Geen aansprakelijkheid Hogeschool ten opzichte van student

 

HU is een onderwijsinstelling die onder meer hoger beroepsonderwijs aanbiedt. De Faculteit Economie en Management (FEM) is één van de faculteiten van HU. De HBO-bacheloropleiding Logistiek & Economie is één van de opleidingen van de FEM.

 

 

Roderick heeft op 27 juni 2007 zijn HAVO diploma, profiel N&T, behaald. Daarna is hij in het studiejaar 2008/2009 onderwijs gaan volgen aan de Hogeschool IVA in Driebergen.

 

Bij e-mailbericht van 30 augustus 2010 heeft Roderick onder meer het volgende aan de Onderwijs Balie FEM en Bureau Inschrijving HU bericht: Ik ben een 2e jaars student aan de HBO opleiding van IVA te Driebergen. Ik heb mijn propedeuse behaald maar ik heb, zoals het zich nu laat aanzien, niet voldoende punten van mijn 2e jaar behaald waardoor ik de opleiding aan het IVA zal moeten beëindigen.

 

Ik heb mij vandaag derhalve ingeschreven voor de studie Logistiek en Economie aan de HU via Studielink en sta ingeschreven voor het 1e jaar.

 

 

Ik ben echter in het bezit van mijn propedeuse IVA (Driebergen) en mijn vraag is derhalve of ik daarmee in het 2e jaar kan instromen. 

 

Bij e-mailbericht van 8 september 2010 heeft HU onder meer het volgende aan Roderick meegedeeld: Onlangs heb je je via Studielink aangemeld voor een opleiding bij Hogeschool Utrecht. Om je in te kunnen schrijven hebben wij een kopie van diploma en cijferlijst van je vooropleiding en Propedeuse nodig. De cijferlijst is nodig in verband met de vakkeneis die bij het profiel van de opleiding is vastgesteld."

 

Bij brief van 14 oktober 2010 heeft HU onder meer het volgende aan Roderick meegedeeld: Helaas hebben wij je niet kunnen inschrijven voor de opleiding B Logistiek en Economie (Voltijd) voor studiejaar 2010-2011. Je hebt op de sluitingsdatum van 30 september 2010 niet voldaan aan de wettelijke inschrijfvoorwaarden. Zonder inschrijving mag je geen onderwijs volgen en niet aan tentamens deelnemen.”

 

Roderick vordert

 

Roderick vordert:

  1. een verklaring voor recht dat HU ten opzichte van Roderick onrechtmatig heeft gehandeld, althans tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen;
  2. de veroordeling van HU tot betaling van € 21.198,41,
  3. de veroordeling van HU tot betaling aan Roderick van€ 58.275,00.

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Dit geschil is in de kern terug te voeren tot de vraag of uiterlijk op 30 september 2010 was voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor inschrijving. Daarbij is van belang dat van inschrijvingsvoorwaarden moeten worden onderscheiden de toelatingseisen: het voldoen aan de toelatingseisen in de vorm van vooropleidingseisen vormt één van de voorwaarden voor inschrijving.

 

De rechtbank is van oordeel dat op 30 september 2010 niet was voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving, omdat HU op dat moment niet beschikte over een kopie van de diploma’s en cijferlijsten van de HAVO en van de propedeuse bij het IVA. In het verlengde daarvan kon HU tot de conclusie komen dat zij Roderick niet heeft kunnen inschrijven voor de opleiding Logistiek & Economie voor het studiejaar 2010-2011. Dit oordeel wordt als volgt toegelicht.

 

Roderick heeft er niet voor gezorgd dat HU tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op 30 september 2010, in het bezit was van zijn HAVO-diploma en cijferlijst en zijn propedeuseverklaring en cijferlijst van IVA. Vaststaat immers dat Roderick zijn HAVO-diploma en cijferlijst en zijn propedeuseverklaring en cijferlijst eerst aan HU heeft toegestuurd in de vorm van bijlagen bij zijn bezwaar tegen het door HU genomen besluit van 14 oktober 2010.

 

De rechtbank volgt Roderick niet in zijn standpunt dat HU hem niet deugdelijk en volledig heeft geïnformeerd.

 

De rechtbank wijst allereerst op het e-mailbericht van 3 september 2010 waarin HU over de inschrijving aangeeft dat ofwel het vakkenpakket onbekend is bij HU ofwel het vakkenpakket niet voldoet aan de toelatingseisen en welke acties ondernomen moeten worden om de inschrijving te regelen.

 

Daarnaast heeft HU per e-mail op 8 september 2010 Roderick verzocht om kopieën van diploma en cijferlijst van de vooropleiding en de propedeuse voor 30 september op te sturen zodat de inschrijving verder in behandeling kan worden genomen. De omstandigheid dat dit bericht, zoals Roderick stelt, in zijn spambox terecht is gekomen, wat daarvan verder ook zij, komt voor risico van Roderick . HU heeft het juiste e-mailadres van Roderick gebruikt. Dit is niet in geschil tussen partijen.

 

Tot slot heeft HU op 22 september 2010 telefonisch contact opgenomen met Roderick en aangegeven dat hij nog niet alle benodigde documenten had ingeleverd. Volgens HU zag dit telefoongesprek op de diploma’s en de cijferlijsten van de HAVO en de propedeuse. Roderick heeft ter zitting verklaard dat hij niet meer weet of tijdens dat telefoongesprek is aangegeven dat het om het ontbreken van de diploma’s en de cijferlijsten ging. De rechtbank houdt het er echter wel voor dat het nog om die documenten ging.

 

Roderick heeft tijdens de zitting met betrekking tot dat telefoongesprek namelijk eveneens verklaard dat het hem verwarde omdat hij het betalings-en pasfotoformulier (waar HU om had verzocht in de brief van 13 september 2010) al had ingeleverd. Het ligt zodoende naar het oordeel van de rechtbank voor de hand dat het op 22 september 2010 dus alleen nog ging (kon gaan) over de ontbrekende diploma’s en cijferlijsten.

 

Aldus heeft HU op drie momenten in de maand september 2010 aan Roderick kenbaar gemaakt dat zij voor zijn inschrijving de betreffende documenten nodig heeft over zijn vooropleiding en propedeuse. Dit kan bezwaarlijk worden aangemerkt als niet deugdelijk en niet volledig informeren.

 

Reeds hetgeen hiervoor is overwogen, rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank de conclusie dat HU niet onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van Roderick .

 

Evenmin is sprake van tekortschieten van HU. Met HU is de rechtbank van oordeel dat er als gevolg van de niet-inschrijving van Roderick geen onderwijsovereenkomst tot stand gekomen is, zodat alleen al om die reden geen sprake kan zijn van een tekortkoming.

 

Dit betekent dat de vorderingen van Roderick zullen worden afgewezen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De naam Roderick is in verband met de leesbaarheid van de uitspraak gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:1978

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.