Ontbinding arbeidsovereenkomst

 

[verweerder] is op 1 april 2007 in dienst getreden van Tactus in de functie van Sociotherapeutisch medewerker. 

 

Tactus is een stichting die zich richt op de gezondheids- en verslavingszorg. Binnen de organisatie van Tactus zijn er vijf circuits waaronder de Sociale Verslavingszorg (SVZ). [verweerder] is werkzaam binnen dat circuit en wel op de vrije inloop te Almelo. Op de vrije inloop kunnen cliënten die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken, altijd voor een praatje, kop koffie of wat rust, binnenlopen. Kenmerkend voor deze cliënten is, dat zij snel prikkelbaar zijn en behoefte hebben aan duidelijke grenzen. Zodra cliënten merken dat een medewerker van de vrije inloop niet op zijn of haar plek zit of onzeker is, raken zij geprikkeld en zoeken grenzen op waardoor conflicten ontstaan. Dit met alle gevolgen van dien. Gelet hierop is iedere werknemer verplicht jaarlijks een agressietraining te volgen en mee te werken aan een intervisie in zijn team.

 

[verweerder] heeft sinds zijn indiensttreding op de inloop in Almelo gewerkt.  

 

Tijdens een gesprek met [verweerder] is naar voren gekomen dat [verweerder] steeds minder gemotiveerd raakte om binnen SVZ te Almelo werkzaam te zijn, aangezien hij moeite had met de omgang met de (doel)groep aldaar en hij zich daar, na een incident in 2012, niet langer veilig voelde. Partijen hebben toen besproken te onderzoeken hoe de toekomst voor [verweerder] binnen Tactus eruit zou moeten zien.

 

Dat heeft er toe geleid dat [verweerder] met ingang van 1 december 2012 is geplaatst naar de kliniek in Rekken, ter vervanging van een werkneemster die met zwangerschapsverlof was.  

 

Na beëindiging van dit verlof heeft [verweerder] vanaf 1 mei 2013 nogmaals tijdelijk in Rekken gewerkt, wederom ter vervanging van een andere werkneemster die met zwangerschapsverlof ging.

 

Tactus was over het functioneren van [verweerder] in Rekken niet onverdeeld positief en heeft geconcludeerd dat een definitieve overstap voor [verweerder] naar Rekken geen optie was.

 

[verweerder] heeft aangegeven niet terug te willen keren naar de inloop in Almelo maar er geen problemen mee te hebben wanneer hij op de inloop in Enschede zou moeten werken. Om die reden heeft Tactus hem met ingang van februari 2014 naar de inloop in Enschede overgeplaatst. Om dat mogelijk te maken is een andere werknemer overgeplaatst van de inloop in Enschede naar de inloop in Almelo.

 

Op 26 februari 2014 schrijft [verweerder] aan Tactus:

"Ik heb in diezelfde week contact gehad met [M] en ze had op dit moment geen vacatures openstaan. Ik heb haar het verhaal uitgelegd van mijn positie en wat ik zou willen en daarbij jouw naam genoemd als zij meer zou willen weten.

Verder weet ik dat er in Rekken een plek komt, want [I] is zwanger.

 

Ik heb uiteraard vacatures bijgehouden maar niets waar ik voor in aanmerking kom.

 

Mijn bevindingen in Enschede zijn; dat het mij enorm veel energie kost en het liefst niet meer kom. Ik voel me erg onrustig, het levert mij spanning en irritatie op.

 

Ik kom er ook niet uit om voor mezelf is te creëren aan perspectief door geen puf en zin.

 

 Bij e-mail van 3 maart 2014 heeft Tactus aan [verweerder] geschreven:

"Beste [verweerder],

Bij deze de belangrijkste punten die wij vanmorgen met elkaar hebben besproken:

- voor [verweerder] valt het werken op de inloop in Almelo en Enschede af. Hij geeft aan niet meer met de SVZ doelgroep te willen werken.

- [verweerder] heeft de afgelopen periode geen acties ondernomen om voor zichzelf weer perspectief te creëren. Hij geeft aan dat het werken op de inloop in Enschede hem zoveel energie kost, dat hij hierin de avonden en de weekenden niet aan toekomt.

