IJshuur

Het IJscomplex exploiteert een ijsbaan in Amsterdam en verhuurt in dat kader het gebruik van de ijsbaan met aanverwante faciliteiten aan verschillende (sport)verenigingen.

 

Ekijsa is een vereniging voor kunstschaatsen en ijsdansen en huurt reeds vele jaren enkele uren per week de ijsbaan. Daartoe wordt jaarlijks een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Ekijsa heeft ook voor het seizoen 2015-2016 een seizoensovereenkomst gesloten met Het IJscomplex.

 

Op 2 augustus 2016 heeft Het IJscomplex aan Ekijsa per email bericht: “Bijgaand het rooster voor de maand september begin oktober. Mocht je van uren willen afzien dan verneem ik dat graag. Ik zal kijken of er andere verenigingen geïnteresseerd zijn om deze over te nemen. Mocht je beschikbare uren willen afnemen dan hoor ik dat uiteraard ook graag.”

 

Ekijsa heeft daarop bij email van 7 augustus 2016 geantwoord:

Mits beschikbaar, zouden wij graag willen opteren voor de volgende blokken:

 

Zondag 11-09-2016 12.00-15.20 uur

Zondag 11-09-2016 17.00-19.00 uur

Zaterdag 24-09-2016 12.15-15.45 uur

Zondag 25-09-2016 12.00-15.20

 

Hoor graag of bovenstaande akkoord is. Dan gaan wij de uren inroosteren.

 

Op 9 augustus 2016 heeft Het IJscomplex aan Ekijsa bericht:

“Ik heb(…)11-9, 25-9 (…) voor je vastgelegd. Op 24-9 heb ik alleen nog 13.30-15.45 voor je. Deze heb ik ook voor je vastgelegd!

 

Bij email van 18 september 2016 heeft Ekijsa aan Het IJscomplex bericht het voor het weekend van 24 en 25 september 2016 gereserveerde ijs volledig te willen annuleren in verband met privéomstandigheden van de voorzitter van Ekijsa.

 

Het IJscomplex heeft daarop gereageerd met de mededeling te zullen proberen de uren alsnog aan een derde te verhuren maar dat indien dat niet lukt, de kosten bij Ekijsa in rekening zullen worden gebracht.

 

Het IJscomplex heeft bij Ekijsa de gereserveerde ijsuren van 24 en 25 september 2016 bij Ekijsa in rekening gebracht.

 

Ekijsa heeft daartegen herhaaldelijk bezwaar gemaakt en de bijbehorende kosten niet voldaan.

 

 

Op grond hiervan besloot het IJscomplex Ekijsa te dagvaarden voor het kantongerecht (red.).

Beoordeling door de kantonrechter

Allereerst dient beoordeeld te worden of tussen partijen een (huur)overeenkomst is gesloten met betrekking tot de extra uren en meer in het bijzonder ten aanzien van de uren op 24 en 25 september 2016.

 

 

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Het IJscomplex heeft met haar email van 2 augustus 2016 Ekijsa de mogelijkheid geboden extra uren voor de komende periode af te nemen. In haar email van 7 augustus 2016 heeft Ekijsa meegedeeld welke extra uren zij - mits beschikbaar - wilde afnemen. Nu zij daarbij geen voorwaarden of voorbehouden heeft gemaakt, heeft dit laatste te gelden als een aanbod van Ekijsa om de door haar opgegeven uren af te nemen.

 

Het IJscomplex heeft dit aanbod aanvaard met haar email van 9 augustus 2016 met de mededeling dat zij de gewenste uren heeft vastgelegd. Daarmee is tussen partijen met betrekking tot de extra uren van 24 en 25 september 2016 een (huur)overeenkomst ontstaan. Dat enkel sprake was van een optie of reservering in de zin van een tijdelijke vrijblijvende afspraak waarvoor een bedenktijd geldt, zoals Ekijsa heeft betoogd, blijkt nergens uit. Sterker nog, Ekijsa heeft Het IJscomplex daags voor de annulering nog verzocht op haar website te adverteren met de invulling van de door haar afgenomen extra uren. Daaruit kan worden opgemaakt dat Ekijsa er zelf ook vanuit ging dat zij met betrekking tot de extra uren een overeenkomst was aangegaan.

Tussentijds opzeggen

Nu aldus vast is komen te staan dat partijen met betrekking tot de extra uren een overeenkomst hebben gesloten, dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of Ekijsa de overeenkomst tussentijds kon opzeggen.

 

In de seizoensovereenkomst is uitdrukkelijk bepaald dat “overige ijshuur” eveneens onder de termen van die overeenkomst vallen. Vervolgens is bepaald dat niet gebruikte uren niet worden gerestitueerd, tenzij een andere huurder voor die uren is gevonden. Nu onweersproken is gelaten dat er geen andere huurder voor de onderhavige uren is gevonden, is het Het IJscomplex gelet op voorgaande bepalingen gerechtigd de kosten van huur van de extra uren bij Ekijsa in rekening brengen.

 

Maar ook op grond van de wet – dus als de seizoensovereenkomst niet van toepassing zou zijn – is zij daartoe gerechtigd. De onderhavige overeenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van de extra uren. Nu gesteld, noch gebleken is dat partijen een tussentijdse opzegmogelijkheid zijn overeengekomen, eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd ingevolge de wettelijke bepalingen enkel door het verstrijken van de tijd waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan.

 

De privéomstandigheden waarop Ekijsa zich heeft beroepen zijn omstandigheden die, hoe ongelukkig ook voor haar persoonlijk, voor haar risico komen. Ook is de aard van deze omstandigheden niet zodanig dat de maatstaven van redelijkheid en billijkheid mee brengen dat Het IJscomplex van Ekijsa niet mag verlangen dat de overeenkomst in stand blijft. Nu Ekijsa de hoogte van de vordering niet heeft betwist, zal de gevorderde hoofdsom worden toegewezen.

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

   

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:296&showbutton=true

  

 

Home

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.