Botsing tussen een apothekersassistente en een gehaaste verpleegkundige.

 

Anita is als apothekersassistente in dienst geweest van het ziekenhuis. Van haar werk maakte onderdeel uit het rondbrengen van medicijnen voor de patiënten van de verschillende verpleegafdelingen van het ziekenhuis.  

 

Op 10 juli 2013 heeft Anita, tijdens haar werkzaamheden in het ziekenhuis, letsel aan haar linker pols opgelopen. Anita was die dag, samen met een collega, op ronde en bezig met de verwerking van gegevens over de uitgifte van medicijnen aan de patiënten. Daartoe dienden Anita en haar collega de patiëntendossiers van een dossierkar te pakken en deze mee te nemen naar de naburige assistentenkamer, waar zij de dossiers bijwerkten. Op het moment dat Anita met een stapel van ongeveer 12 dossiers terug was gekomen uit de assistentenkamer en deze dossiers op het werkblad van de dossierkar had gelegd, hoorde zij dat een verpleegkundige, wier pieper was afgegaan, uit de koffiekamer kwam en zich achter haar langs in de richting van de hoofdgang spoedde. Anita bewoog zich naar de kar, maar voelde dat de verpleegkundige haar rug raakte. De verpleegkundige stootte in het voorbijgaan tegen de dossierkar of tegen de stapel dossiers die Anita daar net had neergelegd, waardoor deze stapel omviel. Teneinde te voorkómen dat de dossiers op de grond zouden vallen, heeft Anita in een reflex met haar linkerhand de dossiers tegengehouden en teruggeduwd. Bij die beweging hoorde zij iets ‘knakken’ in haar linker pols. Omdat zij veel pijn had, heeft Anita zich gemeld bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

 

Na het voorval is Anita, ondanks de pijn in haar pols en arm, nog enige tijd haar werk blijven verrichten. Daarbij heeft zij gebruik gemaakt van een brace. Omdat de pijn aanhield is Anita verwezen naar handrevalidatie, omdat gedacht werd aan een ontsteking. De oefeningen hebben de klachten niet verminderd. Op 15 november 2013 is zij aan haar linker pols geopereerd. Anita is polsklachten blijven houden.

 

Anita heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld en aangesproken tot vergoeding van de door haar ten gevolge van het ongeval geleden en te lijden schade. Het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid betwist. Anita besloot daarom ziekenhuis te dagvaarden voor het kantongerecht (red).

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Het draait in dit geding om de vraag of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het polsletsel dat Anita in de uitoefening van haar werkzaamheden als apothekersassistente heeft opgelopen.

  

De kantonrechter beantwoordt de vraag of, in het veronderstelde geval dat de verpleegkundige een botsing heeft veroorzaakt, aan haar kan worden verweten dat zij in de gegeven omstandigheden niet de vereiste zorgvuldigheid of oplettendheid heeft betracht, ontkennend. Vast staat dat de verpleegkundige, toen zij zich in de koffiekamer bevond, via haar pieper is opgeroepen. Anita heeft ter zitting verklaard dit oproepsignaal te hebben gehoord en dichter bij de dossierkar te zijn gaan staan, teneinde de verpleegkundige te laten passeren. Kennelijk was sprake van een, ook voor Anita kenbare, situatie waarin haast geboden was. Het is van algemene bekendheid dat zich dergelijke spoedeisende situaties in een ziekenhuis regelmatig voordoen. Daarop dient ziekenhuispersoneel bedacht te zijn en het ligt in de rede dat dan - in het belang van de patiëntenzorg - zoveel mogelijk vrije doorgang wordt verleend. Dat de gehaaste verpleegkundige in de betrekkelijk smalle doorgang tegen haar, de kar of de stapel dossiers kon opbotsen, was dan ook in de gegeven omstandigheden niet zo bijzonder dat Anita dit redelijkerwijs niet heeft kunnen verwachten. Uit hetgeen partijen hebben gesteld, volgt geenszins dat de verpleegkundige moedwillig tegen Anita, de kar of de dossiers is aangelopen. De kantonrechter ziet dan ook geen reden om het voorval in verband te brengen met de door haar op de verpleegafdelingen gepercipieerde hiërarchie tussen het verplegend personeel en de apothekersassistenten. Dat verpleegkundigen zichzelf mogelijk belangrijker plachten te voelen dan Anita en haar collega’s moet daarom naar het oordeel van de kantonrechter worden los gezien van de veronderstelde botsing.

 

Samenloop van alledaagse werkomstandigheden

 

Dat sprake was van een toevallige samenloop van alledaagse werkomstandigheden, heeft Anita ook zelf enige tijd na het voorval, toen zij er nog vanuit ging dat het om tijdelijk letsel ging, gemeend. Zoals zij ter zitting heeft verklaard, beschouwde zij het voorval aanvankelijk als iets wat nu eenmaal kan gebeuren en niet zozeer als iets waarvan de verpleegkundige een verwijt kon worden gemaakt, reden waarom zij op de oorzaak van het ongeval in de maanden erna geen bijzondere nadruk heeft gelegd.

 

De kantonrechter wijst erop dat de omstandigheid dat het letsel na verloop van tijd duurzaam of blijvend is gebleken, de aansprakelijkheidsvraag niet beïnvloedt. Die vraag moet, hoe teleurstellend het herstelproces voor Anita ook is verlopen, worden beantwoord naar de omstandigheden die zich op 10 juli 2013 voordeden.

 

Zodanig gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval, in dit geval het oplopen van letsel door Anita, als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de verpleegkundige zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden. Daarvan was naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake.

 

In het (veronderstelde) geval van een botsing kan slechts achteraf worden vastgesteld dat de verpleegkundige haar snelheid en/of de bewegingsruimte die zij had niet juist heeft ingeschat, maar niet kan worden gezegd dat, toen zij Anita naderde, de waarschijnlijkheid van een ongeval en letsel zo groot was dat zij haar pas had moeten inhouden of Anita had moeten waarschuwen. Zo waarschijnlijk waren dit ongeval en dat letsel niet. Al met al moet worden geconcludeerd dat sprake is geweest van een ongelukkige, voor Anita wel zeer onfortuinlijke, samenloop van omstandigheden die zich in werksituaties, maar ook elders waar mensen in elkaars nabijheid verkeren, kan voordoen. Op de door Anita gestelde grondslag kan daarom geen aansprakelijkheid van het ziekenhuis worden gebaseerd.    

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Anita en 'het ziekenhuis' zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:3

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.