Thales mag arbeidsovereenkomst alweer ontbinden

 

Thales verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van haar werkneemsters op grond van een gewichtige reden, bestaande uit een wijziging van omstandigheden, welke met zich meebrengt dat er per direct een einde aan die arbeidsrelatie tussen partijen dient te komen.

 

Die wijziging van omstandigheden zou bestaan uit het niet naar verwachting functioneren van de werkneemster en de daaruit voortgevloeide verstoorde verhoudingen tussen partijen.

 

De werkneemster is sedert 1 september 2012 bij Thales werkzaam als Business Development Manager tegen een jaarsalaris van € 85.000,-- inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Zij is 40 jaar. Voor het aanvaarden van deze functie, was zij werkzaam in het bedrijf van haar man in Zwitserland, alwaar zij ook woonachtig was samen met hun dochter. Nadat zij bij Thales was aangenomen in de genoemde functie is zij naar Nederland verhuisd, waarbij Thales haar een verhuis- en inrichtingsvergoeding heeft betaald.

 

Thales is na vier maanden tot het besef gekomen dat haar verwachtingen van de werkneemster zich op een ander niveau bewogen dan de werkneemster kon waarmaken. In het verzoekschrift heeft zij een aantal voorvallen en omstandigheden genoemd die grond geven aan die gedachte. Op grond daarvan heeft zij uiteindelijk moeten besluiten om aan de werkneemster kenbaar te maken dat Thales het dienstverband met haar wilde beëindigen en heeft zij de werkneemster vrijgesteld van werkzaamheden, teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar netwerk te gebruiken om te trachten elders een arbeidsplaats te bemachtigen.

 

De werkneemster deelt de mening van Thales niet. Zij meent dat zij goed functioneerde en dat het vooral aan de begeleiding en het inwerken in de nieuwe functie schortte. De grote bron van ergernis was het optreden van de heer Wildenberg naar haar toe. Hij gaf haar in januari 2013 een negatieve beoordeling, waar zij het niet mee eens was.

 

Dienstverband

 

In een situatie waarin zo kort na de aanvang van het dienstverband er een zo hevig verschil van mening bestaat over de voortgang van het dienstverband en waarbij de werkgever onder geen enkele voorwaarde dat dienstverband wenst te continueren, ziet de kantonrechter geen heil meer in het laten voortduren van dat dienstverband. Thales is weliswaar een groot bedrijf en overplaatsing naar en in een andere functie binnen Thales zou wellicht tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar Thales heeft daarover gezegd dat daar niet over te praten valt, omdat de werkneemster zelf alle schuld van zich werpt en haar functioneren tot op de dag van vandaag als goed kenschetst. Daarmee geeft zij aan, aldus Thales, geen enkele realiteitszin ten toon te spreiden zodat onder die omstandigheid van overplaatsing geen sprake kan zijn.

 

Zoals de kantonrechter ter terechtzitting al liet doorschemeren zal hij het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligen: een voort laten bestaan van deze arbeidsovereenkomst is geen reële optie meer. Eén partij wil deze onder geen enkele voorwaarde voortzetten, terwijl de andere partij zich nauwelijks van enig kwaad in dat opzicht bewust is. Deze wijziging van omstandigheden moet voeren tot de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

Echter deze ontstane situatie dient voor risico van Thales te komen en te blijven: zij heeft de werkneemster destijds aangenomen en is al na vier maanden tot het besef gekomen dat de werkneemster niet de juiste persoon voor die functie was. Dit ondernemersrisico dient zij dan ook te dragen.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter dient in het onderhavige geval Thales het dienstverband met de werkneemster eerst te beëindigen per 1 maart 2014. In haar arbeidsovereenkomst is immers een opzegtermijn van vier maanden overeengekomen en de kantonrechter acht die termijn in het onderhavige geval juist. Dat houdt concreet in, dat Thales aan haar verplichtingen tot 1 maart 2014 moet voldoen, waarbij de kantonrechter er vanuit gaat dat de werkneemster tot die datum vrijgesteld blijft van het verrichten van werkzaamheden voor Thales.

 

Nog een vergoeding

 

Naast het doorbetalen van het salaris aan de werkneemster tot 1 maart 2014 ziet de kantonrechter geen aanleiding of bijzondere omstandigheden doe met zich mee zouden brengen dat haar nog een vergoeding zou toekomen.

 

Het moge dan zo zijn dat zij vanuit Zwitserland naar Nederland is gekomen om bij Thales te gaan werken, daaraan kan niet afdoen dat dit min of meer haar eigen keuze is geweest en dat Thales bovendien een toch aanzienlijke vergoeding daarvoor heeft gegeven. Daarnaast moet ook in aanmerking worden genomen dat functies op het niveau van de onderhavige niet altijd langs dezelfde meetlat kunnen en moeten worden gelegd als functies op een aanzienlijk lager niveau. Hoge bomen vangen nu eenmaal meer wind.

 

Namens de werkneemster is nog verzocht om een vergoeding voor gemaakte advocaatkosten aan haar toe te kennen, maar de kantonrechter ziet daartoe geen mogelijkheden. Thales heeft te kennen gegeven zich daarin niet te kunnen vinden en in dat geval kan en mag de kantonrechter daar geen beslissing over geven.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2013:2502

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.