Kilometerstand terugdraaien

 

Volgens de website van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP)heeft één op de achttien gebruikte auto’s in Nederland een opzettelijk teruggedraaide kilometerteller. De NAP bestrijdt en voorkomt tellerfraude en geeft duidelijkheid over de kilometerstand vóórdat iemand een gebruikte auto koopt.


Tweedehands Audi uit 1998

 

Ronald koopt bij Fred in 2010 een tweedehands Audi uit 1998. Na inruil van zijn oude auto bedroeg de koopprijs € 2.500,-. Voorafgaand aan de koop heeft Ronald tweemaal een proefrit met de Audi gemaakt. Volgens de stand op de kilometerteller had de Audi ten tijde van de koop ongeveer 232.000 kilometer gereden.

 

Na de koop ontbindt Ronald de koopovereenkomst door middel van een brief aan Fred. Hij schrijft: “Op 23 juni, slechts een week na het ophalen van de auto, gaat deze kapot. Uit onderzoek blijkt dat de klep van de 4e cilinder kapot is welke waarschijnlijk ook naar beneden, in de motor, is gevallen en hier schade veroorzaakt heeft. Kortom, de auto is momenteel in zijn geheel niet te gebruiken.

 

Buiten dit feit kom ik er dan ook nog eens achter dat de kilometerstand van de auto totaal niet klopt. Ik heb bij u een auto gekocht met een kilometerstand van ca. 232.000 km. Deze stand bleek, na een bevraging bij de NAP, al in 2006 bereikt te zijn. Het is, gezien de duur en de kilometerhistorie van de auto dan ook meer aannemelijk dat deze 332.000 km zou hebben gelopen.”

 

Bij handgeschreven brief schrijft Fred onder meer, voor zover leesbaar: “Je hebt geen garantie, zoals je weet. Ik heb tot drie keer gezegd, dat je de auto ANWB mocht laten keuren. Toen je belde dat de auto kapot was heb ik je aangeboden om de helft van de kosten te vergoeden. Je zei toen dat je hem zelf wel kon maken. Ik zei toen dan betaal ik ook de helft van de kosten. Ik ga geen auto die goed rijdt verkopen en dan na tien dagen kapot terugnemen.”

 

Ronald laat het er niet bij zitten. Fred wordt gedagvaard. Ronald vordert een bedrag van € 3.000,- en stelt hierbij dat Fred hem een gebrekkige auto heeft verkocht. Hij heeft toegelicht dat hij zijn Audi tien dagen naar tevredenheid heeft gebruikt. Toen stopte de auto er opeens mee. De ANWB heeft de auto naar de vliegbasis gebracht waar Ronald werkt. Een van zijn collega’s constateerde dat een klep kapot is. Ronald stelt dat hij niet hoefde te verwachten dat een klep in een dergelijke korte periode kapot zou gaan.

 

Enkele dagen na de autopech heeft Ronald van een Volkswagendealer

vernomen dat de kilometerstand niet klopt. Als hij dat had geweten, zou hij de koop niet hebben gesloten. 


Samengevat komt het verweer van Fred erop neer dat hij een auto voor een “meeneemprijs” en zonder garantie aan Ronald heeft verkocht. Van de onjuiste kilometerstand was hij niet op de hoogte. Hij heeft de gelegenheid geboden de Audi door de ANWB te laten keuren, maar dat wilde Ronald niet. Als Ronald de auto had laten keuren, dan was de onjuiste kilometerstand aan het licht gekomen. Deze keuring zou niet hebben uitgewezen dat de klep op korte termijn kapot zou gaan, aldus Fred. Bovendien was Fred bereid de reparatiekosten te delen, zodat zij zich als een zorgvuldige verkoper heeft opgesteld.

 

Oordeel rechter

 

Op grond van artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet de afgeleverde (gekochte) zaak aan de overeenkomst voldoen. Uit artikel 7:17 lid 2 BW volgt dat een zaak niet aan de overeenkomst voldoet als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het is vaste jurisprudentie (uitspraken van rechters) dat de kilometerstand van een tweedehands auto in beginsel van doorslaggevend belang is voor de koper en dat bij een aanmerkelijke afwijking daarvan de geleverde auto niet aan de overeenkomst beantwoordt.

 

In deze kwestie staat vast dat de kilometerstand niet klopt. Uit de NAP-gegevens blijkt dat de kilometerstand van de Audi tussen 29 januari 2009 en 12 februari 2010 met ongeveer 50.000 kilometer is teruggedraaid. Anders gezegd: de auto heeft 50.000 kilometer meer gereden dan Ronald bij de koop op grond van de tellerstand mocht verwachten. Dit is te beschouwen als een aanmerkelijke afwijking, zodat de conclusie luidt dat de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.

