Rechtsbijstandsverlening door advocaat in het kader van rechtsbijstandsverzekering

 

[betrokkene] is werkzaam geweest bij SRK.

 

[betrokkene] heeft bij Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. SRK geeft uitvoering aan deze verzekering.

 

Mr. A.H. Vermeulen, werkzaam bij MV, heeft [betrokkene] bijgestaan in een arbeidsgeschil dat zij met SRK als haar werkgever had. Op 5 april 2013 is tussen [betrokkene] en SRK een schikking tot stand gekomen.

 

MV heeft SRK diverse declaraties met bijbehorende specificaties gezonden. Van deze declaraties heeft SRK een bedrag van € 4.788,11 onbetaald gelaten.

 

MV vordert dat de kantonrechter: SRK veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 4.788,11

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Allereerst dient de vraag beantwoord te worden wat de rechtsverhouding tussen partijen is.

 

SRK heeft gesteld dat tussen MV en SRK een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, waarbij SRK als opdrachtgever MV heeft verzocht om rechtsbijstand aan [betrokkene] te verlenen. De kantonrechter volgt SRK hierin en overweegt daartoe als volgt.

 

SRK heeft MV in haar brief van 6 februari 2013 het navolgende medegedeeld:

 

“[betrokkene] verzocht mij u opdracht te geven haar te staan in een arbeidsrechtelijk geschil dat zij heeft met haar werkgever, zijnde SRK.

 

(…) en in dat kader verzoek ik u hierbij de rechtsbijstandsverlening op u te nemen. (…)”

 

Uit deze passages volgt duidelijk dat MV SRK als opdrachtgever diende aan te merken.

 

De stelling van MV dat [betrokkene] de opdracht aan MV heeft verstrekt, kan gelet op de inhoud van deze brief, geen stand houden.

 

Daarbij is tevens in aanmerking genomen dat SRK onweersproken heeft gesteld dat MV bekend is met de Voorwaarden RVP, waarin ondubbelzinnig is weergegeven dat het een verzekerde niet is toegestaan om de opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand te verstrekken.  

 

Vervolgens dient beoordeeld te worden of SRK gehouden is de door MV verzonden declaraties volledig te voldoen c.q. de onbetaald gelaten delen van de declaraties alsnog te voldoen.

 

Ten aanzien van de in rekening gebrachte onderzoekskosten overweegt de kantonrechter als volgt. Tijdens de comparitie van partijen heeft mr. Vermeulen namens MV uiteengezet waar de onderzoekskosten betrekking op hadden en hoe het komt dat er naast de intern gemaakte kosten ook een rekening is gedeclareerd voor extern ingewonnen advies. Tegenover deze gemotiveerde uiteenzetting heeft SRK geen nader verweer gevoerd. Nu de gevorderde onderzoekskosten gelet op de uiteenzetting door mr. Vermeulen de kantonrechter redelijk voorkomen en er geen nader verweer tegen is gevoerd, zullen deze kosten worden toegewezen.

 

Met betrekking tot de vraag wat de reikwijdte is geweest van de door SRK aan MV verstrekte opdracht wordt als volgt overwogen. In voornoemde brief van 6 februari 2013 heeft SRK aan MV te kennen gegeven dat de kosten van bijstand worden vergoed binnen de grenzen van de polisvoorwaarden. In de Voorwaarden is opgenomen dat SRK alle kosten van deze rechtsbijstandverlening voor zijn rekening neemt, met inachtneming van de toepasselijke maxima. Onder deze kosten vallen, voor zover relevant, de volgende posten:

 

“a. Honoraria en verschotten van de door SRK ingeschakelde advocaat (…).

f. Redelijke kosten die zijn verbonden aan de tenuitvoerlegging van een vonnis.”

 

Voor het overige hebben partijen geen concrete afspraken gemaakt over de omvang en de duur van de door MV te verlenen rechtsbijstand.

 

MV heeft gesteld dat de kosten gemaakt na 5 april 2013 zien op de afwikkeling van de tussen [betrokkene] en SRK gesloten vaststellingsovereenkomst, dat deze kosten rechtstreeks voortvloeiden uit het arbeidsgeschil tussen [betrokkene] en SRK en dat de opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand is geëindigd op het moment dat SRK jegens [betrokkene] aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Het komt de kantonrechter niet vreemd voor dat de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst onder de reikwijdte van de verstrekte opdracht valt, nu een arbeidsgeschil pas daadwerkelijk tot een einde is gekomen indien de tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken zijn nagekomen.

 

Een redelijke uitleg van voornoemde polisvoorwaarde brengt naar het oordeel van de kantonrechter met zich mee dat de gemaakte advocaatkosten die betrekking hebben op de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst, na de datum van de vaststellingsovereenkomst vallen onder de dekking van de polis. Dit brengt mee dat ook de declaraties die zien op werkzaamheden na 5 april 2013 voldaan dienen te worden.

 

Beslissing

 

De kantonrechter veroordeelt SRK tot betaling van een bedrag van € 4.788,11.

  

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:1911

 

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.