Sponsorovereenkomst

 

Clafis is een landelijk opererend ingenieursbureau.

 

Sport Navigator houdt zich bezig met sportmarketing en sportmanagement. Zij heeft professionele schaatsers uit verschillende landen onder contract en ondersteunt deze schaatsers op commercieel gebied. Zij werft daartoe sponsors. Tegen betaling door de sponsor voeren de schaatsers het logo van de sponsor op hun schaatspak tijdens (internationale) wedstrijden.

 

Partijen hebben een Logo-overeenkomst gesloten voor de periode van 3 mei 2010 tot en met 1 april 2014.  

 

Op 13 maart 2014 heeft de directeur van Clafis bekend gemaakt dat Clafis een eigen schaatsploeg zal starten.

 

Bij brief van 10 april 2014 heeft Sport Navigator Clafis meegedeeld dat Clafis door deze mededelingen onder meer in strijd met artikel 5 en met artikel 7 van de overeenkomst heeft gehandeld.

 

Bij brief van 24 april 2014 heeft Clafis de aansprakelijkheid van de hand gewezen en verzocht haar te informeren over de schaatsers/bonden die aan Sport Navigator verbonden zijn geweest tijdens de duur van de overeenkomst, welke van die schaatsers met het logo van Clafis hebben gereden tijdens de belangrijkste wedstrijden en welke exposurepercentages werden gehaald.

 

Sport Navigator heeft Clafis aangeboden haar te informeren over welke buitenlandse schaatsers met het Clafis logo hebben gereden op de EK’s Allround en de WK’s Sprint, met welke schaatsers Sport Navigator gedurende de duur van de overeenkomst tot overeenstemming is gekomen over het rijden met het Clafis logo en over de exposurepercentages bij deze wedstrijden. Sport Navigator heeft aan dat aanbod een voorwaarde verbonden, waar Clafis niet akkoord mee is gegaan.


Het geschil

 

Clafis vordert dat Sport Navigator wordt bevolen Clafis te informeren over de schaatsers/bonden die aan Sport Navigator verbonden zijn geweest tijdens de duur van de overeenkomst, welke van die schaatsers met het logo van Clafis hebben gereden tijdens de belangrijkste wedstrijden in de sponsorperiode, waartoe in ieder geval de WK’s Allround en Sprint, het EK Allround alsmede de World Cup wedstrijden behoren en welke exposurepercentages werden gehaald.


Beoordeling door de voorzieningenrechter

 

Sport Navigator heeft gesteld dat er sprake is van rechtsverwerking en ter onderbouwing aangevoerd dat Clafis gedurende de overeenkomst door Sport Navigator in ruime mate is voorzien van alle gevraagde en ongevraagde informatie. Sport Navigator heeft steeds gefactureerd overeenkomstig de aan Clafis verstrekte overzichten en die facturen zijn zonder protest behouden en betaald door Clafis, aldus Sport Navigator.

 

Dit verweer treft geen doel. Desgevraagd heeft Sport Navigator verklaard dat de specificatie in de facturen bestond uit de vermelding “logo-overeenkomst”. Clafis heeft daarnaast onweersproken verklaard dat het jaartarief conform de overeenkomst in vier gelijke termijnen werd voldaan waarbij alle facturen aan het begin van het jaar werden verstuurd om vervolgens in de loop van het jaar betaald te worden. Clafis kon dan ook niet aan de hand van de facturen nagaan welke schaatsers op welke wedstrijden met haar logo op het linker- of rechterbeen hadden gereden. Sport Navigator heeft e-mails met lijsten van schaatsers overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij Clafis steeds in ruime mate van informatie heeft voorzien. Sport Navigator heeft echter geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij Clafis steeds heeft meegedeeld welke schaatsers bij de van belang zijnde wedstrijden hebben gereden met het Clafis logo. Aldus heeft zij haar stelling onvoldoende onderbouwd. Dat Sport Navigator Clafis deze informatie al heeft verschaft is derhalve niet aannemelijk geworden. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende om te oordelen dat Clafis haar recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop Sport Navigator haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen heeft verwerkt.

 

Beslissing door de voorzieningenrechter

 

De voorzieningenrechter beveelt Sport Navigator om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan Clafis opgave te doen van:

alle schaatsers c.q. schaatsbonden die in de periode 3 mei 2010 tot en met 1 april 2014 verbonden waren aan Sport Navigator welke schaatsers (met naam en nationaliteit gespecificeerd) hebben gereden met het logo van Clafis op de EK’s Allround en de WK’s Sprint (zowel dames als heren) in de periode 3 mei 2010 tot en met 1 april 2014 de exposurepercentages van de schaatsers die hebben gereden met het logo van Clafis op de EK’s Allround en de WK’s Sprint (zowel dames als heren) in de periode 3 mei 2010 tot en met 1 april 2014, onder overlegging van voldoende gespecificeerde bescheiden waaruit zulks blijkt

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:5127

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.