Huisvriend en jurist benadeelt weduwe


Annie is weduwe. Haar echtgenoot, die voormalig akkerbouwer was, verzorgde tot zijn overlijden de financiële zaken. Daarna heeft haar zoon, tot zijn overlijden door een ongeval de financiële zaken voor zijn moeder geregeld.

Op 85-jarige leeftijd heeft Annie Theo, die een vriend van haar overleden zoon was, gemachtigd om haar te vertegenwoordigen.

 

Theo heeft in totaal € 236.027,50, van de bankrekeningen van Annie overgemaakt naar zijn eigen bankrekening.


Ook heeft Theo een bedrag van € 1.250.000,-- overgemaakt aan de Stichting Maasvogel. Aan deze overschrijving ligt een schriftelijke, door Annie en Theo ondertekende geldleningsovereenkomst ten grondslag. Er is een rente van € 23.000,-- per jaar bedongen en de € 1.250.000,-- dient tien jaar na het sluiten van de overeenkomst geheel te worden terugbetaald. Er zijn geen zekerheden ten behoeve van Annie bedongen.


De vordering


Annie vordert dat:

 

  1. Theo wordt veroordeeld tot betaling aan Annie van € 236.027,50.
  2. Theo wordt bevolen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beleid c.q. beheer.
  3. Wordt verklaard dat Theo aansprakelijk is voor alle door Annie geleden schade als gevolg van de geldleningsovereenkomst in het kader waarvan Annie aan de Stichting Maasvogel een bedrag van € 1.250.000,-- te leen heeft verstrekt.Beoordeling


1 - De vordering tot betaling van € 236.027,50.

Theo voert aan dat deze bedragen dienen als vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvoor partijen ‘een uurtarief’ zijn overeengekomen. Annie heeft gemotiveerd betwist dat partijen zijn overeengekomen dat zij Theo voor de werkzaamheden zou betalen. In dit verband heeft zij aangevoerd dat Theo tegen haar advocaat heeft verklaard dat hij als vriend van haar verongelukte zoon in gemoede niets in rekening kon brengen. Theo heeft dit niet betwist, zodat niet alleen vast staat dat geen beloning is overeengekomen, maar zelfs dat hij met zoveel woorden heeft afgezien van een beloning.

De aan Theo overgemaakte bedragen in totaal € 236.027,50, zijn zonder rechtsgrond betaald, zodat Theo dit aan Annie moet terugbetalen. Dit onderdeel van de vordering zal worden toegewezen.

2- De vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording.

Tegen dit onderdeel van de vordering voert Theo geen verweer. Hij heeft zelfs toegezegd uiterlijk 1 oktober 2012 rekening en verantwoording aan Annie af te leggen. Deze toezegging is hij niet nagekomen. Dit onderdeel van de vordering zal worden toegewezen.

De dwangsom per dag en de maximaal te verbeuren dwangsom zullen worden gesteld op hoge bedragen, omdat Theo tot heden heeft geweigerd zijn toezeggingen na te komen en hij evenmin de door de rechtbank gevraagde stukken heeft overgelegd. Een sterke prikkel tot voldoening aan het vonnis is daarom vereist.

Theo was als gevolmachtigde steeds gehouden elk door Annie gewenst stuk aan haar te verstrekken. Nu de volmacht is beëindigd, dient hij rekening en verantwoording af te leggen en de complete administratie aan Annie af te geven. 

3- De geldleningsovereenkomst met Stichting Maasvogel.

De vraag is op welke wijze Theo gebruik mocht maken van de aan hem verstrekte, vrijwel onbeperkte, volmacht.

Theo, die juridisch geschoold is, heeft de tekst opgesteld. De bevoegdheden zijn zo ruim omschreven, dat Theo als beheerder van het gehele vermogen van Annie moet worden aangemerkt. Annie was inmiddels op leeftijd en had geen ervaring in het beheren van haar (aanzienlijke) vermogen, omdat haar echtgenoot en vervolgens haar zoon deze taak op zich hadden genomen. Daar komt nog bij dat Annie te kampen had met een zeer zwaar persoonlijk verlies. Annie mocht er van uit gaan dat deze jurist en huisvriend uitsluitend haar belangen naar beste vermogen zou dienen, zoals ook volgt uit de tekst van de volmacht en niet zijn eigen belangen of de belangen van derden.

Annie dient te stellen en zonodig te bewijzen dat Theo is tekortgekomen in de nakoming van zijn verplichtingen die uit de volmachten voortvloeien. Aan de betwisting daarvan door Theo, die over de bescheiden en juridische kennis beschikt, moeten hoge eisen gesteld worden.

