Advocatentarief

 

Een fietser wordt door een auto aangereden en raakt gewond. Ter behartiging van zijn belangen schakelt het slachtoffer een advocaat in. De advocaat stelt de verzekeraar van de auto aansprakelijk. Naast kosten voor het ongeval vordert de advocaat van de verzekeraar ook € 14.516 aan kosten voor zijn werkzaamheden. De verzekeraar weigert alle kosten van de advocaat te vergoeden. Volgens de verzekeraar zijn er teveel uren in rekening gebracht en is het tarief van de advocaat te hoog. De advocaat laat het er niet bij zitten en besluit de verzekeraar te dagvaarden.

 

Oordeel rechter over het aantal uren

De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat de in rekening gebrachte uren niet overzichtelijk zijn opgesteld, dat ook uren uit tussen partijen gevoerde gerechtelijke procedures zijn opgevoerd en dat er teveel uren in rekening worden gebracht voor de overige werkzaamheden. De verzekeraar achtte het redelijk om tot en met mei 2008 in totaal 45 uren te vergoeden.

De advocaat brengt een totaaloverzicht van alle verrichte werkzaamheden in dit dossier in het geding. Deze verrichtingen zijn chronologisch weergegeven, met de persoon die ze verrichtte en het in rekening te brengen bedrag. In totaal gaat het daar om 94 uur en 10 minuten.


 De advocaat brengt tevens het volledige dossier in het geding, opdat de verzekeraar zich kan verdiepen in de tijdsbesteding en het kan controleren op aanvaardbaarheid. Uit het dossier blijkt dat er 280 brieven zijn geschreven of ontvangen en gelezen en dat er in totaal 325 handelingen zijn verricht, waarvan de communicatie met de cliënt van de advocaat meer dan een derde van de tijd besloeg. 


Uiteraard dient een belangenbehartiger van een slachtoffer ook in het geval de aansprakelijkheid door een verzekeraar van de wederpartij is erkend of deze aansprakelijkheid is vastgesteld, de nodige terughoudendheid te betrachten bij het maken van kosten. Het is natuurlijk niet zo dat er niet meer kritisch naar het maken van kosten hoeft te worden gekeken, omdat er toch wel zal worden betaald. Het is echter in de onderhavige procedure aan de verzekeraar om aan te geven welke kosten niet in redelijkheid gemaakt zijn.


Weliswaar heeft de verzekeraar ter zitting gewezen op enige brieven, waarvan zij de in rekening gebrachte minuten aan de hoge kant vindt, maar daar staat weer tegenover dat de advocaat heeft aangetoond dat ook enige wel verrichte werkzaamheden in het geheel niet in rekening zijn gebracht.

Al met al is de rechtbank van oordeel dat de advocaat haar vordering voldoende heeft onderbouwd en de verzekeraar onvoldoende gemotiveerd betwist heeft aangegeven, van welke werkzaamheden het niet redelijk was om ze te verrichten.

 

Oordeel rechter over hoogte tarief

 

De verzekeraar heeft de advocaat verzocht om duidelijk te maken hoe het gehanteerde tarief is opgebouwd. De advocaat heeft daarop gereageerd door te stellen dat zij marktconforme tarieven hanteert. 

 

De verzekeraar dient zich te realiseren dat zij door haar eigen opstelling tegenover het slachtoffer, het slachtoffer noodzaakt tot het inroepen van professionele rechtsbijstand. Zo heeft de verzekeraar allereerst de aansprakelijkheid van haar verzekerde betwist. Dat heeft geleid tot een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Zutphen, waarbij de verzekeraar in het ongelijk is gesteld. In het tegen dat vonnis door de verzekeraar ingestelde hoger beroep heeft het gerechtshof Arnhem het vonnis bekrachtigd.

 

De verzekeraar heeft ook niet betwist dat zij over bijna alle schadeposten van het slachtoffer met de advocaat heeft gediscussieerd. 

Onder deze omstandigheden is het redelijk dat het slachtoffer een in letselschade gespecialiseerde advocaat inhuurt, die een specialistentarief hanteert. 

 

De vraag waarom het als normaal wordt ervaren dat het tarief van een advocaat drie- tot viermaal zo hoog is als dat van bijvoorbeeld een loodgieter, zal de rechtbank in deze procedure niet beantwoorden. De vraag is slechts of het door de advocaat in rekening gebrachte tarief marktconform is. De rechtbank acht in dit geval een tarief van maximaal €250,- exclusief 5% kantoorkosten en 19% btw redelijk, gelet op de tarieven in de markt, het belang van de zaak en de ingewikkeldheid van de materie.

 

De rechtbank wijst de vordering van de advocaat toe en veroordeelt de verzekeraar in de kosten van deze procedure.

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.