Wat is een redelijk tarief voor een accountant?

 

De rechtbank heeft een deskundige benoemd en hem gevraagd te rapporteren over de vraag wat in dit geval - gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden van eiseres, de financiële belangen waar de werkzaamheden betrekking op hebben en de gebruiken binnen de branche van eiseres - een redelijk uurtarief is.


Oordeel deskundige

 

Naar aanleiding van deze vraag heeft de deskundige in zijn rapport onder meer het volgende geschreven:

 

“In zijn algemeenheid geldt in de branche van accountants- en advieskantoren als uitgangspunt dat bij adviesvragen van een cliënt gestreefd wordt om te werken met een mix van uurtarieven. Hiermee bedoel ik dat een senior adviseur (partner) met een relatief hoog uurtarief veelal werk delegeert naar een (junior) medewerker met een relatief laag uurtarief om zodoende tot een optimale (gemiddeld lagere) tariefstelling te komen.


In de praktijk wordt hiervan afgeweken indien de adviesbehoeften van de cliënt bepaalde specifieke deskundigheid of ervaring vereist die alleen een senior medewerker (partner) kan verlenen. In dat geval zal een senior medewerker (partner) de advisering grotendeels zelf ter hand nemen hetgeen leidt tot een hoger gemiddeld uurtarief.


De aan eiseres verstrekte opdracht tot het waarderen van de huwelijksgoederengemeenschap die twee besloten vennootschappen omvat en waar sprake is van de afkoop van levensverzekeringen en pensioenrechten kan in zijn algemeenheid worden gekwalificeerd als complexe materie die een hoge mate van senioriteit en deskundigheid vereist waardoor meer directe betrokkenheid is vereist van een senior medewerker (partner). In dit licht is het dan ook begrijpelijk dat de heer [medewerker eiseres] zelf het grootste deel van de werkzaamheden heeft verricht tegen de voor hem geldende uurtarieven.


Met betrekking tot de gehanteerde uurtarieven door de heer [medewerker eiseres] merk ik het volgende op. In de branche van accountants- en advies kantoren is geen sprake van richtlijnen voor het hanteren van uurtarieven van medewerkers. Ieder kantoor bepaalt voor zichzelf wat de commerciële waarde van een medewerker is.

 

Om een beeld te schetsen van in de markt voorkomende uurtarieven voor senior medewerkers (partners) heb ik bij diverse concullega’s navraag gedaan over de bij hun gehanteerde uurtarieven. Hierbij heb ik gekeken naar allround accountants- en advies kantoren aan wie eenzelfde opdracht als aan eiseres gegeven had kunnen worden. De hier gehanteerde uurtarieven variëren van € 175 bij een relatief klein kantoor, € 210 - € 295 bij middelgrote kantoren en € 495 bij de hele grote (Big 4) kantoren. Maar ook hierbij dient te worden opgemerkt dat er ervaren, zelfstandige fiscalisten zijn die tegen een uurtarief van € 270 uur werken. En bij het ene kantoor zijn kantoorkosten hierin inbegrepen, bij andere komen die kosten er nog bovenop. Met andere woorden: de markt bepaalt haar eigen uurtarief.

 

Op basis van de mij beschikbare stukken en bovenstaande uiteenzetting concludeer ik dan ook dat een uurtarief van € 240 - € 295 zoals door eiseres gehanteerd voor de dienstverlening door de heer [medewerker eiseres] niet als onredelijk kan worden gekwalificeerd.”


De kern van het betoog van gedaagde houdt in dat de deskundige niet is ingegaan op de vraag of een deel van de door [medewerker eiseres] verrichte werkzaamheden tegen een lager uurtarief door een junior uitgevoerd had kunnen worden. De rechtbank volgt dit standpunt niet. De deskundige heeft immers in zijn rapport uiteengezet dat het om complexe materie ging waarvoor een hoge mate van senioriteit en deskundigheid nodig was, waardoor meer directe betrokkenheid vereist was van een senior medewerker (partner). Volgens de deskundige is het dan ook begrijpelijk dat de heer [medewerker eiseres] zelf het grootste deel van de werkzaamheden heeft verricht tegen de voor hem geldende uurtarieven. 

 

De rechtbank concludeert dat eiseres voor alle door haar gedeclareerde werkzaamheden die door [medewerker eiseres] en andere medewerkers van eiseres zijn verricht in het kader van de door gedaagde verstrekte opdracht redelijke uurtarieven in rekening heeft gebracht. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0918

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.