Medewerking verkoop woning

 

Op 28 april 2010 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.  

 

Partijen hebben afspraken omtrent de echtscheiding neergelegd in een echtscheidingsconvenant.

 

Partijen zijn gezamenlijk eigenaar van een woning.

 

Henri is tot op heden woonachtig in de woning. De woning is tot op heden niet overgenomen door Henri.

 

Het geschil

 

Anita vordert dat de voorzieningenrechter Henri veroordeelt zijn medewerking te verlenen, aan het geven van opdracht aan [X] Makelaars tot verkoop van de woning.

 

Beoordeling door kantonrechter

 

Vast staat dat Anita thans, ruim zeven jaar na ondertekening van het echtscheidingsconvenant, waarbij de woning onder opschortende voorwaarde aan Henri is toebedeeld, nog steeds hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypothecaire geldleningen die rusten op de woning.

 

Uitgangspunt is dat Anita niet hoeft te dulden dat de woning nog langer onverdeeld blijft. Immers, iedere deelgenoot kan in beginsel te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen. Henri erkent voorts dat hij momenteel niet in staat is om de woning over te nemen. Nu gesteld noch gebleken is dat Anita de woning wil/kan overnemen, zal de woning in beginsel aan een derde moeten worden verkocht.

 

Henri voert evenwel aan dat er voldoende redenen aanwezig zijn op grond waarvan de woning voor dit moment onverdeeld zou moeten blijven. De voorzieningenrechter oordeelt op dit punt als volgt. Het huwelijk van partijen is reeds in 2010 geëindigd. Anita is sindsdien niet meer in de woning woonachtig. Voorts is door Anita aangevoerd dat zij met haar huidige partner een woning zou willen kopen, hetgeen echter niet mogelijk is zolang de woning niet is verkocht en zij derhalve nog hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. Van Anita kan gezien het voorgaande niet worden gevergd dat zij nog langer in een situatie van onverdeeldheid van de woning blijft verkeren. Dat Henri tot op heden steeds in staat is geweest om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en dat hij mogelijk in de toekomst alsnog in staat zal zijn om de hypotheekleningen over te nemen, maakt niet dat van Anita kan worden gevergd om de woning nog langer onverdeeld te laten.

 

Periode

 

Het verweer van Henri dat tussen partijen geen periode is afgesproken waarbinnen Henri het ontslag van Anita uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid dient te realiseren, treft eveneens geen doel. Immers staat het Anita, ook indien die periode niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, als deelgenoot vrij om in beginsel te allen tijde verdeling van de woning te vorderen.

 

Voor zover Henri heeft willen aanvoeren dat de vordering moet worden afgewezen omdat de woning al in de verkoop staat bij [Y] Makelaar Limburg, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

 

Uit de stellingen van Henri volgt dat de door [Y] Makelaar Limburg vastgestelde vraagprijs van de woning € 570.000,- bedraagt. Uit het door Anita overgelegde taxatierapport blijkt dat de woning door dit bureau is getaxeerd op € 449.000,-. Voorts blijkt uit de door Anita in het geding gebrachte waardebepaling van [X] Makelaars dat de marktwaarde door deze makelaar is vastgesteld op € 440.000,-. Mede gezien de twee door Anita in het geding gebrachte waardebepalingen en haar stellingen omtrent de WOZ-waarde, kan niet kan worden aangenomen dat de woning bij [Y] Makelaar Limburg momenteel voor een reële prijs in de verkoop staat. Het feit dat, zoals ter mondelinge behandeling namens Henri is aangeven, nog steeds geen enkele concrete bieding op de woning heeft plaatsgevonden, heeft de voorzieningenrechter versterkt in dat oordeel.

 

De vordering zal worden toegewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Henri en Anita zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:8458&showbutton=true

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.