Arbeidsovereenkomst ontbinden

 

Patrick is op 15 december 1990 bij Twente Milieu in dienst getreden.

 

Eind 1999 zijn een aantal medewerkers van Twente Milieu, waaronder Patrick, disciplinaire maatregelen opgelegd, bestaande uit het inhouden van verlofdagen en een korting van het salaris over een periode van 2 jaar. De reden hiervoor was dat meerdere medewerkers zich schuldig hadden gemaakt aan de verduistering van oud ijzer op de afvalverzamelpunten van Twente Milieu om dit vervolgens voor eigen gewin te verkopen.

 

Begin 2003 is binnen Twente Milieu het nieuwe integriteitsbeleid bekend gemaakt door middel van presentaties waarbij aan alle werknemers de integriteitsregeling puntsgewijs uiteen is gezet en iedere werknemer een afschrift van de integriteitsregeling is verstrekt.

 

Op 27 september 2016 is bij Twente Milieu een klacht binnengekomen van een burger die zag dat personeel van Twente Milieu spullen uit de container haalde, terwijl die spullen als afval waren aangeboden.

 

Patrick wordt door de directeur van Twente Milieu meegedeeld dat het voorval aangemerkt wordt als een grove schending van het integriteitsbeleid en dat Twente Milieu voortzetting van het dienstverband ‘absoluut uitgesloten’ acht en dat zij streeft naar een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

Door Twente Milieu wordt hiervoor een procedure bij de kantonrechter opgestart (red.)

 

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Het gaat in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden.

 

Ter onderbouwing van de stelling van Twente Milieu dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van Patrick heeft Twente Milieu de camerabeelden in het geding gebracht, welke beelden ter zitting getoond zijn.

 

Wat bij het bekijken van de beelden als eerste opvalt is dat Patrick en zijn collega enkel en alleen oog hebben voor een in de container, die bestemd is voor restafval, gedumpte plastic zak en dat zij beiden op dat moment, anders dan in het verweerschrift wordt betoogd omtrent het functieprofiel van Patrick, niet actief controleren of de juiste afvalstroom wel in de juiste afvalcontainer wordt gedeponeerd. Van het geven van instructies aan klanten op het afvalpunt, eveneens opgenomen in het functieprofiel, is evenmin sprake. Duidelijk waarneembaar is dat klanten aan komen rijden met afval en dat Patrick noch zijn collega die klanten aanspreken Zij kijken evenmin welk afval er wordt aangeboden. Te zien is ook dat Patrick bij de hoek van de container waar de bewuste plastic zak is gedumpt, een op een dvd-hoes lijkend stuk afval uit de container opdiept en meeneemt.

De verklaring die daaraan door Patrick wordt gegeven – Patrick is bezig met nasorteren en de dvd zat in de onjuiste container – acht de kantonrechter volstrekt ongeloofwaardig en onaannemelijk. Immers, uit de camerabeelden valt ook op te maken dat in dezelfde container voor het restafval op het moment dat Patrick en zijn collega de inhoud van de plastic zak napluizen, door een klant een plastic krat wordt gegooid, welk krat door Patrick en zijn collega volkomen ongemoeid wordt gelaten. Als er dan toch nagesorteerd zou moeten worden dan ligt het voor de hand dat juist dat krat eruit gepikt wordt en niet een stuk afval met het formaat van een dvd. Bovendien betreft het een container voor restafval waarover door Twente Milieu gesteld werd dat voor dat type afval helemaal niet gesorteerd dan wel nagesorteerd hoeft te worden, hetgeen Patrick niet geloofwaardig heeft weersproken.

 

Op basis van hetgeen op de camerabeelden te zien is, acht de kantonrechter dan ook voldoende bewezen dat Patrick een dvd of een daarop gelijkend voorwerp uit de container heeft gehaald en vervolgens mee heeft genomen om het zelf te houden. 

 

Gewaarschuwd man

 

Van belang wordt geacht dat hier geen sprake van een éénmalige fout van een werknemer die verder een brandschoon verleden heeft, maar juist van een handelen van een werknemer, gelinkt aan de ‘oud ijzer-affaire van 1999’ en wiens toenmalige gemachtigde destijds Twente Milieu expliciet verzocht heeft een duidelijk en werkbare aanvullende instructies op te stellen ten behoeve van de werkvloer.

 

Patrick was, door de eerder opgelegde disciplinaire maatregel, een meer dan gewaarschuwd man en hij wist, althans hij had kunnen weten wat hem te wachten stond met het toe-eigenen van aan Twente Milieu behorend afval, namelijk in het ernstigste geval een ontslag op staande voet.

 

 

Uit het voorgaande volgt dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden toegewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid is de naam Patrick gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

   

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:5200&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.