ZZP-er of arbeidsverhouding? Oordeel kantonrechter.

 

Van Neynselstichting vordert bij de kantonrechter van Conny betaling van           € 1.466,08. Hieronder wordt de vordering toegelicht (red).

 

Van Neynselstichting heeft aan Conny verhuurd de bedrijfsruimte, zijnde een kappersruimte, in verzorgingshuis Zuiderschans te ’s-Hertogenbosch voor een periode van 1 jaar, ingaande 1 juli 2012. De aanvangshuurprijs bedroeg € 417,- per maand. De kappersruimte is ingericht verhuurd.

 

Ingevolge de huurovereenkomst is het gehuurde een niet voor publiek toegankelijk lokaal; er is sprake van een beperkte toegang en een beperkte klantenkring, daar het Conny slechts is toegestaan om kappersdiensten te verlenen aan personen die als cliënten verblijven in verzorgingshuis Zuiderschans, de bezoekers van cliënten en aan vrijwilligers of personeel dat daar werkzaam is.

 

Verlenging huurovereenkomst

 

In maart 2013 hebben partijen gesproken over verlenging van de huurovereenkomst. Omdat de Zuiderschans in 2016 zou worden gesloten heeft Conny aangedrongen op een verlenging van het contract voor slechts een half jaar. Het contract is aldus verlengd tot 1 januari 2014. De huurprijs is, inclusief servicekosten, bepaald op € 482,24 per maand. Daarbij is een vermindering van € 121,- per maand inbegrepen. In het contract is bepaald dat tussentijdse opzegging door de huurder niet mogelijk is. Tussentijdse opzegging door de verhuurder is volgens het contract wel mogelijk, namelijk in het geval de huurder niet naar tevredenheid functioneert, ter beoordeling van verhuurder.

 

Nadat Conny in december 2013 ziek was geworden heeft Van Neynselstichting op 13 december een andere kapster in het gehuurde bewoners van Zuiderschans laten kappen.

 

Op voorstel van Van Neynselstichting is de huurovereenkomst vervolgens per 16 december 2013 beëindigd.

 

Conny heeft de huur en servicekosten over de maanden oktober, november en december (tot en met 15 december) 2013 niet betaald.

 

Conny heeft toegelicht dat zij na maart 2013 steeds minder klanten kreeg, omdat veel bewoners verhuisden (met bemiddeling van Zuiderschans). Bovendien had zij concurrentie van andere kappers die bewoners van Zuiderschans kapten en die in de hal openlijk voor zichzelf reclame mochten maken door briefjes op te hangen en van wie Zuiderschans op verzoek de telefoonnummers aan bewoners verstrekte. Voorts heeft zij ten aanzien van haar inkomsten toegelicht dat zij in oktober 2013 nog maar enkele klanten heeft gehad en dat zij de verschuldigde huur uit eigen middelen heeft moeten betalen en zou moeten betalen.

 

Van de zijde van Van Neynselstichting is erkend dat Zuiderschans per 1 januari 2016 gaat sluiten en er in 2013 al bewoners verhuisden, en dat ook andere kappers in Zuiderschans actief waren en enkele daarvan in de hal reclame voor zichzelf maakten, maar zij heeft aangevoerd dat het aantal bewoners dat in 2013 is verhuisd niet groot is (27 van de 134), dat de kaartjes van de andere kappers uit de hal zijn verwijderd, dat zij geen telefoonnummers van andere kappers aan bewoners heeft verstrekt en dat zij het bewoners niet kan verbieden een andere kapper te kiezen. Volgens Van Neynselstichting schoot Conny tekort in haar ondernemerschap, in haar commercialiteit; zij zou beter reclame voor zichzelf hebben kunnen maken. Voorts heeft Van Neynselstichting betwist dat Conny in oktober 2013 maar enkele klanten heeft gehad.

 

Uit de hiervoor vermelde vaststaande feiten blijkt al dat Conny beperkt was in het drijven van haar onderneming. Zij mocht in het gehuurde immers geen klanten van buiten Zuiderschans kappen. Van Neynselstichting was niet slechts de verhuurder van Conny. Zij oefende ook toezicht uit op de wijze waarop Conny haar werkzaamheden verrichtte. Zo oefende Van Neynselstichting toezicht uit op de kwaliteit van de door Conny verrichte werkzaamheden. Zij kon een klanttevredenheidsonderzoek instellen, zo blijkt uit de overgelegde en door Conny geparafeerde Service Level Agreement, en zij hield toezicht op het door Conny gehanteerde prijsniveau. Als Conny naar het oordeel van Van Neynselstichting niet naar tevredenheid functioneerde was Van Neynselstichting ingevolge de huurovereenkomst bevoegd de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Tussentijdse opzegging was voor Conny echter niet mogelijk.

