Executieverkoop woonboerderij

 

Hendrik heeft op 15 mei 2000 voor het bedrag van € 310.925,00 gekocht het recht van opstal van een perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen, zijnde een woonhuis met bedrijfsgebouwen.

 

Op 15 mei 2000 heeft Hendrik met SNS Bank een geldleningsovereenkomst gesloten voor een bedrag van € 222.594,55, in verband waarmee tot zekerheid van terugbetaling van de lening op 1 augustus 2000 een recht van hypotheek is gevestigd op voornoemd recht van opstal.

 

Vanaf 2011 heeft Hendrik permanent achterstand laten bestaan in de nakoming van de betalingsverplichtingen in verband met de geldlening.

 

SNS Bank heeft op 22 oktober 2015 de totale schuld van € 241.774,40 bij Hendrik opgeëist en betaling daarvan gevorderd.

 

Op 20 januari 2016 heeft SNS Bank aan Hendrik betekend haar voornemen om tot verhaal van de volledig opeisbare hypotheekschuld over te gaan door executoriale verkoop bij opbod en afslag.

 

Hendrik

 

Hendrik vordert bij de voorzieningenrechter schorsing van de executie.  

 

Hendrik heeft aangevoerd dat SNS Bank hen nog een zestal maanden dient te gunnen om zelf tot onderhandse verkoop van het recht van opstal te geraken.

 

Enerzijds gelet op de discrepantie tussen de hoogte van de hypotheekschuld en de economische waarde van het recht van opstal, die, gelet op het in opdracht van Hendrik opgestelde taxatierapport, op een veel hoger bedrag dan blijkens de taxaties in opdracht van SNS Bank moet worden gesteld.

 

Anderzijds gelet op het feit dat Hendrik zelf twee gegadigden heeft, die belangstelling hebben voor hun boerderij voor bedragen rond de € 300.000,00. Er is sprake van één heel serieuze gegadigde, waarvoor twee makelaars momenteel doende zijn.

 

SNS Bank

 

SNS Bank heeft naar voren gebracht dat zij geen vertrouwen heeft in een mogelijke onderhandse verkoop door Hendrik op korte termijn. Enerzijds omdat zij bij herhaling in correspondentie inzake de achterstand Hendrik heeft gewezen op die mogelijkheid en op medewerking daartoe heeft aangedrongen, zonder dat dit tot iets heeft geleid. Anderzijds omdat ter zitting inzake (een toezegging van) een beweerdelijke adspirant-koper niets concreets of verifieerbaars is aangedragen.

 

Daarnaast heeft SNS Bank aangevoerd dat het onderhands verkopen van een recht van opstal aan particulieren veelal problematisch is vanwege de financierbaarheid, terwijl op een veiling contant moet worden afgerekend. Handelaren zijn eerder in de markt voor aankoop van een recht van opstal op een veiling. Daarbij in aanmerking genomen de verbeterde regelgeving voor veilingen, verwacht SNS Bank mede daarom via de veiling een hogere opbrengst. Zij heeft verklaard dat de notaris reeds een aantal redelijke biedingen heeft ontvangen.

 

Beoordeling door de voorzieningenrechter

 

De voorzieningenrechter acht door Hendrik onvoldoende aangevoerd voor toewijzing van de vordering dat de executoriale verkoop zou moeten worden opgeschort. Op geen enkele wijze is gebleken van potentiële kopers voor het recht van opstal, noch van een daarvoor te behalen verkoopprijs.

 

Bovendien stelt zij vast dat onderhandse verkoop ter voorkoming van een veiling door SNS Bank meermalen onder de aandacht van Hendrik is gebracht.

 

Naar voorlopig oordeel acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat de verkoop door middel van veiling voldoende zal opbrengen om de schuld van Hendrik aan SNS Bank te delgen. Dat is een voldoende gewichtig en onder omstandigheden spoedeisend belang van SNS Bank.

 

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat SNS Bank een in redelijkheid te respecteren belang heeft om aan haar bevoegdheid tot parate executie toepassing te geven. De vordering tot schorsing daarvan zal derhalve worden afgewezen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De naam Hendrik is vanwege de leesbaarheid gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:754

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.