Schelden op Facebook onrechtmatig

 

Willem is vaste klant van het Café Haven van Vlieland geweest.

 

Medio juli 2013 zijn de verhoudingen tussen Willem en het Café Haven van Vlieland verslechterd. Willem heeft aan Rob laten weten dat bij hem het syndroom van Asperger is vastgesteld en dat zijn gedrag daardoor wordt beïnvloed.

 

Op 25 oktober 2013 heeft het Café Haven van Vlieland aan Willem de toegang tot het café ontzegd omdat zij het gedrag van Willem onbehoorlijk vinden.

 

Rob heeft op Facebook de volgende berichten geplaatst die betrekking hebben op Willem:

 

“Die meneer is de moeite van Facebook inderdaad niet waard.”

 

“Slechts een loser die blijft klieren.”

 

“Get a live sukkel!”

 

Daaronder staat een afbeelding met de tekst: “Het spijt me dat je mijn eerlijkheid niet leuk vindt! Maar ik hou ook niet van jouw leugens….”

 

Het geschil

 

Willem vordert om Rob te verbieden zich onnodig grievend uit te laten over hem.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Hoewel de naam van Willem in die berichten niet is genoemd, is niet betwist dat bij de groep van bekenden van het café duidelijk was dat de berichten op Willem betrekking hebben.

 

Bij beantwoording van de vraag of Rob door de hiervoor geciteerde berichten op Facebook onrechtmatig jegens Willem heeft gehandeld, spelen twee fundamentele rechten een rol, te weten:

 

1.     het recht op vrijheid van meningsuiting  

2.     het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, anders gezegd het recht op bescherming van de eer en goede naam.

 

Toewijzing van de vordering van Willem levert een beperking op van de vrijheid van meningsuiting.

 

Om te bepalen of in een democratische samenleving toewijzing van het gevorderde noodzakelijk is ter bescherming van de eer en goede naam van Willem dient een afweging te worden gemaakt die met inachtneming van alle bijzonderheden van het geval ertoe strekt na te gaan welk van beide hier tegenover elkaar staande fundamentele rechten - enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op eer en goede naam - in dit geval zwaarder weegt.

 

Hiertoe zal achtereenvolgens stil worden gestaan bij:    

a. het doel van de publicatie door Rob

 

Niet gebleken is dat het plaatsen van de omstreden berichten op internet een maatschappelijk belang diende.

 

b. de aard van de publicatie en de mate waarin ten tijde van de publicatie de uitlatingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal

 

De uitlatingen van Rob komen erop neer dat Willem iemand is met een psychische afwijking die Café Haven van Vlieland stalkt en aan wie op Facebook geen aandacht moet worden geschonken. Verder is daarin vermeld dat Willem een sukkel en een loser is, wordt daarin de suggestie gewekt dat Willem een leugenaar is en wordt de spot gedreven met de door Willem aan Rob en Teun kenbaar gemaakte psychische problemen van Willem. Rob heeft geen feiten gesteld waaruit kan worden opgemaakt dat Willem Café Haven van Vlieland stalkt en onwaarheden over hen verkondigt. Maar ook als juist zou zijn dat Willem Café Haven van Vlieland stalkt en onwaarheden over Café Haven van Vlieland verkondigt, dan is dat nog geen reden om Willem voor sukkel en loser uit te maken en de spot te drijven met zijn psychische problemen. Rob heeft met zijn uitlatingen op Facebook de grenzen van de betamelijkheid overschreden.

 

c. de ernst van de te verwachten gevolgen voor Willem

 

De berichten zijn geplaatst op Facebook in een groep van bekenden van het café en hebben dus geen groot publiek bereikt. Deze omstandigheid bezien in samenhang met de aard van de gewraakte uitlatingen en de maatschappelijke positie van Willem maken dat het niet aannemelijk is dat de schadelijke gevolgen voor Willem groot zijn.

 

Rob diende geen maatschappelijk belang met de door hem op Facebook geplaatste berichten. Er was dus geen noodzaak tot publicatie daarvan op het internet.

 

In beginsel worden ook dergelijke publicaties beschermd door het recht op vrije meningsuiting. In dit geval zijn de uitlatingen echter deels ongefundeerd en deels onbetamelijk. Verder zijn de berichten - zij het in geringe mate - schadelijk. Onder die omstandigheden is de vrijheid van meningsuiting beperkt. De vordering van Willem zal worden toegewezen.

 

Uitspraak:

 

Door de onrechtmatige uitlatingen van Rob is Willem geschaad in zijn eer en goede naam. Daarom zal Rob worden veroordeeld tot vergoeding van de immateriële schade van Willem. Met inachtneming van de omstandigheden van het geval als hiervoor genoemd stelt de kantonrechter deze schade naar redelijkheid en billijkheid vast op een symbolisch bedrag van € 50,00.

 

Rob zal worden verboden zich grievend uit te laten over Willem.

Op overtreding van dit verbod zal een dwangsom worden gesteld van € 150,- per grievende uitlating met een maximum van € 1.500,00.

 

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen café Haven van Vlieland, Willem en Rob zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:9169

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.