Burenruzie

 

Partijen zijn buren en familieleden van elkaar.  

Eiser heeft een schuur. Deze schuur staat op ongeveer 25 centimeter afstand van het perceel van gedaagde.

Op het perceel van gedaagde is met betrekking tot de schuur een erfdienstbaarheid van gootrecht gevestigd. Dit houdt in dat gedaagde moet dulden dat op zijn terrein eventueel benodigde onderhoudswerkzaamheden aan de schuur van eiser worden verricht, alsmede dat gedaagde toegang moet verlenen aan de personen welke met deze onderhoudswerkzaamheden zijn belast.

 

Gedaagde heeft op de grond van eiser, onder de goot van de schuur, openhaardhout geplaatst. Dit openhaardhout stond tot voor kort op de strook grond van ongeveer 25 centimeter breed die in eigendom toebehoort aan eiser.

Gedaagde heeft het grootste deel van het openhaardhout van de grond van eiser weggehaald. Op het moment van de zitting ligt een gedeelte van het hout nog wel op de grond van eiser.

 

Standpunten van partijen

 

Eiser vordert dat gedaagde het openhaardhout van haar grond verwijderen en voorts dat de rechter gedaagde verbiedt om in de toekomst op hetzelfde stuk grond weer openhaardhout of andere roerende zaken te plaatsen. Dit alles op straffe van een dwangsom.

 

Eiser stelt daartoe dat gedaagde inbreuk maakt op zijn eigendomsrecht. Het openhaardhout stond opgestapeld op een tot zijn eigendom behorende strook grond en ligt voor een deel nog altijd op zijn grond. Verder stelt eiser dat gedaagde het overeengekomen gootrecht frustreert. Door het hoog opgestapelde openhaardhout kan eiser de onderkant van de goot niet meer goed onderhouden. Daarnaast stelt eiser dat hij door het hoog opgestapelde openhaardhout last heeft van ongedierte in hun schuur.

 

Gedaagde voert verweer en stelt dat hij geen inbreuk maakt op het eigendomsrecht van eiser. Daartoe voert gedaagde aan dat hij ondertussen het openhaardhout naar zijn eigen grond heeft verplaatst. Ook merkt hij op dat op een klein gedeelte van de grond van eiser nog wat van zijn openhaardhout ligt.


Oordeel voorzieningenrechter

 

De voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang gegeven. Er is sprake van een vordering tot beëindiging van inbreuk op iemands eigendomsrecht en een dergelijke vordering is naar zijn aard spoedeisend.  

 

Vast is komen te staan dat het meeste openhaardhout voor de zitting van de grond van eiser is weggehaald. Aan de vordering van eiser is dus gedeeltelijk tegemoetgekomen. Ook is komen vast te staan dat er op het moment van de zitting nog een gedeelte van het openhaardhout op de grond van eiser ligt. Met het openhaardhout dat nog op de grond van eiser ligt maakt gedaagde ongeoorloofd inbreuk op het eigendomsrecht van eiser. Het openhaardhout van gedaagde dat op de grond van eiser ligt zal dan ook weggehaald moeten worden. De voorzieningenrechter zal, ook al is aan het gevorderde van eiser voor een groot deel reeds door gedaagde voldaan, het gevorderde toewijzen.

 

Overigens merkt de voorzieningenrechter het volgende op. Het overeengekomen gootrecht brengt niet met zich dat eiser zich te allen tijde op het perceel van gedaagde mag begeven. Voor het onderhouden van de betreffende goot zal het betreden van dit perceel enkele keren per jaar volstaan. Daartoe is tevoren overleg met gedaagde geboden. Daar staat tegenover dat het gootrecht wel met zich brengt dat gedaagde eiser die keren de gelegenheid moet bieden om hun goot te kunnen onderhouden. Openhaardhout dat dan in de weg ligt zal op dat moment ook verwijderd moeten worden.

 

De voorzieningenrechter ziet voorts aanleiding om de hoogte van de gevorderde dwangsom per dag te matigen. De voorzieningenrechter acht een dwangsom van € 500,-- per overtreding, met een maximum van € 25.000,--, redelijk.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2013:2197

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.