Verkoop oude auto zonder garantie

  

Sjoerd drijft een onderneming gericht op de verkoop, de onderhoud en de reparatie van klassieke auto’s.

 

In oktober 2014 heeft Sjoerd een Saab 96L V4 uit 1978 te koop aangeboden voor een verkoopprijs van € 5.350,-.  

 

Arie heeft Sjoerd bezocht, waarna hij de Saab heeft bekeken en daarmee een proefrit heeft gemaakt. Op 25 oktober 2014 heeft Arie de Saab gekocht voor een prijs van € 4.900,-.

 

In de verkoopovereenkomst is geen tekst opgenomen dat verwijst naar een APK-keuring en/of een keuringskwalificatie “HU/AU”. In dit document komt wel voor de tekst:

“Auto gekocht zoals door koper gezien en in orde bevonden, zonder garantie. Garantie kan eventueel bijgekocht worden en dient op deze overeenkomst vermeld te worden.”

 

Arie heeft de Saab door keuringsinstantie Dekra laten onderzoeken die op 3 december 2014 aan hem meerdere gebreken aan de Saab heeft gerapporteerd.

 

Per brief heeft Arie aan Sjoerd geschreven dat de Saab non-conform is, omdat gebleken is dat de auto geen “HU/AU”-keuring doch slechts een APK-keuring, waarmee geen TÜV-toelating verkregen kan worden, en omdat aan de Saab talloze gebreken kleven waardoor de auto ongeschikt is voor normaal gebruik.

 

Het geschil

 

Arie vordert de ontbinding van de tussen Arie en Sjoerd tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot de Saab.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Kern van het geschil is de vraag of Sjoerd toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Arie ter zake van de levering van de Saab. Daartoe overweegt de kantonrechter het volgende.

 

Uit de tussen partijen opgemaakte ‘verkoopovereenkomst’ blijkt dat zij ten aanzien van de Saab geen garantie zijn overeengekomen, zodat voor Arie kenbaar was dat Sjoerd niet voor de Saab wilde instaan. Arie heeft dan ook te accepteren dat zich op een zeker moment bepaalde gebreken aan de auto konden voordoen. Zolang die gebreken er niet aan de weg staan dat met de auto op een veilige manier aan het verkeer kan worden deelgenomen, is van non-conformiteit in beginsel geen sprake. In zo’n geval zal herstel van een niet-essentieel gebrek niet snel voor rekening van Sjoerd als verkoper zijn.

 

Non-conformiteit

 

Wat betreft de vraag of de door Arie gestelde gebreken leiden tot non-conformiteit geldt het volgende.

 

Daarbij is van belang om vast te stellen welke eigenschappen koper Arie op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het gaat in het onderhavige geval om een auto die tijde van de koop nagenoeg 36 jaar oud was, meer dan 100.000 kilometer gereden had en werd aangeboden voor een prijs van € 5.350,-.

 

De koper van een dergelijke auto, met een dermate hoge leeftijd en kilometerstand, moet in het algemeen bedacht zijn op de kans dat er binnen afzienbare tijd gebreken zullen optreden. Daarop moest ook Arie bedacht zijn, met name nu vaststaat dat een garantie was uitgesloten.

 

Daarnaast is naar het oordeel van de kantonrechter niet gebleken dat Sjoerd ten tijde van de koop mededelingen heeft gedaan op grond waarvan Arie mocht verwachten dat de auto vrij zou zijn van gebreken.

 

HU/AU”-keuring

 

Arie heeft tot slot aangevoerd dat hij ervan mocht uitgaan dat de Saab was voorzien van een goedkeuring van de maatstaven van “HU/AU”. De kantonrechter begrijpt uit de stellingen van partijen dat een “HU/AU”-keuring de Duitse equivalent is van de Nederlandse APK-keuring.

 

De kantonrechter stelt allereerst vast dat in de ‘verkoopovereenkomst’ geen verwijzing is opgenomen naar APK of “HU/AU”. In de door Arie overgelegde internet-advertentie, geplaatst door Sjoerd op de website “autoscout24.de”, komt wel de afkorting van “HU/AU” voor maar dat betreft een door die website gegenereerde term waar achter Sjoerd heeft ingevuld “09/2015”, kennelijk kenbaar makend dat de Saab een goedkeuring had tot september 2015. Bij vluchtige lezing van deze advertentie kan dan weliswaar bij de geïnteresseerde kandidaat-koper het idee het ontstaan dat de Saab tot september 2015 “HU/AU”-goedgekeurd was, maar uit die advertentie blijkt eveneens duidelijk dat de Saab voorzien was van een Nederlands kenteken en vanuit Nederland werd aangeboden door een Nederlands autobedrijf.

 

Dat de Saab dan desondanks voorzien zou zijn van een “HU/AU”-keuring en niet van de Nederlandse equivalent daarvan, vroeg dan zonder meer om nader onderzoek door de kandidaat-koper. Arie heeft daarover niet meer gesteld dan dat hij uitdrukkelijk bij Sjoerd heeft gemeld dat die Duitse keuring voor hem essentieel was omdat hij de Saab daarmee door de “TÜV”-keuring zou kunnen krijgen en de Saab daardoor in Duitsland zou kunnen toegelaten. Nog daargelaten dat Sjoerd deze stellingname van Arie gemotiveerd heeft weersproken, houdt zulks niets in over een daaromtrent door Arie verricht onderzoek. Dat onderzoek was ook van grote eenvoud, namelijk het bij Sjoerd opvragen, inzien en (bij aankoop) ter beschikking krijgen van het “HU/AU”-keuringsbewijs. Arie heeft niet gesteld dat van een en ander sprake is geweest.

 

Het voorgaande brengt mee dat, nu bij de verkoop van de Saab geen melding wordt gemaakt van een “HU/AU”-keuring doch daarentegen iedere garantie expliciet werd uitgesloten, Arie redelijkerwijs niet mocht verwachten dat de Saab tot september 2015 voorzien was van de Duitse “HU/AU”-keuring. Zodoende rustte op grond van de koopovereenkomst op Sjoerd niet de verplichting om de Saab af te leveren met een “HU/AU”-keuring. Ook in zoverre is daardoor geen sprake van non-conformiteit.

 

De conclusie uit het voorgaande is dat er geen grond is voor toewijzing van de vordering van Arie en dat deze moet worden afgewezen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid zijn de namen Sjoerd en Arie gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:449

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.