- Aangezien duidelijk is dat [verweerder] niet meer bij de SVZ wil werken en wij binnen Tactus geen andere baan voor hem kunnen regelen zijn wij met elkaar overeengekomen dat het dienstverband wordt beëindigd.

- [verweerder] laat uiterlijk aanstaande donderdag weten onder welke voorwaarden hij hiermee akkoord gaat.

 

Tijdens een telefoongesprek op 10 maart 2014 heeft [verweerder] Tactus laten weten dat hij weer op de inloop aan de Ripperdastraat in Enschede aan het werk wil.

 

Tijdens het gesprek op 19 maart 2014 stelt [verweerder] zich jegens Tactus op het standpunt dat werken op de inloop in Almelo geen probleem is. 'Zijn uitlatingen waren gevoel maar geen feiten', aldus [verweerder] in dat gesprek. [verweerder] wordt daarop wel weer tewerkgesteld, waarbij Tactus [verweerder] wel heeft laten weten dat het vertrouwen zodanig is geschaad dat Tactus naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal streven.

  

Sinds begin april 2014 is [verweerder] in afwachting van de stappen om te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, te werk gesteld op de opvang aan de Molenstraat in Enschede.  

 

Het geschil

 

Tactus verzoekt de arbeidsovereenkomst met [verweerder] op zo kort mogelijke termijn te ontbinden, onder toekenning van een outplacementvergoeding aan [verweerder] ten bedrage van

 

€ 1.500,-- exclusief BTW, onder compensatie van kosten.

 

De beoordeling door de kantonrechter

 

Tactus heeft zich maximaal ingespannen om [verweerder], nadat hij had aangeven de energie niet meer te kunne opbrengen om op de inloop in Almelo te werken, elders binnen Tactus een goede werkplek te geven. Tactus heeft [verweerder] de kans gegeven in Rekken, en zelfs een werknemer van de inloop in Enschede overgeplaatst naar Almelo, om hem de gelegenheid te geven zijn werkzaamheden niet op de inloop in Almelo maar op een nieuwe plek, in Enschede te kunnen vervullen.


Gelet op de e-mail van 26 februari 2014 van [verweerder] aan Tactus, heeft Tactus gezien de (ook) daarin door [verweerder] gedane uitlatingen over het werken op de inloop, er vanuit mogen gaan dat dit voor [verweerder] definitief geen optie meer was.

 

Dat Tactus er derhalve, nadat [verweerder] daarop is teruggekomen, geen vertrouwen meer in had dat [verweerder] daadwerkelijk goed op de inloop zal kunnen functioneren, is dan ook begrijpelijk en gerechtvaardigd. [verweerder] heeft door zijn houding en handelwijze, waarbij hij Tactus de nodige inspanningen heeft laten verrichten teneinde tot een andere werkplek te komen, het vertrouwen geschonden. Tactus heeft meerdere pogingen ondernomen hem elders te werk te stellen en zelfs een andere werknemer daarvoor overgeplaatst. Het is niet uit te leggen dat een werknemer zijn werkgever eerst tot deze actie beweegt en vervolgens zegt dat er geen belemmeringen zijn om op de oude werkplek, de inloop, zowel in Enschede als in Almelo terug te keren. [verweerder] heeft aldus met vuur gespeeld en het vertrouwen van zijn werkgever ernstig geschonden. De kantonrechter zal om die reden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan.

 

Dat [verweerder] zich, op andere plekken dan de inloop in Almelo niet veilig voelt, is niet gebleken. Dat is daarom geen argument de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat veiligheid geen argument is blijkt ook wel uit de omstandigheid dat [verweerder] sinds begin april 2014 feitelijk werkzaamheden verricht aan de Molenstraat en soms daar ook alleen diensten draait. Dat valt niet te begrijpen als dat veiligheidsrisico's met zich mee zou brengen.

 

Nu de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal overgaan, dient de vraag beantwoord te worden of aan [verweerder] een vergoeding dient te worden toegekend. Nu de noodzaak tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen in overwegende mate in de risicosfeer van [verweerder] valt, zal de kantonrechter een beperkte vergoeding toekennen, gebaseerd op de kantonrechtersformule, waarbij aan de factor c 0,5 punt zal worden toegekend. Dat betekent dat de vergoeding zal worden vastgesteld op, afgerond, € 7.300,-- bruto.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2014:3549

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.