Schadevergoeding, na publicatie foto zonder toestemming fotograaf


Eiser is professioneel fotograaf. Volgens eiser heeft gedaagde inbreuk gemaakt op zijn auteursrechten  doordat gedaagde zonder toestemming daarvoor van eiser een door eiser in 2002 gemaakte foto op haar website heeft geplaatst. Eiser heeft in 2011 per toeval de inbreuk geconstateerd. 
Eiser stelt schade te hebben geleden, in de vorm van gederfde licentie-inkomsten van € 782,00. Dit bedrag is conform de richtprijzen fotografie 2011. 


Daarnaast stelt eiser ook (immateriële) schade te hebben geleden door de inbreuk op zijn exclusieve recht om zelf te bepalen waar en hoe zijn foto wordt gebruikt. 

 

Eiser heeft bovendien zelf de inbreuk moeten constateren en moeite moeten doen om zijn rechten te handhaven. Deze schade wordt vastgesteld op € 782,00. 

 

Eiser vordert de veroordeling van gedaagde tot betaling van € 1.564,00 aan schadevergoeding voor de inbreuk van deze rechten

 

Oordeel kantonrechter 

 

Op grond van artikel 1 van de Auteurswet heeft eiser als maker van de foto het uitsluitend recht die foto openbaar te maken. Omdat de foto auteursrechtelijk is beschermd, stond het gedaagde niet vrij om deze foto openbaar te maken zonder toestemming van eiser. Nu voorts vaststaat dat gedaagde zonder toestemming van eiser de foto heeft gepubliceerd op haar website, heeft gedaagde inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiser. 


Dat gedaagde hiervan geen kennis had, doet hieraan niet af. Eiser heeft onweersproken gesteld dat de foto eerder openbaar is gemaakt in een krant met vermelding van zijn naam als maker en dat daarbij tevens was vermeld dat publicatie zonder toestemming niet was toegestaan.

 

Gedaagde had dus kunnen weten wie de maker van de foto was en toestemming kunnen vragen voor publicatie op haar website. Daar komt bij dat, ook als het gebruik van de foto te goeder trouw is gebeurd, openbaarmaking zonder toestemming van de rechthebbende een inbreuk op het auteursrecht oplevert. 


Door publicatie zonder toestemming op de website van gedaagde heeft eiser schade geleden. Voor begroting van de schade zal de kantonrechter aansluiting zoeken bij de doorgaans gehanteerde tarieven, maar deze zijn niet leidend. Er zijn immers geen tarieven overeengekomen. 


Het door eiser gevorderde bedrag acht de kantonrechter niet redelijk. Hierbij acht de kantonrechter van belang dat er geen sprake is van recent werk. De foto dateert uit 2002. Aangenomen mag worden dat de foto inmiddels opbrengst heeft kunnen opleveren voor eiser en dat de opbrengst van toekomstig gebruik beperkt zal zijn. 


Bovendien gaat het hierbij om een foto van (medewerkers van) gedaagde zelf op een werk van gedaagde. De kantonrechter acht, mede in aanmerking genomen het door een aantal fotografen gehanteerde tarief voor publicatie op internet, een vergoeding van € 250,00 in dit geval redelijk is. 


Eiser heeft daarnaast gesteld dat door inbreuk op zijn auteursrecht hem de mogelijkheid is ontnomen om vooraf over de exploitatie van zijn werk te onderhandelen. Voorts heeft hij tijd en kosten moeten maken om staking van de inbreuk en betaling van een vergoeding te bewerkstelligen. Deze schade, kan niet inbegrepen worden geacht in de vergoeding die hem ook zonder inbreuk zou zijn toegekomen. De kantonrechter acht in dit geval eenzelfde vergoeding gerechtvaardigd zoals de hiervoor naar redelijkheid vastgestelde gederfde licentievergoeding voor het plaatsen van de foto, derhalve eveneens € 250,00. 


Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiser een schadevergoeding toekomt van € 500,00 wegens inbreuk op zijn auteursrecht. 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMID:2012:BX4106

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.