Voorts was Conny verplicht om in geval van ziekte en vakantie vervanging te regelen. En er golden voor Conny regels met betrekking tot haar gedrag en voorkomen. Het was haar verboden om tijdens het werk gebruik te maken van mobiele telefoon ten behoeve van privédoeleinden.

 

De gang van zaken op 13 december 2013 illustreert het voorgaande: Conny was ziek en had kennelijk geen vervanging geregeld; Van Neynselstichting heeft ingegrepen en heeft een andere kapster in het gehuurde bewoners laten kappen. Conny had de kappersruimte weliswaar gehuurd, maar als zij bij afwezigheid geen vervanging had geregeld was het Van Neynselstichting toegestaan om het gehuurde ter beschikking van een andere kapster te stellen.


ZZP-er of loondienst?

 

Hieruit blijkt dat Conny niet zomaar een bedrijfsruimte/kapsalon huurde waarin zij als zelfstandige haar eigen onderneming kon drijven, maar dat zij als “ondernemer” volledig ingesnoerd zat door allerlei aanvullende bepalingen. Het is, gelet op deze aanvullende bepalingen, niet duidelijk wat Conny als zzp-er onderscheidde van een werknemer die als kapster bij Van Neynselstichting in dienst is. De belangrijkste verschillen lijken te zijn dat Van Neynselstichting Conny niet hoefde te betalen voor haar werkzaamheden (en geen werkgeverslasten voor haar behoefde te dragen), maar dat Conny daarentegen aan Van Neynselstichting diende te betalen, en dat het ondernemersrisico volledig op Conny was afgewenteld.

 

In dat verband is het opmerkelijk dat, hoewel Conny voor de exploitatie van haar onderneming volledig afhankelijk was van de klandizie van de bewoners van Zuiderschans, zij daarbinnen wel moest concurreren met derden en voldoende ‘commercieel’ geacht werd te zijn door zichzelf aan te prijzen en klanten te werven. Het moge duidelijk zijn dat Van Neynselstichting de bewoners niet kan verplichten zich bij Conny te laten kappen, maar zij heeft niet verhinderd dat andere kappers Conny in het gebouw concurrentie konden aandoen door kaartjes met hun gegevens op te hangen en zo klanten onder de bewoners te werven.

 

De afname van klanten als gevolg van verhuizing in verband met de op handen zijnde sluiting van Zuiderschans is ook voor (het ondernemers-)risico van Conny gekomen. Kennelijk is ongeveer 20% van de bewoners in 2013 al verhuisd. Dat zal zonder twijfel tot afname van klanten van Conny hebben geleid.

 

Hoewel niet zonder meer aannemelijk is dat Conny in oktober 2013 slechts enkele klanten heeft gehad, is wel aannemelijk dat zij – ondanks de huurverlaging van € 121,- - het laatste half jaar het hoofd niet boven water heeft kunnen houden en dat zij is ingeteerd op haar reserves. Het heeft op de weg van Van Neynselstichting gelegen, mede gelet op de omstandigheid dat zij de arbeidsvoorwaarden van Conny vrijwel volledig bepaalde althans in haar greep had, om Conny tegemoet te komen door haar ofwel een verdere verlaging van de huurprijs aan te bieden ofwel in te gaan op haar verzoek om de huurovereenkomst eerder te beëindigen. (Een eerdere beëindiging kon kennelijk wel toen Conny ziek was en er bewoners in paniek raakten omdat dreigde dat ze niet voor de kerstdagen konden worden geknipt.)

 

Uitspraak kantonrechter

 

De kantonrechter leest het verweer van Conny zo dat zij van mening is dat het onder deze omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Van Neynselstichting thans de gehele huur over de maanden oktober, november en december tot 15 december 2013 vordert. Dat verweer dient te worden gehonoreerd.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de kantonrechter van oordeel dat Conny over de maanden oktober en november de helft van de huur verschuldigd is en vanaf 1 december 2013 in het geheel geen huur meer.

 

Dat betekent dat Conny nog een bedrag va € 482,24 aan Van Neynselstichting verschuldigd is.


De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Conny is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:421

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.