Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Tussen Helmons en Eric is een overeenkomst gesloten.

 

Deze overeenkomst luidt, voor zover van belang, als volgt:

 

“De werkzaamheden welke Helmons uitvoert voor uw cliënten bestaan uit:

 

            -
Administratie opzetten en uitvoeren

            -
Jaarrapportage

            -
Fiscale aangiften

 

Eric heeft een aantal facturen van Helmons onbetaald gelaten, ondanks aanmaning en sommatie.

 

Helmons vordert

 

Helmons vordert bij de rechtbank veroordeling van Eric tot betaling van               € 31.174,25.

 

Beoordeling door de rechtbank

Facturen

 

Door Helmons is onweersproken gesteld dat de facturen waarvan thans betaling wordt gevorderd betreffende door haar verrichte werkzaamheden zonder protest zijn ontvangen en behouden door Eric. Voorts volgt uit de overgelegde e-mailcorrespondentie tussen partijen dat Eric de verschuldigdheid van de facturen erkende, nu hij daarin toezegde te zullen betalen. Het verweer van Eric dat was overeengekomen dat hij Helmons pas zou betalen nadat betaling door de zzp-ers zou hebben plaatsgevonden gaat dan ook niet op.

 

Ook het verweer van Eric dat de werkzaamheden waarop de betreffende facturen zien, onjuist zijn uitgevoerd of niet zijn verricht faalt bij gebrek aan enige onderbouwing. Door Eric is erkend dat nooit over het werk van Helmons is geklaagd. Uit het door Eric overgelegde overzicht met zzp-ers kan niet worden afgeleid dat Helmons achterliep met het werk. Voorts heeft Eric gesteld dat hij slechts telefonisch klachten heeft ontvangen van zzp-ers en geen stukken ter beschikking heeft om het standpunt van de zzp-ers te verifiëren ter onderbouwing van zijn verweer. Zonder nadere toelichting c.q. onderbouwing kan niet worden geconcludeerd dat, zoals Eric stelt, de werkzaamheden waarvan thans betaling wordt gevorderd niet dan wel ondeugdelijk zijn verricht door Helmons.

 

Nu aan de hand van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de vordering van Helmons opeisbaar is en geen van de door Eric opgeworpen verweren slaagt, is de gevorderde hoofdsom betreffende openstaande facturen tot een bedrag van € 31.174,25 toewijsbaar.

 

Algemene voorwaarden

 

Nu Helmons haar vordering voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten baseert op de inhoud van haar algemene voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan tussen partijen ter discussie staat, overweegt de rechtbank daaromtrent thans reeds het volgende.

 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing als zij deel uitmaken van het aanbod en door de wederpartij worden aanvaard. Het is niet noodzakelijk dat de wederpartij ook kennis heeft genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden. In casu is de overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen doordat Eric op die datum de offerte van Helmons heeft ondertekend. Nu deze offerte geen verwijzing naar toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Helmons bevat, maken deze algemene voorwaarden geen deel uit van het aanbod en heeft Eric ze door het ondertekenen van die offerte niet kunnen aanvaarden. Gelet daarop kan niet worden geconcludeerd dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Helmons tussen partijen is overeengekomen. De vraag of deze algemene voorwaarden al dan niet aan Eric ter hand zijn gesteld is gelet daarop niet relevant.

 

Wettelijke handelsrente

 

Ten aanzien van de mede gevorderde wettelijke handelsrente overweegt de rechtbank het volgende.

 

Als hoofdregel geldt dat deze rente verschuldigd is met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling. Weliswaar wordt op de facturen door Helmons eenzijdig een betalingstermijn van 14 dagen genoemd, maar dit betekent niet dat partijen wilsovereenstemming hebben bereikt dat deze termijn heeft te gelden als de uiterste termijn voor betaling. Evenmin is vast komen te staan op welke data Eric de facturen of de prestaties van Helmons heeft ontvangen, zodat de aanvangstermijn van de rente ook niet op deze voet kan worden vastgesteld. De rechtbank zal de gevorderde handelsrente dan ook toewijzen vanaf de dag der dagvaarding.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. Om de casus leesbaar te houden, is de naam Eric gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:8581&keyword=helmons    

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.