Eigen schuld bij reparatie computer


Jaap heeft zich bezig gehouden met het vertalen van werk van Pffeier uit het Oud-Duits, teneinde een boek samen te stellen en te publiceren. Jaap voerde zijn werkzaamheden voornamelijk uit op een aan hem in eigendom toebehorende Apple, welke hij op 1 april 2004 heeft aangeschaft.

 

Op 10 november 2010 heeft Jaap een bezoek gebracht aan gedaagde om zich te laten informeren over de mogelijkheden om een back-up van zijn boek te maken. Er is toen door gedaagde geadviseerd om een externe harde schijf aan te schaffen. Jaap heeft dit advies opgevolgd en de externe harde schijf gekocht. 

 

Jaap is enige tijd later samen met zijn echtgenote naar gedaagde teruggegaan, omdat het hem niet was gelukt om de externe schijf aangesloten te krijgen op zijn Apple. Gedaagde heeft voorgesteld om het verouderde besturingssysteem van de Apple bekend onder de naam “Tiger” te upgraden naar een nieuwer besturingssysteem bekend onder de naam “Leopard OSX”. Jaap heeft ook dit advies opgevolgd en heeft de Apple en de externe schijf bij gedaagde achtergelaten.

 

Begin maart 2011 heeft Jaap van gedaagde het bericht ontvangen dat hij zijn Apple kon ophalen en dat de harde schijf kapot was en de data niet gesaved waren.

 

Jaap heeft gedaagde aansprakelijk gesteld voor de hierdoor door hem geleden schade van in totaal € 15.100,-- Aangezien gedaagde weigerde dit bedrag te betalen, besloot Jaap hem te dagvaarden.

 

Beoordeling kantonrechter


Vaststaat dat aan gedaagde opdracht is verstrekt om het besturingssysteem van de Apple van Jaap te upgraden van Tiger naar Leopard. 


De kantonrechter is van oordeel dat Jaap onvoldoende heeft onderbouwd dat gedaagde toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van deze overeenkomst. 


Het is niet uitgesloten dat de harde schijf van de Apple ook gecrasht zou zijn indien Jaap de Apple had bediend. De Apple was op het moment dat gedaagde de upgradewerkzaamheden wilde uitvoeren immers al bijna zeven jaar oud en economisch gezien afgeschreven. Dat de Apple het op het moment van inname wel zou hebben gedaan, rechtvaardigt daarom nog niet de conclusie dat de harde schijf door toedoen van gedaagde is gecrasht.

 

Zorgplicht

 

De kantonrechter is echter wel van oordeel dat gedaagde toerekenbaar is tekortgeschoten in haar zorgplicht die zij in de gegeven omstandigheden tegenover Jaap in acht had moeten nemen. 

 

Gedaagde is in de relatie met Jaap aan te merken als “professional” en had behoren te behoren te begrijpen dat Jaap geen, althans weinig, verstand had van computers en software. Jaap is immers met zijn Apple en de eerder door hem bij gedaagde gekochte externe harde schijf teruggekomen, omdat het hem niet lukte om deze op elkaar aan te sluiten. Verder geldt dat gedaagde wist, althans als professional behoorde te weten, dat een upgrade van het besturingssysteem softwarematige risico’s met zich meebrengt en dat dit zelfs kan betekenen dat data verloren gaan. Jaap heeft aan gedaagde benadrukt dat er geen data verloren mochten gaan. Dit is zelfs op het innamebewijs en afgiftebewijs onder de probleemomschrijving vermeld. 

 

Het was kennelijk in de visie van gedaagde nog zinvol om het besturingssysteem van de Apple up te graden, ondanks de leeftijd van de Apple en de daarin aanwezige harde schijf.Gedaagde had, voordat zij met de upgradewerkzaamheden begon, moeten kijken of het nog mogelijk was om de data van de Apple veilig te stellen. 

 

Het betreft hier een eenvoudige activiteit. Gedaagde had dit in de winkel in bijzijn en met instemming van Jaap kunnen doen door deze data, en meer in het bijzonder het boek, bijvoorbeeld op een cd-rom te branden, op een usb-stick te plaatsen of te mailen naar een webmail account. Indien de harde schijf op dat moment was gecrasht dan was gedaagde daarvoor niet aansprakelijk geweest, omdat dit ook bij Jaap had kunnen gebeuren.Vaststaat dat gedaagde niet aan de hiervoor omschreven zorgplicht heeft voldaan. Dit betekent dat zij tegenover Jaap toerekenbaar is tekortgeschoten.


De kantonrechter overweegt verder dat gedaagde zich ten aanzien van deze toerekenbare tekortkoming niet kan beroepen op de in het inname- en afgiftebewijs vermelde bepaling dat zij niet verantwoordelijk is voor het verlies van data. Deze bepaling ziet namelijk op de situatie dat bij de uitvoering van werkzaamheden data verloren gaan en niet op de situatie dat gedaagde tekortschiet in haar zorgplicht tegenover de klant. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gedaagde aansprakelijk is voor de schade die Jaap ten heeft geleden. 

 

Schadevergoeding  

 

Jaap vordert in dit geding een schadevergoeding van € 15.000,--. Dit bedrag is als volgt samengesteld: honorarium voor het opnieuw schrijven en vertalen (300 uur x € 50,00) € 15.000,--


Ten aanzien van de schadevergoeding betreffende het honorarium voor het opnieuw schrijven van het boek geldt dat er voldoende causaal verband staat met de toerekenbare tekortkoming. 

 

Eigen schuld Jaap

 

Gedaagde heeft een beroep gedaan op eigen schuld van Jaap.Geconcludeerd wordt dat dit beroep op eigen schuld slaagt. De kantonrechter is van oordeel dat de door Jaap gevorderde schade van € 15.000,-- mede een gevolg is van de omstandigheid die aan Jaap kan worden toegerekend. Aan Jaap kan namelijk worden toegerekend dat hij niet recenter en vaker een back-up van het boek heeft gemaakt. Hij had dit bijvoorbeeld kunnen doen door het boek op een cd-rom te branden, op een usb-stick te zetten of te mailen naar een webmail account. Hij wist ook dat dit kon, aangezien hij al eens eerder een back up van het boek door zijn zoon heeft laten maken. Dat hij niet iedere keer zijn zoon daarmee wilde belasten, doet hieraan niet af.


De kantonrechter is van oordeel dat de vergoedingsplicht van gedaagde dient te worden verminderd met 50%. Het voorgaande leidt ertoe dat gedaagde zal worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 7.500,--. 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:BY7960

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.