Premieachterstand zorgverzekering

 

Tussen Zilveren Kruis als zorgverzekeraar en Cynthia als verzekeringnemer is een basisverzekering tot stand gekomen.

 

Uit hoofde van deze zorgverzekering was Cynthia bij maandelijkse vooruitbetaling een premie verschuldigd.

 

Bij brief van 13 mei 2019 heeft Zilveren Kruis aan Cynthia medegedeeld dat zij de premie voor de maanden september, november en december 2011 en januari tot en met maart 2012 niet heeft voldaan en in totaal een bedrag van € 859,00 aan Zilveren Kruis is verschuldigd.

 

Cynthia heeft de vordering betwist en heeft daartoe het volgende aangevoerd. Op 10 oktober 2011 is Cynthia teruggekeerd naar Aruba. Zij dacht dat zij haar vertrek uit Nederland zo goed mogelijk had geregeld en alles op tijd heeft opgezegd en afgesloten. Cynthia had in die tijd een Bijstandsuitkering en haar zorgpremie werd door de gemeente direct aan Zilveren Kruis betaald.

 

Sinds 2016 woont Cynthia weer in Nederland en de vordering verbaast haar. Het is niet logisch dat zij wel haar premie voor oktober 2011 heeft betaald, maar niet die voor september 2011, terwijl zij in oktober 2011 is vertrokken.

 

(aangezien Cynthia weigert te betalen, besluit Zilveren Kruis haar te dagvaarden voor het kantongerecht, red.)

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalt dat iedere ingezetene van Nederland verzekerd is overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 

 

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat degene die ingevolge de Wlz van rechtswege verzekerd is, verplicht is zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren tegen de kosten van geneeskundige zorg.

 

Cynthia was, blijkens het door Zilveren Kruis overgelegde overzicht van haar adreshistorie tot 24 juli 2012 ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) te Rotterdam. Daarmee was zij ingezetene van Nederland, zodat de hiervoor genoemde verplichting in beginsel voor haar gold. 

 

Bijstandsuitkering

 

Zilveren Kruis stelt zich terecht op het standpunt dat de omstandigheid dat de bijstandsuitkering van Cynthia bij besluit van 4 november 2011 met terugwerkende kracht tot 7 oktober 2011 is ingetrokken, niet betekent dat de zorgverzekeringsovereenkomst automatisch is opgezegd. De omstandigheid dat Cynthia dacht dat zij haar uitschrijving uit de BRP vanuit Aruba kon regelen, maar dat dit niet is gelukt, is een omstandigheid die naar het oordeel van de kantonrechter voor haar rekening en risico komt. Aan de stelling van Cynthia dat zij (feitelijk) al op 10 oktober 2011 naar het buitenland is vertrokken, komt daarom geen doorslaggevende betekenis toe. 

 

Gelet op het voorgaande staat vast dat Cynthia in de periode waarover Zilveren Kruis premie vordert bij haar verzekerd was. Dat brengt mee dat Cynthia gehouden is het bedrag van de hoofdsom, waarvan zij de hoogte niet heeft betwist, te betalen. Dat bedrag is dus toewijsbaar.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid zijn de naam Cynthia gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:7712&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.