Vast staat dat de geldleenovereenkomst met Stichting Maasvogel zowel door Annie als door Theo is ondertekend. Annie heeft deze overeenkomst weliswaar zelf gesloten, maar Theo was hier als haar vermogensbeheerder bij betrokken, zo blijkt uit zijn ondertekening. Hij diende dan ook de belangen van Annie te bewaken en daarbij zijn juridische kennis in te zetten.


In verband met de tekortkoming van Theo stelt Annie dat hij niet heeft gehandeld als een goed opdrachtnemer door een bedrag van € 1.250.000,-- aan Stichting Maasvogel ter beschikking te stellen zonder zekerheden te bedingen. Pas na het opstellen van de dagvaarding kreeg Annie de beschikking over de schriftelijke overeenkomst, waarover Theo beschikt. Ter zitting heeft Annie onbetwist gesteld dat is bedongen dat de lening na 10 jaar opeisbaar wordt en dat er € 23.000,-- per jaar aan rente moet worden betaald. Annie heeft gesteld dat Theo samen met de bestuurder van Stichting Maasvogel bij diens overlijden zal opvolgen en dat Stichting Maasvogel geen verhaal biedt. De advocaat van Theo, die zonder cliënt was verschenen ter comparitie, betwist dat de Stichting geen verhaal biedt, maar kon op de gestelde betrokkenheid van Theo bij Stichting Maasvogel niet reageren. Uit het niet persoonlijk verschijnen van Theo ter zitting, wordt de gevolgtrekking gemaakt dat de door Annie gestelde betrokkenheid bij de Stichting Maasvogel juist is. Dat de Stichting Maasvogel verhaal biedt zou volgens Theo moeten blijken uit de vordering die de Stichting Maasvogel heeft op betrokkene 1. Dat betrokkene 1 op zijn beurt Stichting Maasvogel zal betalen of dat hij daarvoor verhaal biedt, stelt Theo evenwel niet. De betwisting van Theo is dan ook onvoldoende gemotiveerd, zodat vast staat dat Stichting Maasvogel geen verhaal biedt.

Ten tijde van het sluiten van de leenovereenkomst was Annie 86 jaar oud. Een aanzienlijk bedrag uitlenen tegen een zeer lage rente met een terugbetalingsverplichting na 10 jaar is niet in het belang geweest van Annie. De kans dat zij, gezien haar leeftijd, niet meer over dit deel van haar vermogen zal kunnen beschikken is aanzienlijk en het is evident dat zij bijvoorbeeld op een spaarrekening een beter rendement op haar vermogen had kunnen krijgen. De inhoud van de overeenkomst is op deze punten al zo nadelig voor Annie, dat het sluiten van deze overeenkomst als een tekortkoming in de zorgplicht van Theo moet worden aangemerkt. Daarbij komt nog dat geen zekerheid voor de terugbetaling is bedongen, hetgeen voor het uitlenen voor een zo hoog bedrag zeer onzorgvuldig is. Juist omdat Theo jurist is, moet hem dit alles zwaar worden aangerekend. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij Stichting Maasvogel, gevoegd bij de hiervoor genoemde tekortkomingen, maakt zijn optreden zozeer maatschappelijk onzorgvuldig dat tevens sprake is van onrechtmatig handelen.

Schadevergoeding houdt in dat de benadeelde in dezelfde positie wordt gebracht als waarin deze zou hebben verkeerd zonder schadetoebrengend feit. Als het geld niet was uitgeleend zou Annie de vrije beschikking hebben over € 1.250.000,--, terwijl zij nu slechts een vordering heeft op een stichting die geen zekerheid en geen verhaal biedt. Bovendien zou zij een beter rendement kunnen hebben als het geld niet was uitgeleend. Het verschil tussen de bedongen rente en het rendement dat een behoorlijk handelend vermogensbeheerder zou hebben gerealiseerd is als schade aan te merken.

Theo dient in ieder geval € 1.250.000,-- terug te betalen, zodat Annie in dezelfde positie komt te verkeren als zonder de nadelige overeenkomst. Hij is naast Stichting Maasvogel jegens Annie aansprakelijk voor het terugbetalen van € 1.250.000,--.

De beslissing


  1. Veroordeelt Theo om aan Annie te betalen een bedrag van € 242.801,88;
  2. Beveelt Theo om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan Annie rekening en verantwoording af te leggen ten aanzien van het door hem gevoerde beleid c.q. beheer ten aanzien van het vermogen van Annie. Bepaalt dat Theo een dwangsom zal verbeuren van € 10.000,-- voor iedere werkdag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat hij in gebreke zal blijven aan deze veroordeling te voldoen, zulks tot een maximum van € 1.500.000,--;
  3. Verklaart dat Theo aansprakelijk is voor alle door Annie geleden schade als gevolg van de geldleningsovereenkomst aan Stichting Maasvogel. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8348

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.