Foto op website, inbreuk auteursrecht

Ingrid exploiteert een onderneming die onder meer online Food & Lifestyle foto’s aanbiedt, waaronder een foto van een kopje koffie.

 

Marianne heeft een uitsnede van die foto op haar website geplaatst zonder een daartoe strekkende licentie.

 

In een brief heeft Permission Machine BVBA namens Marianne erop gewezen dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat het gebruik van de foto zonder toestemming van de rechthebbende een auteursrechtinbreuk oplevert. Marianne is in de gelegenheid gesteld alsnog een licentie te kopen voor het gebruik van de foto tot een jaar na de datum van de nota voor een bedrag van € 318,00. Marianne heeft daarop de foto van haar website verwijderd en een schikkingsvoorstel gedaan. Marianne en Permission Machine BVBA hebben geen regeling getroffen. Ondanks sommaties heeft Marianne niets betaald.

 

Ingrid laat het hier niet bij zitten en besluit Marianne te dagvaarden voor de kantonrechter.

Beoordeling door kantonrechter

Ter beoordeling ligt voor of Marianne jegens Ingrid schadeplichtig is op grond van een aan haar toe te rekenen inbreuk op auteursrechten op de foto. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend en zal dat hierna toelichten. 

 

Tussen partijen is niet in geschil dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat aan Ingrid het recht toekomt om de auteursrechten op de foto te beheren en te exploiteren, waaronder het recht om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. 

 

Marianne heeft de foto zonder toestemming van Ingrid in gewijzigde vorm op haar website openbaar gemaakt. Door zo te handelen heeft Marianne inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten en daarmee onrechtmatig gehandeld. Dit maakt dat zij schadeplichtig is jegens Ingrid. 

 

Schadevergoeding

Ingrid heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat als gevolg van de geconstateerde inbreuk schade is geleden. Nu de schade niet exact is vast te stellen, zal de kantonrechter deze begroten op een wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de geleden schade.

 

Uitgangspunt bij deze begroting is dat de auteursrechthebbende ten minste aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk aan de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest, als er wel toestemming voor de verveelvoudiging was gevraagd. Ingrid stelt dat voor de tarieven aansluiting moet worden gezocht bij de tarievenlijst 2015 van de Stichting Foto Anoniem. 

 

De kantonrechter gaat daarom uit van het gemiddelde van de tarieven die gelden voor gebruik van een foto in de diverse pixelmaten tot één week op een website met een .nl domeinnaam. Dit gemiddelde komt op € 198,75 per foto. 

 

Marianne heeft gesteld dat de foto niet op de homepage, maar op een subpagina van haar website heeft gestaan. Gelet daarop past de kantonrechter de in de tarievenlijst genoemde korting van 25% toe voor plaatsing van een foto op een pagina die één niveau dieper ligt. De door Marianne te betalen vergoeding komt daarmee op € 149,06.

Zelfbeschikkingsrecht

De kantonrechter ziet geen aanleiding om naast dit bedrag aan gemiste licentievergoeding nog schadevergoeding toe te kennen wegens de gestelde afbreuk aan het zelfbeschikkingsrecht oftewel het recht om zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt. Dit omdat aangenomen kan worden dat de waarde van de exclusiviteit van de foto is verdisconteerd in de licentievergoeding

Kosten opsporing

De gemaakte kosten voor onderzoek naar / opsporing van een auteursrechtinbreuk voor vergoeding in aanmerking voor zover zij in redelijkheid zijn gemaakt. Permission Machine BVBA heeft daar 15 minuten aan heeft besteed. Uitgaande van het gestelde uurtarief van € 105,00 per uur, komt deze schadepost op een bedrag van € 26,25.

Gerechtskosten

Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijkgestelde partij heeft gemaakt. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Ingrid in redelijkheid tot dagvaarden kunnen overgaan, omdat Marianne in het minnelijk traject niet bereid is gebleken om meer dan € 120,00 aan schadevergoeding te voldoen. 

 

Marianne zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Ingrid  en Marianne zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:1069&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.