 

Het verweer van Fred dat hij de kilometerstand niet heeft teruggedraaid, doet hieraan niet af. Bij de beoordeling van de vraag of een zaak aan de overeenkomst voldoet, speelt op zichzelf geen rol of de verkoper een verwijt te maken valt.

 

Het verweer dat Ronald de auto had moeten laten keuren, doet aan voornoemd oordeel evenmin af. Omdat de kilometerstand essentieel is voor de koper, en daarom als stilzwijgend gegarandeerd moet worden beschouwd, en gesteld noch gebleken is dat Fred enige twijfel over de juistheid van de kilometerstand aan Ronald heeft meegedeeld, lag het niet op diens weg deze kilometerstand nader te onderzoeken.

 

Omdat met betrekking tot de onjuiste kilometerstand herstel of vervanging onmogelijk is, komt Ronald de bevoegdheid toe de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zoals hij heeft gedaan. Het gevolg van deze ontbinding is dat partijen gehouden zijn de door hen ontvangen prestaties terug te betalen. Dit betekent dat Ronald in beginsel gehouden is de Audi aan Fred te retourneren en Fred verplicht is de koopprijs aan Ronald terug te betalen.

In dit licht stelt Fred zich op het standpunt dat Ronald, als de buitengerechtelijke ontbinding gerechtvaardigd is, de Audi in de door hem gekochte staat (dat wil zeggen zonder kapotte klep) moet terugleveren. Omdat dit onmogelijk is, stelt Fred dat zij niet gehouden is de volledige koopprijs aan Ronald te vergoeden. De rechter gaat aan dit standpunt voorbij en overweegt daartoe als volgt.

Ronald stelt dat het feit dat een klep binnen tien dagen na de koop kapot is gegaan, op zichzelf ook meebrengt dat de auto niet aan de overeenkomst voldoet. Door Fred is niet gesteld (noch is anderszins gebleken) dat Ronald niet mocht verwachten dat een klep van een Audi als de onderhavige ook bij een juiste (dus ongeveer 50.000 kilometer lagere) kilometerstand niet binnen een dergelijk korte termijn na de koop kapot zou gaan. Gelet hierop – en mede gelet op het feit dat sprake is van een dieselmotor die in het algemeen goed bestand is tegen hoge kilometerstanden – is de rechter van oordeel dat ook het binnen tien dagen na de koop kapot gaan van de klep met zich brengt dat de Audi niet aan de koopovereenkomst voldoet.

 

Het verweer van Fred dat hij de auto zonder garantie tegen een meeneemprijs heeft verkocht, doet aan dit oordeel niet af. Uit hetgeen partijen ter zitting hebben meegedeeld, leidt de rechter af dat bekend was dat Ronald de auto kocht om deze als vervoermiddel te gebruiken. Onder deze omstandigheden hoefde Ronald, ondanks de meeneemprijs en het ontbreken van enige expliciete garantie, niet te verwachten dat een dergelijk ernstig gebrek binnen een dergelijk korte termijn zou ontstaan.

 

Dit betekent dat het feit dat Ronald de auto niet in de door hem gekochte staat aan Fred kan terugleveren, het gevolg is van een gebrek aan de auto en voor rekening en risico van Fred behoort te komen. Van een vermindering van de door Fred terug te betalen koopprijs op deze grond kan dan ook geen sprake zijn.

Gelet op het voorgaande zal Ronalds vordering tot restitutie van de door hem betaalde koopprijs worden toegewezen.

 

Niet in geschil is dat Ronald na inruil van zijn Volkwagen Polo een bedrag van € 2.500,- heeft betaald. Partijen twisten over de hoogte van de inruilwaarde van de Polo. Ronald stelt dat deze inruilwaarde € 500,- bedroeg, zodat de koopprijs van de Audi per saldo € 3.000,- was. Fred stelt zich op het standpunt dat de inruilwaarde € 200,- was.

 

De rechter is van oordeel dat Ronald – mede gelet op de omstandigheid dat de koopovereenkomst geen inruilprijs voor de Polo noemt – onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld die zijn stelling rechtvaardigen dat de inruilprijs € 500,- was. Daarom neemt de rechter tot uitgangspunt dat de inruilprijs € 200,- was, zodat Ronald recht heeft op teruggave door Fred van een bedrag van € 2.700,-.

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.