Bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen


Globe hield/houdt zich bezig met incassowerkzaamheden. Harry is van 29 juni 2012 tot en met 2 juli 2013 directeur en enig aandeelhouder geweest van Globe. 

 

Parco heeft aan Globe een opdracht verstrekt  ter zake de incasso van een vordering op Leads2Call. Globe heeft namens Parco een procedure tegen Leads2Call aanhangig gemaakt de rechtbank. Dat heeft geresulteerd in een vonnis waarbij Leads2Call is veroordeeld tot betaling van een bedrag groot € 6.582,34. Globe heeft (in ieder geval) in 2012 enkele bedragen van Leads2Call geïncasseerd, waarvan € 2.075,83 aan Parco is doorbetaald.

 

Parco heeft vervolgens op 31 oktober 2013 Globe verzocht om de (resterende) door haar geïnde bedragen aan haar door te boeken. Daarop is geen betaling gevolgd.


De vordering

 

Parco vordert veroordeling van Harry en Globe tot betaling van een bedrag aan hoofdsom groot € 16.288,44.

 

Parco stelt daartoe dat Globe de uit hoofde van de overeenkomst bestaande verplichting om de van derden ontvangen gelden door te geleiden niet is nagekomen.

 

Aangezien Globe in de betreffende periode werd gedreven door Harry is hij als bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Harry had de feitelijke leiding binnen Globe. Hoewel hij het in zijn macht had de geïncasseerde gelden aan Parco te betalen, heeft hij dit (op uitzondering van een bedrag van € 2.075,83 dat op aandringen van Parco is betaald) stelselmatig nagelaten.

 

Sterker nog, er is sprake van een grove schending van de op hem rustende (zorg)verplichting. Cliënten van Globe hebben betaald op een rekening die geen derdenrekening is. Harry heeft in zijn hoedanigheid van bestuurder de situatie laten ontstaan en voortbestaan dat Globe geen derdenrekening had en nagelaten cliënten te waarschuwen dat zij niet moeten betalen op de gewone rekening. Harry wist van de (aanstaande) problemen van Globe. Harry heeft Globe vervolgens overgedragen aan de nieuwe eigenaar/bestuurder, Fair Incasso, en Globe als een ‘brandend huis’ achtergelaten. Harry had zich ervan moeten vergewissen, op het moment dat hij de zaak overdroeg, of Globe aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen.

 

Voor dat nalaten is Harry aansprakelijk.

 

Beoordeling door kantonrechter

 

Beoordeeld dient te worden of Harry als statutair bestuurder van Globe jegens Parco persoonlijk aansprakelijk is voor de door Parco geleden schade. Daartoe wordt het volgende overwogen.

 

Onder omstandigheden kan de bestuurder van een vennootschap jegens een schuldeiser van de vennootschap op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn, indien hij feitelijk verhindert dat de vennootschap bestaande verplichtingen jegens de crediteur nakomt.

 

In beginsel is een bestuurder slechts persoonlijk aansprakelijk indien hem een ernstig persoonlijk verwijt treft, hetgeen slechts onder bijzondere omstandigheden kan worden aangenomen. De stelplicht - en bewijslast - met betrekking tot zodanige bijzondere omstandigheden rust (in beginsel) op Parco.

 

Niet weersproken is dat Globe uit hoofde van de overeenkomst enkele geldbedragen heeft geïnd en dat geld (met uitzondering van een bedrag van € 2.075,83) niet heeft doorgeleid naar Parco. Voorts staat vast dat ten tijde van het aangaan en uitvoeren van bedoelde opdracht Harry bestuurder van Globe was en binnen Globe een leidende rol had. Volgens Parco heeft Leads2Call volledig aan het vonnis voldaan en heeft Globe/Harry dat geld bewust ‘in een zwart gat’ laten verdwijnen, hetgeen Harry valt te verwijten nu hij geen kwaliteitsrekening heeft aangehouden.

 

Ter zitting heeft Harry in dit verband betoogd dat hij inderdaad geen kwaliteitsrekening heeft aangehouden. Betalingen van derden werden ontvangen op een ‘gewone’ betaalrekening. Vervolgens heeft Harry zijn bedrijf verkocht aan iemand met wie hij via zijn boekhouder in contact is gekomen, Fair Incasso. Van laatstgenoemde is niets meer vernomen. De administratie die Harry onder zich had heeft hij naar eigen zeggen ten tijde van de verkoop overgedragen aan Fair Incasso.

 

Op zichzelf genomen is juist de stelling van Harry dat op hem als bestuurder geen wettelijke verplichting rust een derdenrekening aan te houden. Dat enkele feit kan hem niet zonder meer worden aangerekend. Evenwel, Parco heeft in dit verband gemotiveerd aangevoerd dat Harry als bestuurder van Globe de feitelijke leiding binnen het bedrijf had; er was geen personeel in dienst van Globe, Harry besliste en had daarmee feitelijk de macht betalingen te verrichten aan derden. Immers, de opdracht die hij had aanvaard hield in dat hij geld van derden incasseerde en vervolgens (al dan niet na het sluiten van het dossier) de ontvangen bedragen (na aftrek van de kosten) zou doorgeleiden naar de opdrachtgevers. In die hoedanigheid wist Harry dat Globe - ten tijde van het overdragen van de vennootschap - nog niet volledig aan haar betalingsverplichting jegens Parco heeft voldaan en ook niet zou kunnen voldoen, aldus Parco. Met andere woorden; Harry heeft onvoldoende zorg gedragen voor het scheiden van de geldstromen binnen Globe hetgeen hem persoonlijk valt te verwijten volgens Parco.

 

Voorts wordt overwogen dat de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder niet te snel mag worden aangenomen. Daarvoor zijn bijkomende, bijzondere omstandigheden nodig. Het feit dat geen kwaliteitsrekening is aangehouden door Harry kan hem, zoals hij terecht heeft aangevoerd, niet zonder meer worden aangerekend. Er zijn door Parco in dit verband bijzondere omstandigheden aangevoerd die maken dat Harry wel een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Harry had binnen Globe ‘alle touwtjes in handen’, hij heeft geld geïnd na een geslaagde incasso, dat geld laten uitbetalen op een ‘gewone’ betaalrekening en in ieder geval een deel van dat geld niet doorgeleid aan de opdrachtgever, Parco. Door deze situatie te laten ontstaan en laten voorbestaan, waarbij Harry bovendien heeft nagelaten die derden te waarschuwen dat dat geen kwaliteitsrekening betrof, heeft Harry nalatig gehandeld.

 

Die waarschuwingsplicht heeft des te meer te gelden op het moment dat Globe werd overgedragen aan Fair Incasso, nu gesteld noch gebleken is dat Harry enig (voor)onderzoek heeft verricht naar de betrouwbaarheid van Fair Incasso. Bovendien heeft Harry zijn cliënten niet op de hoogte gesteld van deze overgang en ook heeft hij op geen enkele wijze maatregelen genomen om de (door-)betaling aan Parco zeker te stellen.

 

Al deze omstandigheden tezamen leiden de kantonrechter tot de slotsom dat Harry een ernstig verwijt treft, op grond waarvan hij persoonlijk aansprakelijk is.

 

De dientengevolge door Parco geleden schade dient te worden vergoed. Dat betekent dat de gevorderde hoofdsom groot € 16.288,44, zijnde de door Parco geleden schade, eveneens voor toewijzing gereed ligt.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen zijn gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:8790

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.