerekend en dus of zij aansprakelijk gehouden kan worden voor de door Paul geleden schade.

 

In dit kader is relevant het verweer van Garage Nederland dat zij voor het bouwen van de website een derde heeft ingeschakeld en zijzelf geen invloed heeft gehad op de inhoud, zodat zij niet kon weten van en geen schuld heeft aan de inbreuk op het auteursrecht van Paul. Naar zij stelt, is zij is er steeds vanuit gegaan dat de websitebouwer alle foto’s zelf had gemaakt.

 

Dit verweer faalt. Degene die zich bedrijfsmatig bedient van niet-ondergeschikte hulppersonen is aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een fout van deze hulppersoon bij het verrichten van werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever. Dit is een risico-aansprakelijkheid.

 

De vraag of Garage Nederland zelf schuld heeft aan de gemaakte inbreuk en de vraag of zij van deze inbreuk had kunnen weten, kan dan ook buiten beschouwing blijven.

 

Op grond van het voorafgaande is de inbreuk Garage Nederland toe te rekenen en is zij gehouden de ten gevolge daarvan door Paul geleden schade te vergoeden.

 

Begroting schade

 

Vervolgens ligt ter beoordeling voor de vraag of de door Paul geleden schade redelijkerwijs kan worden begroot op de door hem gestelde wijze en op het door hem gevorderde bedrag.

 

Overwogen wordt als volgt. Voorop staat dat een berekening van de schade onder integrale toepassing van de bepalingen van de AV FotografenFederatie in het onderhavige geval niet in de rede ligt, nu toepasselijkheid van deze voorwaarden niet tussen partijen is overeengekomen. Bovendien hebben de verhogingen zoals in deze voorwaarden bepaald een duidelijk punitief karakter dat aan het Nederlandse schadevergoedingsrecht vreemd is en waarvoor ook geen grondslag kan worden gevonden in de Handhavingsrichtlijn.

 

Een en ander neemt niet weg dat het aanknopen bij de vergoeding die Paul zou hebben kunnen bedingen indien wel toestemming voor het gebruik van de foto’s was gevraagd, ter vaststelling van de schadevergoeding als een forfaitair bedrag een gebruikelijke en heel wel binnen ons rechtssysteem passende methode is.

 

Anders dan Garage Nederland meent, is een vergoeding van € 750,00 voor het gebruik van een foto op een commerciële website als de onderhavige niet onredelijk te noemen, gelet ook op de door Garage Nederland in het geding gebrachte informatie met betrekking tot de prijsopgave van een derde voor het gebruik van een foto als deze.

 

Daaraan kan niet afdoen het feit dat Paul, voor het gebruik van andere foto’s in het kader van een schoolproject genoegen zou hebben genomen met een koopprijs van € 25,00 “of een hele vette dikke slagroomtaart”. Paul heeft daarbij immers aangegeven dat – anders dan in het onderhavige geval – als uitgangspunt geldt dat er geen commerciële belangen spelen en dat voor het gebruik van de daar betreffende foto kennelijk geen exclusieve licentie aan derden was verleend. Voor het begroten van de schade wordt daarom, met Paul, uitgegaan van een (fictieve) gederfde licentievergoeding van € 750,00.

 

Voor het begroten van de daarnaast nog geleden schade is allereerst van belang dat met betrekking tot de litigieuze foto een exclusieve licentie is verleend aan Profile Tyre Center. Deze exclusiviteit wordt door het gebruik van de foto door derden aangetast, waarin (nog) niet is voorzien in voormelde licentievergoeding. Bovendien staat als onbetwist vast dat de foto is afgebeeld zonder vermelding van de naam van Paul, zodat sprake is van een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten. Gelet hierop acht de kantonrechter een verhoging van de vergoeding met 50 % gerechtvaardigd.

 

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen wordt de omvang van de door Paul geleden schade begroot op € 1.125,00.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Paul en Garage Nederland zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:1345


 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.