Bestuurder aansprakelijk in faillissement

 

Bedrijf A is failliet. Uit onderzoek door de curator blijkt dat de boekhouding van bedrijf A niet compleet is. Hierdoor kan de curator niet snel inzicht krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie. Wel blijkt dat er niet-zakelijke betalingen zijn gedaan. De jaarrekeningen 2004 en 2005 van bedrijf A zijn niet openbaar gemaakt. Er is sprake van een boedeltekort.

 

Volgens de curator is de bestuurder van bedrijf A aansprakelijk voor het boedeltekort. De curator vordert voor de rechter de bestuurder te veroordelen tot het betalen van een van voorschot van € 65.000,= en een nog nader te bepalen bedrag waarmee het tekort in het faillissement kan worden aangevuld.  

 

Overwegingen rechter


De bestuurder voert aan dat het hem niet duidelijk is waarom de jaarrekeningen niet openbaar zijn gemaakt.

 

De rechter oordeelt dat de bestuurder verantwoordelijk is voor deponering van de jaarstukken en dat hij zich niet kan verschuilen achter onbekendheid met de reden waarom deze is uitgebleven. 

 

De bestuurder voert aan dat er zeer veel publicatieplichtige b.v.’s zijn die hun verplichtingen niet nakomen.

 

De rechter oordeelt dat zo lang een dwingendrechtelijke regel aan niet openbaarmaken de conclusie verbindt dat er dan sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, het voor de toepassing van die regel niet van belang is hoeveel bestuurders zich daaraan schuldig maken. In dit geval dwingt de wet tot de conclusie dat reeds op grond van het ontbreken van openbaar gemaakte jaarstukken dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld heeft.

 

De administratie van bedrijf A had slechts een geringe omvang, omdat het om een eenvoudige onderneming ging.

 

Jaarrekeningen

 

Tegen de stelling dat de jaarrekeningen 2004 en 2005 van bedrijf A niet openbaar zijn gemaakt, voert de bestuurder aan dat hem niet duidelijk is waarom de jaarrekeningen niet ter publicatie bij het handelsregister zijn aangeboden en dat er zeer veel publicatieplichtige b.v.’s zijn die hun verplichtingen niet nakomen. Het verzuim is zijns inziens onbelangrijk. 

 

Volgens de rechter is de bestuurder verantwoordelijk voor deponering van de jaarstukken en kan hij zich niet verschuilen achter onbekendheid met de reden waarom deze is uitgebleven. 

 

Bedrijf A heeft niet voldaan aan de verplichting tot openbaarmaking van haar jaarstukken. Deze verplichting rust op het bestuur van de vennootschap. Dit betekent dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld heeft. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt door de wet vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement en daarmee tot aansprakelijkheid van de bestuurder te leiden. 

 

De rechtbank passeert het verweer dat er zeer veel publicatieplichtige b.v.’s zijn die hun verplichtingen niet nakomen. Zolang een dwingendrechtelijke regel aan niet openbaarmaken de conclusie verbindt dat er dan sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, is het voor de toepassing van die regel niet van belang hoeveel bestuurders zich daaraan schuldig maken. 

 

Naar het oordeel van de rechtbank heeft hij dit ook gedaan door niet aan de boekhoudplicht te voldoen. Daartoe overweegt zij het volgende. De curator stelt dat de aangetroffen administratie niet voldoet aan de eisen waaraan de door art. 2:10 BW bedoelde boekhouding behoort te voldoen omdat ze incompleet is en ook niet-zakelijke betalingen omvat. 

 

Het verweer van de bestuurder houdt in hoofdzaak in dat de administratie een geringe omvang heeft omdat het om een eenvoudige onderneming ging. Dat betekent naar het oordeel van de rechtbank nog niet dat de boekhouding dan ook onvolledig en onduidelijk mag zijn.

 

Een boekhouding die niet-zakelijke betalingen omvat, waarvan de kasadministratie niets voorstelt, waaruit geen aansluiting met loonbelasting en loonheffingen is op te maken en niet geoordeeld kan worden over de aansluiting met de ingediende aangiften inkomstenbelasting, en waarbij een crediteurenlijst ontbreekt, voldoet niet aan die eisen.

 

Conclusie

 

De conclusie is dat onvoldoende weersproken is dat de boekhouding zodanig ernstige mankementen vertoont dat zij niet voldoet aan de eisen van art. 2:10 BW. Het feit dat de curator onvolledig geïnformeerd is, komt voor rekening van de bestuurder van bedrijf A. 


Er moet reeds van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur worden gesproken, omdat openbaarmaking van de jaarrekeningen niet heeft plaatsgevonden. Deze conclusie, waartoe de wet dwingt, wordt versterkt door het ontbreken van een deugdelijke boekhouding. De taakvervulling als bestuurder van bedrijf A is onbehoorlijk is geweest. 

 

De wet koppelt hieraan het weerlegbare vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Om dit vermoeden te kunnen weerleggen dient de aangesproken bestuurder aannemelijk te maken dat andere feiten of omstandigheden dan zijn kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Gedaagde slaagt hier echter niet in.


De conclusie van de rechtbank is dat het vermoeden van de wet dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement niet is weerlegd. Dat wil zeggen dat de bestuurder jegens de boedel aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan.     

 

Beslissing 

 

Veroordeelt de bestuurder om bij wijze van voorschot aan de curator te betalen een bedrag van € 60.000,00 (zestigduizend euro)


Veroordeelt de bestuurder tot betaling van een nog nader te bepalen bedrag waarmee het tekort in het faillissement kan worden aangevuld


Veroordeelt de bestuurder in de beslagkosten, tot op heden begroot op € 1.239,75


Veroordeelt de bestuurder in de proceskosten, aan de zijde van curator tot op heden begroot op € 7.143,25  

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.