Kort geding. Ontruiming woning wegens bedrog bij aangaan huurovereenkomst.

 

Op 9 november 2018 is tussen partijen een huurovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de op dat moment nog in aanbouw zijnde woning, een zogenoemde 'sociale huurwoning'.

 

Voorafgaand aan de totstandkoming van de huurovereenkomst hebben gedaagden - met het oog op de toetsing of zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning - een drietal stukken verstrekt aan Mozaïek Wonen, te weten:

(i) een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat ten aanzien van Jan over 2017 een inkomen van € 77.507,-- is geregistreerd;

(ii) een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat met betrekking tot Piet over 2017 een inkomen van € 3.407,-- is geregistreerd;

(iii) een door La Compa Administratie opgestelde "Prognose ondernemersinkomen o.b.v. resultatenrekening 2018", waarbij het fiscaal inkomen uit de onderneming van Jan voor wat betreft 2018 wordt geprognosticeerd op € 31.223,--.

Bij de verstrekking van die stukken aan Mozaïek Wonen hebben Jan en Piet schriftelijk verklaard dat de gegevens correct zijn.

 

Op 5 februari 2019 hebben Jan en Piet van Mozaïek Wonen de sleutel(s) van de woning ontvangen. 

 

Het (daadwerkelijke) fiscale inkomen van Jan over 2018 bedroeg echter niet          € 31.223,--., maar € 52.515,--.

 

Bij brief van 5 februari 2020 heeft Mozaïek Wonen de huurovereenkomst met Jan Piet vernietigd wegens bedrog en dwaling.

 

Het geschil

 

Mozaïek Wonen vordert Jan en Piet te veroordelen de woning binnen drie dagen na de betekening van het te wijzen vonnis te ontruimen.

 

Daartoe voert Mozaïek Wonen het volgende aan.

 

Nadat tussen de - voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst verstrekte - prognose betreffende het inkomen van Janover 2018 en diens daadwerkelijke inkomen in dat jaar een substantieel verschil bleek te zitten, heeft Mozaïek Wonen een onderzoek laten verrichten naar de oorzaak daarvan.

 

Hieruit kwam naar voren dat Jan aan Mozaïek Wonen bewust onjuiste informatie had verstrekt over zijn inkomenspositie

 

In verband hiermee heeft Mozaïek Wonen de huurovereenkomst vernietigd wegens bedrog, dan wel dwaling. Indien Jan en Piet destijds juiste informatie hadden verstrekt, zou de woning niet aan hen zijn toegekend vanwege een te hoog inkomen.

 

Als gevolg van de vernietiging verblijven Jan en Piet thans zonder recht of titel in de woning.

 

Zij weigeren deze ten onrechte vrijwillig te verlaten.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Vooropgesteld wordt dat een fout van de boekhouder c.q. het administratiekantoor van Jan in de rechtsverhouding tussen partijen geheel voor rekening en risico van Jan en Piet behoort te komen en Mozaïek Wonen dus niet kan worden tegengeworpen.

 

In het kader van het in opdracht van Mozaïek Wonen verrichte onderzoek naar het verschil tussen het geprognosticeerde en daadwerkelijk genoten inkomen, heeft Jan verklaard dat hij in juli 2018 een klant is kwijtgeraakt, vervolgens zes weken met vakantie is gegaan en in die periode zijn rijbewijs is kwijtgeraakt, als gevolg waarvan hij gedurende de periode van juli tot medio november 2018 geen inkomsten genereerde. 

 

In het kader van het onderzoek heeft de boekhouder van Jan verklaard dat de prognose niet met de uiterste zorgvuldigheid is uitgevoerd: vanwege de tijdsdruk en een administratieve achterstand is de omzet van de onderneming van Jan vanaf 20 juli 2018 daarin waarschijnlijk niet meegenomen. 

 

Zonder nadere toelichting verhoudt de verklaring van de boekhouder zich echter niet met de hiervoor vermelde verklaring vanJan. Uit de verklaring van de boekhouder volgt in ieder geval geenszins dat de onderneming van Jan gedurende de periode van juli tot medio november 2018 geen omzet draaide. 

 

Fiscale inkomens

 

Het vorenstaande klemt te meer nu uit de door de boekhouder in het kader van het onderzoek aangeleverde kwartaalcijfers de navolgende fiscale inkomens uit de onderneming van Jan in 2018 blijken:

 

- kwartaal 1: € 8.992,00;

- kwartaal 2: € 21.052,19;

- kwartaal 3: € 21.586,17;

- kwartaal 4: € - 2.565,73.

 

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Jan in het kader van het in opdracht van Mozaïek Wonen verrichte onderzoek een verklaring heeft afgelegd die in flagrante strijd is met de waarheid, alsmede dat de door hem aan Mozaïek Wonen verstrekte prognose over 2018 niet klopt, wat bij hem bekend moet zijn geweest, ondanks ondeugdelijk werk van de boekhouder.

 

Daar komt bij dat Jan en Piet tot tweemaal toe schriftelijk hebben verklaard dat de door hen verstrekte gegevens juist zijn.

 

Op grond van een en ander moet worden geoordeeld dat Jan en Piet Mozaïek Wonen hebben bewogen tot het sluiten van de huurovereenkomst door het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie. Daarmee is sprake van bedrog.

 

De slotsom is dat de vordering van Mozaïek Wonen zal worden toegewezen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid zijn de namen Jan en Piet gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:8066&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.