Fiets kopen via internet

 

Peter heeft via de website van Rob voor € 159,- een fiets besteld.

 

Na het plaatsen van de bestelling heeft Peter per e-mail de factuur ontvangen.

 

Peter is met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord gegaan. Artikel 6 van deze leveringsvoorwaarden luidt: betaling dient steeds contant bij ophalen en levering aan huis, of vooraf voor verzending te geschieden op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de gebruiker aangegeven.

 

Peter heeft bij zijn bestelling aangegeven dat hij de fiets opgestuurd wilde hebben, zodat hij overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden de koopprijs voorafgaand aan de aflevering aan huis diende te voldoen. Peter had, indien de bestelling nog niet was verzonden, het recht de geplaatste order binnen zeven dagen na de bestelling kunnen annuleren indien hij de fiets niet meer wenste te ontvangen van Rob. Dit heeft Peter niet gedaan.

 

Peter heeft, ondanks aanmaning daartoe, nagelaten de overeengekomen koopprijs te voldoen aan Rob.


Rob besluit Peter daarom te dagvaarden.

 

Het verweer van Peter

 

Nadat Peter de eerste aanmaning van Rob heeft ontvangen, heeft Peter aangegeven het aankoopbedrag niet voorafgaand aan de verzending van de fiets te willen voldoen. Peter heeft Rob hierop verzocht de fiets te bezorgen en heeft aangegeven na ontvangst van de fiets te willen betalen. Peter heeft voorts aangegeven dat indien dit niet mogelijk is, de bestelling te willen annuleren.

Peter heeft verder aangevoerd dat de handelswijze van Rob in strijd is met de “Wet Koop op Afstand” en dat de door Rob gehanteerde algemene voorwaarden vernietigbaar zijn.

Beoordeling door de rechter


Tussen partijen is niet in geschil dat Peter op de site van Rob een fiets heeft besteld. Door plaatsing van de bestelling heeft Peter zich akkoord verklaard met de door Rob gehanteerde algemene voorwaarden, en is er tussen partijen een koopovereenkomst tot stand gekomen. Derhalve is de grondslag van de vordering komen vast te staan.


Rob heeft gesteld dat Peter, nu hij heeft gekozen de fiets per TNT-post te verzenden, op basis van artikel 6 van haar algemene voorwaarden gehouden is het gehele aankoop bedrag voorafgaand aan de verzending te voldoen. Op grond van de wet (artikel 7:26 lid 1 BW) mag, in geval van consumentenkoopovereenkomsten, geen volledige vooruitbetaling verlangd worden.

 

Op grond van de wet (artikel 7:6 lid 1 BW) mag van voormelde regel slechts worden afgeweken bij individueel overeengekomen beding. Wordt hiervan afgeweken door middel van een beding dat is opgenomen in algemene voorwaarden, dan wordt dit beding vermoed onredelijk te bezwarend te zijn, en is het beding vernietigbaar (artikel 7:26 lid 1 BW).

 

Ter zitting heeft Peter een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de door Rob gehanteerde algemene voorwaarden, zodat Rob geen beroep toekomt op artikel 6 van haar algemene voorwaarden. Nu voorts niet is gebleken dat partijen bij individueel overeengekomen beding zijn afgeweken van dat artikel (artikel 7:26 lid 1 BW), wordt geoordeeld dat Rob niet van Peter mocht verlangen dat hij voorafgaand aan levering van de fiets het aankoopbedrag volledig zou vooruit betalen.

 

Het voorgaande brengt met zich dat de vordering tot betaling van de hoofdsom slechts kan worden toegewezen indien Rob zelf al reeds aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Hetgeen betekent dat voor volledige betaling van het verschuldigde bedrag door Peter, vereist is dat Rob de fiets aan Peter heeft geleverd. Nu vaststaat dat levering van de fiets aan Peter door Rob nog niet heeft plaatsgevonden, is de vordering van Rob op Peter nog niet opeisbaar. Derhalve dient de vordering van Rob te worden afgewezen. 

Peter heeft aangevoerd dat hij niet langer gebonden is aan de tussen hem en Rob tot stand gekomen overeenkomst, omdat hij de bestelling van de fiets geannuleerd zou hebben. Op basis van de opgenomen bepaling in de voorwaarden van de “Klantenservice” had Peter het recht om zeven dagen na bestelling van de fiets de overeenkomst te annuleren. Uit de door partijen in het geding gebrachte stukken blijkt dat Peter niet binnen deze termijn heeft geannuleerd, zodat de overeenkomst tussen partijen nog steeds van kracht is.
Het voorgaande laat echter onverlet dat Peter, in het geval dat Rob de fiets alsnog besluit te leveren, gedurende zeven dagen na ontvangst van de fiets het recht heeft om de overeenkomst zonder opgave van redenen alsnog te ontbinden (artikel 7:46d lid 1 BW).
  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.